Årsrapport 2021

14.2 Årsregnskap 2021 noter

Alle tall er oppgitt i hele tusen

Note 1 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet31.12.202101.01.202101.01.21 fra foretakSum 01.01.21Endring
2.1 Omløpsmidler5 145 0983 837 973250 9114 088 8841 056 213
2.3 Kortsiktig gjeld2 132 1921 790 47285 9861 876 457255 735
Arbeidskapital3 012 9062 047 501164 9262 212 427800 479
Drifts- og investeringsregnskapet    31.12.2021
Driftsregnskapet     
Sum driftsutgifter eks.avskrivninger    11 935 621
Sum driftsinntekter    13 012 356
Netto finansutgifter    88 774
Netto driftsresultat    987 961
Investeringsregnskapet     
Sum investeringsutgifter    1 342 338
Sum investeringsinntekter    378 078
Netto finansinntekter    396 810
Netto utgifter i investeringsregnskapet    567 449
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet    420 512
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)    379 522
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital    0
Endring i korrigert arbeidskapital 1)    444
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet    800 479
Differanse    0
Last ned tabelldata (Excel)

1) Tilbakeførte terminer startlån.

Note 2 Kapitalkonto

Balansen31.12.2021 01.01.2021 01.01.21 fra foretakSum 01.01.21Endring
Anleggsmidler33 820 521 31 531 232 1 946 51933 477 751342 770
Langsiktig gjeld22 323 817 21 217 277 1 410 17822 627 455-303 638
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)880 548 499 196 1 830501 026379 522
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler-25 127 -25 572 0-25 572444
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld0 0 000
Netto endring12 352 125 10 787 579 538 17111 325 7501 026 374
Last ned tabelldata (Excel)
Saldo 01.01.2021  -11 325 750
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)   
Aktivering av fast eiendom og anlegg  -1 117 005
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler  -125 609
Kjøp av aksjer og andeler  -3 184
Utlån  -597 599
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse  -19 391
Avdrag på eksterne lån  -555 674
Økning pensjonsmidler  -132 195
Reduksjon pensjonsforpliktelser  -349 059
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)   
Avgang fast eiendom og anlegg   523
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg  509 064
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler   520
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler  120 975
Avgang aksjer og andeler   60
Nedskrivning av aksjer og andeler   350
Avdrag på utlån  283 647
Avskrivning utlån   553
Avsetning tap startlån  18 000
Bruk av midler fra eksterne lån  939 628
Oppskriving Husbanklån   22
Saldo 31.12.2021  -12 352 125
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Endring i regnskapsprinsipp

Konto for endring av regnskapsprinsipp

Regnskapsmessige virkninger som følge av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn.

Gjelder 01.01.2021 31.12.2021Endring
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen i investering000
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen i drift42 45142 4510
Last ned tabelldata (Excel)

Det har ikke vært endringer i regnskapsprinsipp, regnskapsestimater og vesentlige korrigeringer av tidligere års feil i 2021.

Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen i drift fra tidligere år:

Gjelder ÅrBeløp
Utbetalte feriepenger 1993 104 765
Varebeholdning 2001 6 472
Kompensasjon for mva 2001 -15 768
Øvrige endringer regnskapsprinsipp  34 750
Tilskudd til ressurskrevende tjenester 2008 -87 768
Sum bokført mot konto for prinsippendringer drift  42 451
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Varige driftsmidler

Varige driftsmidlerTomte- områderIT-utstyr, kontormaskinerAnleggs- maskiner mv.BrannbilerTekniske anlegg, p-plasserBoliger, skoler, veierAdm.bygg, sykehjem mv.Sum
Bokført verdi 01.01.21 ekskl. foretak til basis 1 838 979 73 229 715 622 5 369 476 446 9 588 588 2 907 098 15 605 331
Fra foretak til basis 46 971 4 592 48 573 00 740 482 329 057 1 169 675
Bokført verdi 01.01.inkl. foretak til basis 1 885 950 77 821 764 195 5 369 476 446 10 329 070 3 236 155 16 775 007
Tilgang i regnskapsåret 43 433 28 394 97 214 0 55 172 703 268 315 132 1 242 613
Avgang i regnskapsåret00- 520 00- 523 0- 1 043
Delsalg i året00000000
Avskrivninger i regnskapsåret0- 24 869 - 95 996 - 465 - 27 110 - 349 558 - 80 611 - 578 609
Nedskrivninger- 17 423 0- 109 00- 3 784 - 30 097 - 51 413
Bokført verdi 31.12.21 1 911 961 81 347 764 784 4 904 504 508 10 678 472 3 440 578 17 386 555
         
Økonomisk levetid 5 år10 år20 år20 år40 år50 år 
AvskrivningsplanIngen avskr.LineærLineærLineærLineærLineærLineær 
 1)2)2)2)1)1)1) 
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt i balansen

