Årsrapport 2021

4.6 Finansforvaltning

Økonomibestemmelsene i ny kommunelov trådte i kraft 1. januar 2020. Forskrift om finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner trådte i kraft fra samme tidspunkt. Kommunestyret vedtok nytt Finansreglement for nye Stavanger kommune den 16. desember 2019.

Det følger av kommuneloven at finansreglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen i å ta en vesentlig finansiell risiko, og som sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall. Finansreglementet skal også inneholde bestemmelser om hvilke avkastningsmål som skal ligge til grunn for finansforvaltningen.

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om forvaltningen av finansielle midler og gjeld, samt etter årets utgang legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. I det følgende gis det en redegjørelse for sentrale element i finansforvaltningen. Det vises til Årsrapport 2021 – Likviditets- og lånforvaltningen for en nærmere redegjørelse.

Formål med finansforvaltningen:

Finansreglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser, med sikte på å kunne gi best mulig tjenestetilbud. Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet, hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Etiske retningslinjer

Stavanger kommunes investeringsstrategi skal ivareta hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper, i samsvar med Global Compact FNs PRI (Principles for responsible investments).

Alle nye finansplasseringer kontrolleres mot at de ikke bryter med kommunens etiske retningslinjer.  Gjennomgangen per 31. desember 2021 har ikke avdekket noen plasseringer som er i strid med kommunens reglement på dette området.

Finansforvaltningen i 2021

Den totale porteføljen endte opp 14,7 %, mot referanseindeksen som var opp 3,3 % for 2021. Den «grønne» delen av finansforvaltning bidro med 57,8 % i avkastning og utgjør nå over 24 % av den totale porteføljen. Gjeldsporteføljen hadde en gjennomsnittsrente på 1,89 %, det samme som i 2020. Porteføljen har tilfredsstillende sikkerhet og midlene er plassert i henhold til gjeldende finansreglement. Tabell 4.28 gir en oversikt over sentrale nøkkeltall i finansforvaltningen.

 20212020
Realiserte poster14 mill.-1,7 mill.
Avkastning14,70 %4,30 %
Referanseindeks3,30 %4,30 %
Plasseringer til markedskurser727 mill.631 mill.
Gjennomsnittlig bankinnskudd [1]2 814 mill.2 189 mill.
Brutto lånegjeld [2]10 596 mill.9 832 mill.
Rentesensitivitet ved 1 % endring – etter 1 år26 mill.25 mill.
Gjennomsnittlig lånerente1,89 %1,89 %
Tabell 4.28 Nøkkeltall fra finansforvaltningen i 2020 og 2021
Last ned tabelldata (Excel)

[1] Inkludert kommunale Foretak

[2] Brutto lånegjeld før avsatte avdrag

Likviditet

Gjennomsnittlig innskudd på konsernkonto, eksklusive finansplasseringer, var ved utgangen av desember på kr 2,8 mrd. Dette inkluderer låneopptak i 2021. I henhold til kapittel 4 i finansreglement kan overskuddslikviditeten plasseres i markedet, men til lav finansiell risiko og høy likviditet. Alternative plasseringer som kan være aktuelle er pengemarkedsfond og sertifikatlån. Disse alternativer er ikke valgt, da betingelsene i gjeldende bankavtale gir bedre avkastning. Stavanger kommune inngikk ny hovedbankavtale med Sparebank 1 SR-bank for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2023 med opsjon på ytterligere 1 år.

Låneporteføljen

Tabell 4.29 gir en oversikt over kommunens låneportefølje per 31. desember 2021. Rentedurasjonen sier noe om hvor følsom låneporteføljen er overfor en endring i rentenivået.

KreditorGjeld pr. 31.12.21% av totalgjeldRenteDurasjon
Kommunalbanken AS1 88018 %1,89 %1,65
Husbanken2 58724 %0,88 %0,31
Obligasjonslån6 03057 %1,21 %1,51
Sertifikatlån991 %0,72 % 
Rentebytteavtaler(-2990) (-2,41%)(-3,5)
Netto gjeld eks. swap10 59611,89 % 
Tabell 4.29 Låneporteføljen for 2021. Alle tall i millioner kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

I henhold til kommunestyrets vedtak om årsbudsjett 2021 (sak 111/20) og vedtak i forbindelse med økonomiske rapporteringer i løpet av året1, er det budsjettert med følgende lånerammer i 2021:

  • kr 664,273 mill. til finansiering av egne investeringer
  • kr 520 mill. i startlån til videre utlån
  • kr 137 mill. i låneramme til Stavanger utvikling KF

Tabell 4.30 gir en oversikt over faktisk låneopptak og avdrag i 2021.

Låneopptak i 2021 
Obligasjonslån, 5 års FRN januar 700
Startlån, mars 320
Startlån, september 200
Sertifikatlån, november 99
Avdrag 
Sum avdrag 01.01.-31.12.21- 556
Brutto lånegjeld per. 31.12.21(1) 10 596
Tabell 4.30 Status gjeld og avdrag per 31. desember 2021. Alle tall i millioner kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

[1] Det avsettes avdrag på obligasjons- og sertifikatlån. Ved beregning av avdrag benyttes 30 års nedbetalingstid.

Langsiktige finansielle aktiva

Stavanger kommunes finansportefølje hadde en avkastning i 2021 på 14,7 % mot indeks på 3,3 %. I løpet av året er markedsverdier benyttet ved hver rapportering, men for årsrapporten benyttes oppgitte ligningskurser fra VPS. Sett i lys av porteføljens struktur, diversifisering og innhold opp mot referanseindeksen, samt de nasjonale og globale markeder med høyere risiko, så må avkastningen sies å ha vært tilfredsstillende for året. Tabell 4.31 gir en oversikt over avkastningen i 2021.

 20212020
Endring urealisert gevinst64,78,4
Realisert gevinst14-1,7
Direkte avkasting18,219,2
Sum96,925,9
Tabell 4.31 Avkastning for 2020 og 2021 Alle tall i millioner kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Stresstest

Det skal i henhold til finansreglementet gjennomføres stresstest for å beregne porteføljens mulige tapsrisiko og størrelsen på bufferfondet (kommunens kursreguleringsfond). Tabell 4.32 viser mulig tap og størrelsen på fondet.

Stresstest - utvikling20212020
Mulig tap vil utgjøre54,446,3
Utvikling bufferfond150,775,9
Tabell 4.32 Stresstest Stavanger kommune. Alle tall i millioner kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Stresstesten viser et mulig tap på kr 54,4 mill. for 2021 (kr 46,3 mill. i 2020) for kommunens samlede finansforvaltning. Stresstesten ser på total brutto lånegjeld opp mot kommunens aktiva, inkludert utlån til Lyse AS. Lån knyttet til VAR-sektoren og startlån er inkludert i våre finanspassiva, men er ikke tilsvarende med på aktiva-siden.

Bufferfondet til Stavanger kommune er på kr 150,7 mill. Rentemarkedet vurderes kontinuerlig for beste gjeldende «innlåns-/utlånsverktøy» som gir god forutsigbarhet. Dette vil redusere det totale behovet for bufferfondet. I henhold til vedtatt finansreglement skal eventuelle realiserte kursgevinster avsettes, dersom bufferfondet er lavere enn det stresstesten viser.