Årsrapport 2021

4.4 Analyser av balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31. desember 2021 og hvordan eiendelene er finansiert med egenkapital og gjeld. Økonomisk oversikt balanse er vist i tabell 4.21.

 Økonomisk oversikt - BalanseNoterRegnskap 31.12.2021Regnskap 01.01.2021
 EIENDELER   
AAnleggsmidler  33 820 521 31 531 232
I.Varige driftsmidler4 17 386 555 15 605 332
1Faste eiendommer og anlegg4 16 535 520 14 811 111
2Utstyr, maskiner og transportmidler4 851 035 794 221
II.Finansielle anleggsmidler  4 653 318 4 977 000
1Aksjer og andeler5,15 1 002 677 962 051
2Utlån6 3 316 305 3 125 869
3Konserninterne langsiktige fordringer6,23 334 336 889 079
III.Pensjonsmidler11 11 780 648 10 948 900
BOmløpsmidler1 5 145 098 3 837 973
I.Bankinnskudd og kontanter  2 903 975 2 068 223
II.Finansielle omløpsmidler7 628 259 568 024
1Obligasjoner7 628 259 568 024
III.Kortsiktige fordringer22 1 612 864 1 201 726
1Kundefordringer22 263 250 149 568
2Andre kortsiktige fordringer22 514 250 482 251
3Konserninterne kortsiktige fordringer22,23 20 715 42 794
4Premieavvik11,22 814 648 527 112
 SUM EIENDELER  38 965 619 35 369 205
 EGENKAPITAL OG GJELD   
CEgenkapital  14 509 610 12 361 456
I.Egenkapital drift  1 997 437 1 294 600
1Disposisjonsfond  1 741 959 1 058 646
2Bundne driftsfond13,14 255 478 235 954
II.Egenkapital investering  202 500 323 729
1Ubundet investeringsfond  134 330 274 620
2Bundne investeringsfond13 68 170 49 109
III.Annen egenkapital  12 309 673 10 743 128
1Kapitalkonto2 12 352 125 10 785 579
2Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift3- 42 451 - 42 451
DLangsiktig gjeld  22 323 817 21 217 277
I.Lån9,23 10 596 119 9 896 621
1Gjeld til kredittinstitusjoner  2 867 119 2 966 621
2Obligasjonslån  7 630 000 6 930 000
3Sertifikatlån  99 000 0
II.Pensjonsforpliktelse11 11 727 699 11 320 656
EKortsiktig gjeld1 2 132 192 1 790 472
I.Kortsiktig gjeld  2 132 192 1 790 472
1Leverandørgjeld  519 741 443 921
2Annen kortsiktig gjeld  1 612 451 1 346 551
 SUM EGENKAPITAL OG GJELD  38 965 619 35 369 205
 MEMORIAKONTI   
FMemoriakonto 00
I.Ubrukte lånemidler  880 548 499 196
II.Andre memoriakonti  72 615 21 066
III.Motkonto til memoriakontiene - 953 163 - 520 262
Tabell 4.21 Økonomisk oversikt balanse. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

4.4.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 39 mrd. per 31. desember 2021, noe som er kr 3,6 mrd. (10,2 %) høyere enn per 1. januar 2021.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler og lignende. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 33,8 mrd. ved utgangen av 2021. Dette er en økning på kr 2,3 mrd. (7,3 %) fra 1. januar 2021.

Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. (varige driftsmidler) ble samlet økt med kr 1,78 mrd. i 2021. Den store økningen skyldes hovedsakelig at foretakene Stavanger boligbygg KF, Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Byggdrift KF og Sølvberget KF er ført inn i basis organisasjonen.