 1. Faste eiendommer og anlegg                      17 344 121
 2. Utstyr, maskiner og transportmidler            862 211

18 206 332

Note 5 Aksjer og andeler

Aksjer

SelskaperFotnoteEierandel i selskapetVesentlig nedskrivningMottatt utbytteBokført verdi 31.12.21Bokført verdi 01.01.21
Lyse AS 45,74 %  288 131 461 454 461 454
Rogaland Teater AS 25,93 %   28 28
Universitetsfond Rogaland AS 36,32 %   13 800 13 800
ODEON kino Stavanger/Sandnes 33,15 %   5 119 5 119
Glad Mat AS 4,08 %   5 5
Lysefjorden Utvikling AS 11,32 %   330 330
Stavanger Sentrum AS 40,00 %   704 704
Blue Planet AS 1,17 %   150 150
Allservice Holding AS1)50,49 %   1 490 0
Allservice AS1)50,49 %  0 1 490
Forus Næringspark AS 49,01 %   7 400 7 400
Filmkraft Rogaland AS2)25,00 % 350   150 560
Museum Stavanger AS 47,00 %   65 65
Attende Holding AS3)55,00 %    785 0
Attende AS3)55,00 %  0 785
Stavanger Forum AS 87,42 %   43 897 43 897
Bysykkelen AS 25,00 %   2 000 2 000
Valide Invest I AS 9,98 %    1 500 1 500
Valide invest II AS 9,68 %   1 500 1 500
Hagltårnet Næring AS 100,00 %   62 606 62 606
Risavika Bioproduction AS 39,22 %   2 000 2 000
Forus Sportssenter AS 77,00 %   70 799 70 799
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy AS 15,00 %   53 53
Reisemål Ryfylke AS 5,59 %   38 38
Ryfylke Næringshage AS 10,13 %   200 200
Marin Energi Testsenter AS4)11,37 %   2 000 0
Lervigskvartalet Butikkeiendom AS5)100,00 %   30 0
Frøya Ventures AS6)3,00 %   600 0
Sum   350 288 131 678 702 676 482
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Allservice AS har foretatt en omstrukturering og stiftet morselskapet Allservice Holding AS. Stifterne har overdratt til Allservice Holding AS alle aksjene i Allservice AS. Kommunestyret vedtok saken 16.11.2020 i sak 105/20.
 2. Kommunestyret vedtok 01.02.2021 i sak 21/21 å selge 10 % (160 aksjer) av aksjene i Filmkraft AS til Sandnes kommune. Det er foretatt en kapitalnedsettelse på kr 0,350 mill som følge av vedtektsendringer i selskapet.
 3. Attende AS har foretatt omstrukturering og stiftet morselskapet Attende Holding AS, Attende Holding AS overtar aksjene fra Attende AS. Kommunestyret vedtok saken 19.04.2021 i sak 51/21.
 4. Det ble kjøpt aksjer for kr 2 mill. i Marin Energi Testsenter AS, vedtatt av formannskapet 10.06.2021 i sak 103/21.
 5. Nystiftelse av selskapet hvor Stavanger kommune tegnet seg for kr 0,03 mill.
 6. Det ble kjøpt aksjer (B-aksjer) for kr 0,6 mill i Frøya Ventures AS, vedtatt av formannskapet 23.09.2021 i sak 142/21.

Andeler

SelskaperFotnoteEierandelVesentlig nedskrivningMottatt utbytte/ overføringBokført verdi 31.12.21Bokført verdi 01.01.21
Stavangerregionen Havn IKS 81,88 %  00
IVAR IKS 40,90 %  00
Rogaland Brann og Redning IKS 43,95 %   2 660 2 660
Rogaland Revisjon IKS 33,29 %   1 347 1 347
Renovasjonen IKS 50,00 %  1 000 7 997 7 997
Stavanger Konserthus IKS 89,00 %   89 89
Folkehallene IKS7)53,65 %   54 0
Sørmarka flerbrukshall IKS 53,65 %   384 384
Multihallen og Storhallen IKS 53,65 %   374 374
Opera Rogaland IKS8)50,00 %   900 400
Rogaland Kontrollutvalgsekr. IS 35,00 %   210 210
Biblioteksentralen AL     2 2
Samvirkelaget Flørli Vann og Kloakk SA     650 650
Egenkapitalinnskudd KLP     309 148 271 296
Andeler Dragaberget Barnehage SA     20 20
Norsk skjemaforlag    00
Bate Boligbyggelag    00
A/L Haukelivei 10    00
Jæren Folkehøyskole    00
Bruksrettighet Båtplass Åmøy havn    00
Finnøy Flerbrukshall SA     100 100
Tomatfestivalen SA     40 40
Sum    1 000 323 975 285 569
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Innbetalt kapitalinnskudd på kr 0,054 mill til Folkehallene IKS ved restrukturering av driften og stiftelsen av selskapet. Kommunestyret vedtok etablering av Folkehallene IKS 16.11.2020 i sak 102/20.
 2. Stavanger kommune har tilført kr 0,5 mill i styrking av selskapets kapital, i tråd med Handlings- og økonomiplanen 2019-2022.

