Årsrapport 2021

1 Innledning

Koronapandemien har preget Stavanger kommune også i 2021. Snaut 200 000 PCR-tester er gjennomført og nesten hele befolkningen er vaksinert i to omganger i løpet av året. Organisasjonen har vist stor evne til å tilpasse tjenestetilbudet i takt med endringene i pandemien, med mål om forsvarlige tjenester. Mot slutten av året steg smitten i samfunnet kraftig, og sykefraværet tilsvarende. En formidabel innsats av medarbeidere og ledere, og et godt samarbeid med folkevalgte og andre aktører, har vært avgjørende for å lykkes – sammen – med å skape en nær, åpen og nyskapende kommune!

Ambisiøse mål i Stavanger kommune

Kommuneplanen gir overordnede føringer for hvordan Stavanger skal utvikle seg i årene som kommer. I kommuneplanens samfunnsdel har Stavanger kommune valgt å satse på «Gode hverdagsliv», «regionmotoren» og «grønn spydspiss».

Gode hverdagsliv handler om at alle skal ha det bra der de bor, enten de er 4 år eller 80. Det er positivt at mange innbyggere melder høy grad av tilfredshet med kommunens tjenester gjennom brukerundersøkelsene.

Som regionmotor har Stavanger, gjennom den nye næringsstrategien, mål om å gjøre Stavangerregionen til storbyområdet i Norge med høyest verdiskaping og konkurransekraft.

For å nå klimamålene, er det behov for en raskere utslippsnedgang fremover, som vil utfordre både kommunen, innbyggerne og næringslivet. Kommunen vedtok i 2021 å søke om å bli en av Europas 100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030 og har meldt sin interesse til EU-kommisjonen. Stavanger går foran som en grønn spydspiss i arbeidet med å nå målene våre i klima- og miljøplanen.

Stavanger kommune – nær, åpen og nyskapende

I 2021 ble de nye verdiene nær, åpen og nyskapende vedtatt. Sammen med visjonen, vi bygger fellesskap, gir verdiene retning til arbeidet som gjøres i Stavanger kommune. Felles verdier har betydning for hvordan ansatte behandler hverandre, løser oppgavene og møter innbyggerne i den nye kommunen.

En handlekraftig organisasjon – preget av pandemi

Også 2021 har vært preget av skiftende og tidvis høyt smittetrykk. I løpet av året har den nyopprettede vaksinetjeneste vaksinert neste hele befolkningen (91 prosent med første dose og 88 prosent med andre dose).

Strenge smitteverntiltak og begrensninger i fritidstilbud har ført til at mange barn og unge i perioder har mistet deler av sitt sosiale nettverk og fått redusert læringen sin. Tiltakspakken KADÅITTEPÅ er satt i gang for å bøte på noen av konsekvensene av pandemien for denne gruppen. Under pandemien har åpne dører hos Sølvberget, frivilligsentralene og innbyggertorgene på Rennesøy og Finnøy vært kjærkomment for mange innbyggere.

Organisasjonen har vist stor evne til å tilpasse tjenestetilbudet i takt med endringene i pandemien. Endringer i brukerbehov, vaksinasjon, smittesporing og andre nye oppgaver er håndtert, samtidig med løpende driftsoppgaver. Bruk av digitale verktøy har vært viktig for å kunne lykkes med dette.

En betydelig innsats er gjort for å nå og engasjere alle målgrupper – spesielt unge voksne og språklige minoriteter. Innbyggerne i Stavanger er fornøyde med måten kommunen har informert om koronasituasjonen på.

I løpet av året har Leve HELE LIVET-satsingen blitt forsterket gjennom implementering av pasientforløp og nye rutiner, som er et resultat av pilotprosjektet Friere faglighet – mindre byråkrati. Flere brukere har sett gevinstene som oppnås ved bruk av velferdsteknologi, særlig i perioder preget av smitteverntiltak.

Organisasjonsstrategien Framtidens kompetanse ble vedtatt i 2021 og gir retning for hvordan kommunen kan sikre nødvendig kompetanse i en situasjon med økt konkurranse om arbeidskraften. Strategien handler om å utvikle den kompetansen organisasjonen til enhver tid har, og det handler om hvordan organisasjonens samlede kompetanse kan omsettes til gode tjenester til innbyggerne.

Organisasjonens fremtidige omstillingsevne er styrket gjennom tilbakeføring av om lag 900 ansatte fra fire kommunale foretak til basisorganisasjonen. Arbeidet med å bygge en felles kultur er i gang.

En styrket økonomi

Stavanger kommune har gode økonomiske resultater. Kommunen fikk et netto driftsresultat på kr 988 mill. Dette tilsvarer 7,6 prosent av driftsinntektene og er betydelig høyere enn det budsjetterte netto driftsresultatet, som var på 3,2 prosent. Årsakene er høyere skatteinntekter enn forventet, statlig korona-kompensasjon på slutten av året, lavere pensjonsutgifter og forsinket framdrift på investeringene. Høyere inntekter og lavere låneopptak førte til at gjeldsgraden er redusert. Egenkapitalen er styrket og gir et økt handlingsrom på kort sikt. Disposisjonsfondet til Stavanger kommune utgjør 13,4 prosent av driftsinntektene, tilsvarende kr 1 742 mill.

Felles innsats mot framtidige utfordringer

Koronapandemien vil fortsatt prege samfunnet, næringslivet og kommunen og det er viktig å være oppmerksom på de langsiktige virkningene.

I møtet med pandemien har organisasjonen levd opp til de nye verdiene nær, åpen og nyskapende. Lærdommene fra dette tar vi med oss i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål innen 2030 og når vi skal håndtere utviklingen med flere eldre og færre yrkesaktive.

Angrepet på Ukraina har ført til en global krise. Vesten har satt i verk sterke økonomiske sanksjoner mot Russland. Situasjonen vil påvirke norsk økonomi, spesielt gjennom høyere prisvekst. Store flyktningestrømmer er allerede på vei ut fra krigssonen og Stavanger vil bidra med å ta imot noen av disse. Trusselbildet i Europa er endret og ført til økt beredskap i kommunen.

Årsrapporten for 2021 viser at Stavanger kommune er en handlekraftig og sterk organisasjon som jobber målrettet for å realisere kommunens satsinger på gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss. En formidabel innsats og godt samarbeid på tvers av tjenesteområdene har vært avgjørende for å lykkes i et år der vi har fått til mye, selv om pandemien har preget arbeidet.