I 2021 økte aksjer og andeler med kr 40,6 mill., utlån økte med kr 190,4 mill., mens konserninterne langsiktige fordringer ble redusert med kr 554,7 mill. Denne reduksjonen er knyttet til tilbakeføringen av fire kommunale foretak til basisorganisasjonen. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån, som per 31. desember 2021 var på henholdsvis kr 777,5 mill. og kr 2,5 mrd. Startlån økte med kr 250 mill. fra 2020 til 2021. Pensjonsmidlene økte med kr 831,7 mill.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter bankinnskudd, finansielle omløpsmidler og kortsiktige fordringer. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 5,15 mrd. per 31. desember 2021, noe som er en økning på kr 1,3 mrd. (34 %) fra 1. januar 2021. Bankinnskudd økte med kr 0,83 mrd. til kr 2,9 mrd. Finansielle omløpsmidler, bestående av obligasjoner, økte med kr 60,2 mill. til kr 628,3 mill. Kortsiktige fordringer ble økt med kr 0,41 mrd. til kr 1,6 mrd. I kortsiktige fordringer inngår akkumulert premieavvik på kr 814,6 mill. Premieavviket, som er fremtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7 årene, ble økt med kr 287,5 mill. Premieavviket er nærmere omtalt i kapittel 4.3.3 og note 11.

4.4.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31. desember 2021 på totalt kr 14,5 mrd., noe som er kr 2,15 mrd. (17,4 %) høyere enn per 1. januar 2021. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 1,74 mrd., bundne driftsfond kr 255 mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 134,3 mill. og kr 68,2 mill. Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering, avskrivning og nedskrivning av varige driftsmidler føres mot kapitalkonto. I tillegg føres blant annet kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån og netto endring i pensjonsforpliktelse. Kapitalkonto var per 31. desember 2021 på kr 12,4 mrd., noe som utgjør en økning på kr 1,57 mrd. fra 1. januar 2021 (14,5 %). For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto vises det til note 2 i årsregnskapet.

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra 1. januar 2020, regulerer avslutning av årsregnskapet. I den nye forskriften skal årsregnskapene ikke lenger avsluttes med et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i drift eller udekket/udisponert i investering. Forskriften regulerer strykninger av regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i drift og strykning av udekket/udisponert i investering. Se avsnitt 4.3.5 og tabell Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i årsregnskapet, for nærmere informasjon om strykninger som er gjennomført ved årsavslutning 2021 i drift og investering.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2021 styrket med netto kr 581,6 mill. Investeringsfond har blitt redusert med kr 121,2 mill., bundne driftsfond er økt med kr 19,5 mill. og disposisjonsfond er økt med kr 683,3 mill.. Kr 135,3 mill. av dette er tilført fondskapital fra de fire tilbakeførte foretakene.

Disposisjonsfondet har økt betydelig mer enn planlagt. Mindreforbruket i driftsregnskapet i 2021 utgjorde kr 386,4 mill. før årsavslutningsdisposisjoner. Regnskapet er gjort opp ved å stryke tilsvarende planlagt bruk av disposisjonsfond på kr 73,3 mill. samt å sette av resterende beløp. Dette fremkommer som en styrking av fondet, jf. tabell 4.22.

FondDisposisjons- fondBundet driftsfondUbundet investerings- fondBundet investerings- fondSum fond
Åpningsbalanse 1.1. 1 058 646 235 954 274 620 49 109 1 618 329
Tilført fondskapital fra tilbakeførte foretak 135 340 22 102 3 654 0 161 096
Avsetning til fond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 234 875 172 855 0 21 218 428 948
Bruk av fondsmidler i henhold til årsbudsjett og fullmakter- 73 300 - 175 433 - 143 944 - 2 157 - 394 834
Strykninger av bruk av fondsmidler ved avslutning av årsregnskapet 73 300 000 73 300
Avsetning til disposisjonsfond ved avslutning av årsregnskapet 313 098 0000
Utgående balanse 31.12. 1 741 959 255 478 134 330 68 170 1 886 839
Tabell 4.22 Oversikt over ulike fond som Stavanger kommune har i 2021 og årets bevegelser. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond

Samlede disposisjonsfond utgjør kr 1 742 mill. per 31. desember2021 og er inndelt som følger av tabell 4.23.