Sum aksjer og andeler

 FotnoteEierandelVesentlig nedskrivningMottatt utbytte/ overføringBokført verdi 31.12.21Bokført verdi 01.01.21
Sum aksjer og andeler   350 289 131 1 002 677 962 052
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Utlån

Utlån tilFotnoteUtestående 31.12.21Utestående 01.01.21Tap på hovedstolTap påløpte renter mv.Samlet tap
Utlån finansiert med innlån      
Startlån  2 496 696 2 246 446 575 23 598
Avsatt til tap på startlån1)- 43 384 - 25 384 000
Sum lånefinansierte utlån  2 453 312 2 221 062 575 23 598
Utlån finansiert med egne midler      
Viking fotball AS  1 050 1 550 000
Rogaland Rideklubb  1 599 1 812 000
Varmestuens venner  593 641 000
Museum Stavanger  2 526 3 099 000
Forus og Gausel Idrettslag  1 002 1 167 000
Oilers Invest AS  50 344 53 417 000
Forus Sportssenter AS  15 400 15 400 000
Hagltårnet Næring AS  2 724 4 086 000
Sosiale utlån  405 405 000
Lyse Energi AS  777 495 823 230 000
Renaa Express Sølvberget AS2) 700 0000
Hinna Fotball  3 156 0000
Lervigskvartalet butikkeiendom AS  6 000 0000
Sum andre utlån  862 993 904 807 000
Stavanger Natur og Idrettservice KF2)0 10 733 000
Sølvberget KF2)0 27 051 000
Stavanger Boligbygg KF2)0 622 505 000
Stavanger utvikling KF  334 336 228 790 000
Sum konserninterne utlån3) 334 336 889 079 000
Sum egenfinansierte utlån  1 197 329 1 793 886 000
Sum utlån  3 650 641 4 014 948 575 23 598
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Det er foretatt en ny tapsavsetning på startlån kr 18 mill. I tillegg til tapsavsetningen er det avsatt kr 10,6 mill til tapsfond, til sammen kr 54 mill.
 2. Utlån til Stavanger natur og idrettservice KF, Sølvberget KF og Stavanger boligbygg KF er nedskrevet mot kapitalkonto i 2021. Foretakene ble i 2021 innlemmet i Stavanger kommune, vedtatt av kommunestyret 14.12.2020 i sak 114/20. Tilsvarende ble den langsiktige gjelden foretakene hadde til Stavanger kommune nedskrevet mot kapitalkonto. Lån til Renaa Express Sølvberget AS ble tatt inn i kommunen i forbindelse med at foretakene ble innlemmet i kommunen.
 3. Jf. note 23 Fordringer og gjeld til kommunale foretak.

Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

AktivaklasseAnskaffelseskost 31.12.21Markedsverdi 31.12.21Bokført verdi 31.12.21Årets resultat
Aksjefond0000
Grunnfondbevis17 30130 53917 30113 239
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner216 210213 140216 210-3 069
Industriobligasjoner/sertifikater156 008158 036156 0082 028
Bankobligasjoner og bankinnskudd151 894152 315151 894421
-Herav bankinnskudd-98 890-98 890-98 8900
Grønn finansforvaltning124 488173 118124 48848 631
Kursregulering pr. 01.01.2021  -2 9192 919
Urealisert gevinst pr. 31.12.21  64 168-64 168
Sum567 010628 259628 2590
Last ned tabelldata (Excel)

* Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til bokført verdi pr 31.12.21 slik at sum bokført verdi blir lik sum markedsverdi. Urealisert gevinst på 64 mill er resultatført i 2021. Realisert gevinst på 32 mill. er inntektsført i 2021 og realisert tap på 18 mill. er utgiftsført i 2021. 11 mill av realiserte gevinster og 64 mill i urealisert gevinst 2021 er tilført kursreguleringsfondet/disposisjonsfond i henhold til kommunestyrevedtak sak 78/21 og sak 114/21 og bestemmelser i finansreglementet. Pr. 31.12.21 er kursreguleringsfondet på 150,7 mill. og er tilstrekkelig stort i henhold til bestemmelsene finansreglementet av 16.12.19.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra Verdipapirsentralen, VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.

Anskaffelseskost 31.12 er bokført verdi på det enkelte papir før kursregulering.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 16.12.2019.

Note 8 Sikring av finansielle eiendeler og forpliktelser

Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans- og gjeldsforvaltningen. Stavanger kommune har porteføljefinansiering. Inngåtte renteswapavtaler er ikke knyttet mot enkeltlån men mot porteføljen.

Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr.Lånets størrelseSiste forfallRente-binding tilBetalerFinansreglementet 
5150 800 000 jan. 25jan. 252,05 %Kap 5 
5152 155 918 mai. 40mar. 231,85 %Kap 5 
5159 800 000 jan. 23jan. 232,11 %Kap 5 
5170 500 000 mar. 27mar. 272,65 %Kap 5 
5179 800 000 jan. 29jan. 292,68 %Kap 5 
5224 600 000 sep. 31sep. 312,00 %Kap 5 
5225 99 000 jan. 22jan. 220,72 %Kap 5 
Last ned tabelldata (Excel)

Rentebytteavtaler

BankGrunnlagLøper fraLøper tilStavanger kommune betalerStavanger kommune mottarFormål med sikringenFinans- reglementet
Danske bank 600 000 jan. 20jan. 301,69 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
Danske bank 400 000 jul. 21aug. 311,48 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
DnB Nor 390 000 jul. 12jan. 223,54 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
DNB Markets 500 000 sep. 20sep. 271,29 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
Goldman Sachs 150 000 mai. 13mai. 232,76 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
Nordea 400 000 mai. 12apr. 223,76 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
Nordea 200 000 okt. 12okt. 223,05 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
Nordea 150 000 feb. 14feb. 242,97 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
Swedbank 200 000 jan. 13jan. 233,07 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
Last ned tabelldata (Excel)

Fastrentelån og rentebytteavtaler som utløper i 2022 regnes som lån og rentebytteavtaler med flytende rente pr. 31.12.21.

Note 9 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeldFotnoteLånesaldo 31.12.21Gj.snittlig løpetid (år)Gj.snittlig rente
Lån til egne investeringer1) 8 009 429 4,051,59 %
Lån til videreutlån  2 586 690 20,060,79 %
Sum bokført langsiktig gjeld  10 596 119   
Herav finansielle leieavtaler 0  
Lån som forfaller i 2022  929 000   
Herav lån som må refinansieres  929 000   
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser  Langsiktig gjeld 31.12.21Gj.snittlig rente
Langsiktig gjeld med fast rente :   3 754 918 2,22 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :   6 841 201 0,94 %
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Lån til egne investeringer inkluderer obligasjonslån på kr 6 030 mill og sertifikatlån på kr 99 mill, hvor løpetid varierer mellom 0 og 10 år.

Obligasjonene og sertifikatene refinansieres ved forfall.

Note 10 Avdrag på lån, minimumsavdrag

MinimumsavdragStavanger kommune 2021Stavanger Parkeringsselskap KF 2021 1)Sum
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven § 14-18, 1. ledd 296 307 6 088 302 395
Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån000
Betalte avdrag 351 702 10 820 362 522
Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag- 55 395 - 4 733 - 60 127
Bøkført verdi anleggsmidler, langsiktig gjeld og avskrivninger   
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01.21 13 766 352 278 761 14 045 113
Bokført verdi avskrivbare eiendeler 01.01.21. fra KF til basis 1 122 704   
Bokført verdi lånegjeld 01.01.21- 7 625 981 - 121 045 - 7 747 025
Bokført verdi lånegjeld 01.01. fra KF til basis0  
Avskrivninger 578 513 14 020 592 533
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF inkluderes fullt ut i beregningen siden de har gjeld til eksterne kreditorer.

Stavanger kommune har betalt og utgiftsført mer i avdrag i 2021 enn beregnet minimumsavdrag.

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer2021
Mottatte avdrag på startlån 222 850
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 203 972
Avsetning til/bruk av avdragsfond 18 878
Saldo avdragsfond 31.12. 18 878
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 Pensjon

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningene sikrer tariffestet tjenestepensjon for de ansatte. Dette gjelder alders-, uføre-, etterlatte-, tidligpensjon, AFP og betinget tjenestepensjon. Årskull født før 1963 er sikret tidligpensjon og AFP 62-67 år. Årskull født fra 1963 er sikret betinget tjenestepensjon eller livsvarig AFP. Pensjonene samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Premiefond20212020
Innestående på premiefond 01.01 794 7 978
Tilført premiefondet i løpet av året 694 359 61 527
Bruk av premiefondet i løpet av året 159 913 68 766
Innestående på premiefond 31.12 535 240 739
Last ned tabelldata (Excel)

Tabellen over inkluderer Stavanger kommune samt foretakene Stavanger byggdrift KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger boligbygg KF og Sølvberget KF som ble tilbakeført til Stavanger kommune fra 01.01.2021.

KLP gjennomførte i 2021 en ekstraordinær tilbakeføring av midler fra premiereserve til premiefond. Endring i reglene for offentlig tjenestepensjon er hovedårsaken til at det ble frigjort betydelige midler fra oppsparte pensjonsreserver (premiereserver). For Stavanger kommune gjaldt dette Fellesordningen for kommuner og bedrifter og Pensjonsordning for sykepleiere.