DisposisjonsfondRegnskap 31.12.2021Regnskap 01.01.2021
Vekstfond 6 800 7 750
Pensjonsfond 305 935 277 081
FOU-fond ROP-lidelser 5 309 8 361
Miljøfond 24 887 32 452
Nye Stavanger - Kompetanse 3 239 3 239
Digitaliseringsfond 68 418 79 018
Øyfastfond 3 905 3 905
Havbruksmidler 52 228 39 228
Flyktning - Integreringsmidler 23 814 26 314
Flørli, framtidige kostnader 11 000 11 000
Kursreguleringsfond 150 736 75 868
Disposisjonsfond - generelt 1 080 938 491 944
Disposisjonsfond - kommunale foretak 2 264 0
Disposisjonsfond - justeringsrett Rennesøy 2 486 2 486
Sum disposisjonsfond 1 741 959 1 058 646
Tabell 4.23 Oversikt over disposisjonsfond i Stavanger kommune. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond kan etableres og benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av kommunestyret eller ved delegert fullmakt. Eventuell bruk til investeringsformål må fremgå som bruk av disposisjonsfond i drift og deretter overføres til investeringsregnskapet. Måloppnåelser er nærmere omtalt i kapittel 4.1.6. Ved årets strykning er bruk av fond gjort opp mot det generelle disposisjonsfondet.

Disposisjonsfondet ble tilført kr 135,3 mill. gjennom tilbakeføringen av de fire kommunale foretakene Stavanger Boligbygg KF, Natur- og idrettsservice KF, Stavanger byggdrift KF og Sølvberget KF til basisorganisasjonen. Herav er kr 28,9 mill. tilført pensjonsfondet.

Ved årsavslutningen er kr 64,2 mill. av urealiserte gevinster fra finansforvaltningen satt av til kursreguleringsfondet i henhold til kommunestyrets retningslinjer for finansforvaltning. I tillegg er kr 10,7 mill. av realiserte gevinster satt av i tråd med vedtak i 1. og 2. tertial 2021. Se nærmere omtale om risikoanalyse i kapittel 4.6.

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av 2021 utgjør bundne driftsfond kr 255,5 mill. Herav utgjør selvkostfond om lag kr 113,9 mill. (økt med kr 38,7 mill.) og kommunesammenslåingsprosjektet nye Stavanger kr 14,2 mill. (redusert med kr 5,5 mill.). Øremerkede fond er redusert med kr 35,9 mill. til en beholdning på kr 119,5 mill. Nærmere spesifikasjon av bundne fond finnes i regnskapets note 13.

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved inngangen av året står kr 134,3 mill. igjen som ubrukte ubundne investeringsmidler, mens det på bundne investeringsfond står kr 68,2 mill. Bundne investeringsfond utgjør hovedsakelig utbyggerbidrag på kr 36,1 mill. og startlån på kr 10,6 mill., begge uendret fra 2020, samt en avsetning av mottatte avdrag på startlån fra 2021 på kr 18,9 mill.

Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2021 på kr 22,3 mrd. Dette er en økning på kr 1,1 mrd. (5,2 %) fra 1. januar 2021. Lån økte med kr 699,5 mill., mens pensjonsforpliktelsene ble økt med kr 407 mill. Det vises til note 11 i regnskapet for en nærmere redegjørelse for endringen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2021 var kr 53 mill. lavere enn pensjonsmidlene. Avviket mellom pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler er endret med kr 424,7 mill. siden 1. januar 2021, slik at det nå er mer pensjonsmidler enn pensjonsforpliktelser. Kortsiktig gjeld er økt med kr 341,7 mill. Det gjenstod kr 880,5 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2021, noe som er en økning på kr 381,4 mill. fra 1. januar 2021, og kan tilskrives strykning av bruk av lån i forbindelse med årsoppgjørsdisposisjonene.