Premiefondet til Stavanger kommune, inkludert de fire foretakene som ble tilbakeført til kommunen i 2021, ble som følge av den ekstraordinære tilbakeføringen styrket med kr 649,8 mill. Midlene kan bare benyttes til betaling av framtidige pensjonspremier. Stavanger kommune benyttet i 2021 1/7 (kr 86,3 mill.) av frigjorte midler til delvis inndekning av årets pensjonspremie. I tillegg kommer ordinær bruk av premiefondet.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 3-5 og § 3-6 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett , årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremie som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet det året det oppstår. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år eller med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Regnskapsføring av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (KL § 14-6, 2. ledd bokstav c). Regnskapsføring av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt en positiv innvirkning på netto driftsresultat i 2021 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 228,7 mill. lavere enn faktisk betalt pensjonspremie.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnadenKLP 2021SPK 2021   
Forventet avkastning pensjonsmidler3,50 %3,00 %   
Diskonteringsrente3,00 %3,00 %   
Forventet årlig lønnsvekst1,98 %1,98 %   
Forventet årlig G-regulering1,98 %1,98 %   
Forventet årlig pensjonsregulering1,22 %    
Last ned tabelldata (Excel)

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik

 Pensjonskostnad og premieavvikKLP 2021SPK 2021Sum 2021Sum 2020
 Årets pensjonsopptjening, nåverdi 499 010 90 506 589 516 535 140
 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 312 969 30 148 343 117 383 878
 Forventet avkastning på pensjonsmidlene- 365 740 - 18 984 - 384 723 - 410 381
 Adminstrasjonskostnad 25 544 3 224 28 767 30 623
ABeregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm) 471 784 104 894 576 678 539 260
BForfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 817 227 111 644 928 871 615 813
CÅrets premieavvik (B-A) 345 444 6 750 352 193 76 553
 Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet    
BForfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 817 227 111 644 928 871 615 813
CÅrets premieavvik- 345 444 - 6 750 - 352 193 - 76 552
DAmortisering av tidligere års premieavvik 124 999 - 1 464 123 535 105 490
EBrutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D) 596 781 103 430 700 212 644 750
GPensjonstrekk ansatte 83 230 22 086 105 315 95 590
 Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 513 551 81 345 594 896 549 160
Last ned tabelldata (Excel)
Akkumulert premieavvikKLP 2021SPK 2021Sum 2021Sum 2020
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 483 209 2 110 485 319 490 912
Årets premieavvik 345 444 6 750 352 193 76 552
Sum amortisert premieavvik dette året- 124 999 1 464 - 123 535 - 105 490
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.21 703 654 10 323 713 978 461 974
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 99 215 1 456 100 671 65 138
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 802 870 11 779 814 648 527 112
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser    
Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01 168 307 207 070 375 377 1 351 922
Årets premieavvik- 345 444 - 6 750 - 352 193 - 76 552
Amortisert premieavvik 124 999 - 1 464 123 535 105 490
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)- 413 868 220 742 - 193 126 - 476 298
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)000- 581 453
Nettoeffekt av fisjon/fusjon000 2 707
Netto pensjonsforpliktelser/-midler ekskl. arb.g.avg. pr. 31.12.- 466 006 419 600 - 46 406 325 816
Herav:    
Brutto pensjonsforpliktelse 10 542 951 1 125 584 11 668 535 11 274 716
Pensjonsmidler- 11 008 957 - 705 985 - 11 714 941 - 10 948 900
     
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse/-midler- 65 707 59 164 - 6 543 45 940
Last ned tabelldata (Excel)

Tall per 01.01.21 inkluderer Stavanger kommune og de fire foretakene som ble tilbakeført til kommunen per 01.01.21.

Note 12 Garantier

Garanti gitt overforFormålType garantiVedtatt garantiramme (ekskl. tillegg)Saldo/ gjenstående garantibeløp per 31.12.21Forventet låneopptak (utover saldo)Tillegg for renter og omkostn. ol.God- kjenningGarantiens utløpstids- punkt
Stiftelsen Kirkens Bymisjon RogalandUtbygging av Rogaland A-senter - nybyggSelvskyldner kausjon38 70026 673 10 %Godkjent2038
Borettslaget GauselparkenOmsorgsboligerSelvskyldner kausjon23 16614 680 10 %Godkjent2033
Borettslaget Krosshaug IOmsorgsboligerSelvskyldner kausjon10 5277 316 10 %Godkjent2035
Borettslaget RamsvigOmsorgsboligerSelvskyldner kausjon9 6346 867 10 %Godkjent2033
Borettslaget RamsvikOmsorgsboligerSelvskyldner kausjon9 6287 058 10 %Godkjent2033
Forus Utvikling ASKollektivakse/ rekkefølgetiltak gjennom Forus NæringsparkSelvskyldner kausjon44 00041 800 10 %Godkjent2031
Boganes barnehage SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon3 930436   2023
Barnehage Mjuhaugskogen SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon4 170322   2023
Bamsebu barnehage SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon4 310711   2024
Ulsnes barnehage SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon4 600497   2024
Tommeliten barnehage SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon5 430893   2026
Barnehage Geitastova SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon4 940741   2026
Frøystad barnehage SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon4 720787   2026
Dragaberget barnehage SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon7 2202 286   2031
Børesvingen Barnehage SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon11 1003 109   2033
Ferde ASRyfast-prosjektetSelvskyldner kausjon2 118 3002 020 000 10 %Godkjent2043
Vikinghallen ASIdrettsbygg - VikinghallenSelvskyldner kausjon85 00065 468 10 %Godkjent2039
Stiftelsen Stavanger IshallIdrettsbygg - SiddishallenSelvskyldner kausjon60 00044 400 10 %Godkjent2040
Museum Stavanger ASOmbygging av foaje, publikums- områder og utstillingslokaler i Stavanger museumSelvskyldner kausjon3 5002 273 10 %Godkjent2032
Museum Stavanger ASNytt Norsk grafisk MuseumSelvskyldner kausjon40 00029 333 10 %Godkjent2032
Allservice Eiendom ASKjøp/rehab. av Auglendsdalen 77Selvskyldner kausjon10 00010 000 10 %Godkjent2026
Finnøy Fleirbrukshall SA Kausjon5 500183 10 % 2022
Hinna FotballklubbNytt klubbhus HinnaSelvskyldner kausjon3 0002 850 10 %Godkjent2031
Depositum- garantierDepositumSosialtj.loven § 21 4 952Ikke aktuelt  2022 til 2024
Sum garantier/lån ved kausjon  2 511 3752 293 638    
Last ned tabelldata (Excel)
Låneansvar IKSLovhenvisningAndel av låneramme i selskaps- avtaleLåneansvar pr 31.12.21Forventet låneopptak (utover saldo)EierandelSum opprinnelig lånVarighet
IVAR IKSIKS-loven § 32 454 0001 753 586117 47240,90 %2 451 188Løpende
Stavanger Konserthus IKSIKS-loven § 3792 100410 989 89,00 %495 000Løpende
Brannvesenet Sør-Rogaland IKSIKS-loven § 310 988769 43,95 %3 186Løpende
Stavangerregionen havn IKSIKS-loven § 3245 640188 198 81,88 %352 188Løpende
Renovasjonen IKS*IKS-loven § 312 50030 516 50,00 % Løpende
Multihallen og Storhallen IKSIKS-loven § 3110 51942 189 53,65 %85 840Løpende
Sørmarka Flerbrukshall IKSIKS-loven § 3220 888166 230 53,65 %235 029Løpende
Sum låneansvar gjennom IKS-loven 3 846 6342 592 478117 472 3 622 432 
Sum garantier/lån ved kausjon og låneansvar 6 358 0104 886 116117 472 3 622 432 
       Beløp
Garantier som er innfridd per type      0
Garantier som sannsynligvis må innfris      0
Last ned tabelldata (Excel)

*Finansielle leasingavtaler
**Opprinnelig lån er lagt inn i kolonne for vedtatt garantiramme

Låneansvar overfor IKS følger av § 3 i Lov om Interkommunale selskap. Det er ikke fattet egne garantivedtak. Den indirekte garantiforpliktelsen fordeles etter eierandel i selskapene. Vi oppgir Stavanger kommunes samlede låneansvar på lån i selskapene pr 31.12.21. Utløpstiden regnes for løpende. Selskapene kan refinansiere og ta opp nye lån innefor rammen i selskapsavtalen.

Note 13 Vesentlige bundne fond

  Beholdning 01.01.21AvsetningerBruk av fondBeholdning 31.12.21
Bundne driftsfond     
Selvkostfond 75 17538 690-1113 864
Øremerkede midler 155 453119 823-155 728119 548
Interkommunal beredskap mot akutt forurensing - IUA 7 72414007 863
Nye Stavanger/Reformstøtte kommunesammenslåing 19 70414 202-19 70414 202
Sum 258 056172 855-175 433255 478
Bundne investeringsfond     
Startlån 10 6060010 606
Startlån - avsatte mottatte avdrag 018 878018 878
Øremerkede midler 2 1572 337-2 1572 337
Utbyggerbidrag 36 0800036 080
Øvrige bundne investeringsfond 26630269
Sum 49 10921 218-2 15768 170
Last ned tabelldata (Excel)

Øremerkede midler avsatt i bundne driftsfond og investeringsfond er eksterne midler som kommunen har mottatt med særskilt formål. Midlene er avsatt på fond for overføring til 2022.

Beholdning 01.01.2021 inkluderer bundne driftsfond på kr 22,102 mill. samlet fra foretakene Stavanger boligbygg KF og Sølvberget KF som ble tilbakeført til kommunen fra 01.01.2021.

Bundet investeringsfond utbyggerbidrag gjelder kostnadsbidrag fra utbygger til rekkefølgetiltak i kommunedelplan 116 K, Hillevåg og Paradis. Disse tiltakene er ennå ikke gjennomført da det er igangsatt et arbeid med ny områdeplan for deler av Paradis. Denne planen vil fastlegge nye rekkefølgekrav for området. Fondsmidlene er som følge av dette ikke disponert i 2021.

Note 14 Gebyrfinansierte selvkosttjenester

SelvkostområderInntekterUtgifterOver(+)/

underskudd (-)
Årets deknings- grad i %Avsetn(+)/bruk av (-)

selvkostfond
Akkumulert selvkostfond (+)/

fremførbart underskudd (-) pr. 31.12.21
Renovasjon203 858221 598-17 74092,0 %0-50 465
Slam3 8013 427373110,9 %373143
Vann163 176158 2584 918103,1 %4 91839 762
Avløp265 616237 42228 194111,9 %28 19465 962
Feiing10 25210 929-67893,8 %0-1 213
Byggesak33 69628 2625 434119,2 %5 4347 996
Last ned tabelldata (Excel)

Inkludert i inntekter og utgifter inngår renter på henholdsvis selvkostfond og fremførbart underskudd.

Årets dekningsgrad viser inntekter i prosent av utgifter. Er dekningsgraden over 100 % av selvkostområdet er det et overskudd det aktuelle året.

Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon og slam), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart underskudd. 3-5 års perioden kan fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse særegne forholdene blir synliggjort.

Selvkostområdene renovasjon og feiing har fremførbart underskudd per 31.12.2021 som må dekkes inn av framtidige gebyrinntekter. Fremførbart underskudd på aktuelle selvkostområder er fra og med 2021 oppført på memoriakonto og motkonto memoria i kommunens balanseregnskap.

Note 15 Salg av aksjer (finansielle anleggsmidler)

Salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidlerAndel ført i driftsregnskapet (opptjente resultater)Andel ført i investeringsregnskapet (utdeling av innskutt kapital mv.)Sum inntektsført
Filmkraft AS15460214
Sum15460214
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunestyret vedtok 01.02.2021 i sak 21/21 å selge 10 % av aksjene i Filmkraft AS til Sandnes kommune.

Note 16 Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personerLønn og annen godtgjørelseGodtgjørelse for andre vervTilleggsgodtgjørelseNaturalytelser
Kommunedirektør1 758005
Ordfører1 3260074
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor20212020
Regnskapsrevisjon 2 836 2 798
Forvaltningsrevisjon 3 227 2 436
Selskapskontroll   384
Attestasjoner 1 267 1 218
Rådgivning 179 647
Samlet godtgjørelse 7 510 7 483
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Usikre forpliktelser

Usikre forpliktelser behandles iht. kommunal regnskapsstandard nr. 7 – standard om usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen.
Det er usikkerhet rundt utfallet av ankesak til Lagmansretten vedrørende erstatningssak for tapt barndom.

Note 19 Brukerbetaling

Brukerbetaling20212020
Foreldrebetaling barnehager 140 505 122 148
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 60 892 77 218
Egenbetaling institusjoner og hjemmetjenester 222 640 218 350
Annet 23 219 24 423
Sum totalt 447 256 442 139
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Lønnsutgifter

Lønnsutgifter20212020
Lønnsutgifter - Drift  
Fastlønn 4 762 750 4 461 169
Lønn til vikarer 336 609 281 682
Lønn til ekstrahjelp 251 382 201 858
Lønn vedlikehold 97 936 4 223
Overtidslønn 87 140 58 726
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 298 786 188 526
Godtgjørelse folkevalgte og introduksjonsordningen 27 242 142 210
Utgiftsgodtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppgavepliktige 35 779 35 103
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 5 897 625 5 373 497
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 1 453 666 1 276 222
Sum 7 351 290 6 649 718
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon, herunder alle ordinære utgifter og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon er alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Kjøp av varer og tjenester 20212020
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 1 762 268 1 302 492
   
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 1 775 263 2 177 158
Herav:  
Private barnehager 488 895 476 653
Private alders- og sykehjem 303 732 327 521
Kjøp fra kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS) der kommunen selv er deltaker 403 275 810 306
Kjøp fra andre 579 361 562 678
Sum 3 537 531 3 479 650
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Utestående fordringer

Utestående fordringerFotnote20212020
Kundefordringer  283 965 192 362
herav konserninterne fordringer1) 20 715 42 794
Andre kortsiktige fordringer  514 250 482 251
herav avsatt til dekning av tap på utestående fordringer - 25 724 - 21 592
Akkumulert premieavvik2) 814 648 527 112
Sum akkumulerte kortsiktige fordringer  1 612 864 1 201 726
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Se note 23 Fordringer og gjeld til kommunale foretak
 2. Se note 11 Pensjon

Note 23 Fordringer og gjeld til kommunale foretak

 Fotnote20212020
Konsernintern kortsiktig fordring    
Stavanger Parkeringsselskap KF  18 178 27 254
Stavanger Utvikling KF  2 537 4 920
Sølvberget KF 0 2 098
Stavanger Byggdrift KF 0 543
Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 523
Stavanger Boligbygg KF  0 7 457
Sum konserninterne kortsiktige fordringer1) 20 715 42 794
Herav kundefordringer  20 715 42 794
Herav kortsiktige fordringer utlån 00
    
Konsernintern langsiktig fordring    
Stavanger Utvikling KF  334 336 228 790
Sølvberget KF 0 27 052
Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 10 733
Stavanger Boligbygg KF  0 622 505
Sum konserninterne langsiktige fordringer  334 336 889 079
    
Sum konserinterne fordringer  355 051 931 874
   
Konsernintern kortsiktig gjeld    
Stavanger Parkeringsselskap KF   45 51
Stavanger Utvikling KF  4 185 9
Sølvberget KF 0 48
Stavanger Byggdrift KF 0 21 899
Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 15 386
Stavanger Boligbygg KF 0 8 426
Sum konsernintern kortsiktig gjeld2) 4 231 45 819
   
Konsernintern langsiktig gjeld   
Sølvberget KF 0 5 000
Stavanger Byggdrift KF  0 30 000
Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 29 000
Sum konsernintern langsiktig gjeld 0 64 000
   
Sum konsernintern gjeld   4 231 109 819
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kundereskontro, jf. note 22.
 2. Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro.

Foretakene Sølvberget KF, Stavanger Byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF og Stavanger Boligbygg KF ble tilbakeført til kommunens basisorganisasjon fra 01.01.2021, jf. note 24.

Note 24 Foretak til basis

Kommunestyret i Stavanger vedtok i sak 114/20 Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune å tilbakeføre fire av kommunens foretak til basisorganisasjonen Stavanger kommune. Dette gjelder Stavanger byggdrift KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF, Sølvberget KF og Stavanger boligbygg KF. Styrings- og rapporteringslinjene ble i henhold til vedtaket overført til kommunedirektøren fra 01.01.2021. Kommunestyret vedtok i samme sak å videreføre Stavanger utvikling KF og Stavanger parkeringsselskap KF som kommunale foretak.

De fire foretakene avla sine avviklingsregnskap per 31.12.2020. Utgående balanse per 31.12.2020 fra foretakene ble overført til Stavanger kommune sitt regnskap i 2021. Det samme gjelder sum transaksjoner som i en overgangsperiode i 2021 ble ført i de tidligere foretakene sine regnskap. Dette innebærer at regnskapet til de tidligere foretakene inngår i sin helhet i Stavanger kommunes regnskap for 2021. Foretakenes regnskap fra 2020 inngår imidlertid ikke i kolonne 2020 i obligatoriske oversikter (økonomisk oversikt drift, bevilgningsoversikter drift og investering og økonomisk oversikt balanse) for Stavanger kommune, da disse ikke var en del av basisorganisasjonen i 2020.

Leverandør- og kundereskontro i foretakene som ved utgangen av 2021 ikke var gjort opp, er overført og vil følges opp i kommunens regnskap.

Utlån fra Stavanger kommune til foretakene Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF og Sølvberget KF på totalt kr 660,3 mill. er nedskrevet som følge av tilbakeføringen til basisorganisasjonen. Tilsvarende er den langsiktige gjelden som foretakene hadde til Stavanger kommune nedskrevet. Den langsiktige forpliktelsen i Stavanger kommune som ble overført for å styrke egenkapitalen i foretakene på totalt 64,0 mill. er nedskrevet mot den langsiktige fordringen foretakene hadde på Stavanger kommune.

Note 25 Avgiftssituasjonen

Kompensasjon av merverdiavgift på sosiale boliger

Boligmassen gjennomgås løpende og klassifiseres i ulike tjenestegrupper. Det er krevd kompensasjon for merverdiavgift tilknyttet boliger som har en konkret tilrettelegging, og som i tillegg blir bebodd av personer som har behov for og krav på denne tilretteleggingen, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 7. Stavanger kommune har ført kompensasjon for rus- og psykiatriboliger som er særskilt tilrettelagt på lik linje med øvrige tilrettelagte boliger.

Skatteetaten har en pågående kontroll av kompensasjon tilknyttet sosiale boliger. Kontrollen har fokus på formelle krav til dokumentasjon av kompensasjonsretten, og hvorvidt boligene er tilrettelagt som helse- og sosialbolig og i tillegg bebos av personer som har behov for denne tilretteleggingen.

Justeringsavtaler

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få refusjon av merverdi-avgift tilknyttet utbygging av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og Stavanger kommune inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fattet 12.12.2019 av Stavanger formannskap Nye Stavanger, jf. sak 32/19 Momsavtaler i nye Stavanger. Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtaler er 10 år. Kommunen bærer risikoen for en rettmessig/rettidig rapportering av det årlige merverdiavgifts¬kravet og/eller søknad om merverdiavgiftskompensasjon. Endret bruk eller salg kan medføre endret plikt eller rett til justering.

Tre nye justeringsavtaler er inngått i 2021. En av disse inneholder både justeringsplikt og justeringsrett, og de to andre gjelder kun justeringsrett. Stavanger kommune følger GKRS sin anbefaling om regnskapsmessig behandling av justeringsavtaler. I tråd med denne anbefalingen er justeringsrett som følge av avtalene ført i investeringsregnskapet. Det samme er tilbakeføringen av justeringsinntekt til utbyggerne da dette har en tett sammenheng med justeringsinntekten. Nettoeffekten av de nye justeringsavtalene utgjør en merinntekt på kr 0,105 mill. Totalt for alle eksisterende avtaler utgjør merinntekten kr 2,046 mill.

Anleggsbidragsavtaler

Stavanger kommune tilbyr anleggsbidragsavtaler i overensstemmelse med vedtak fattet 12.12.2019 av Stavanger formannskap Nye Stavanger, jf. sak 32/19 Momsavtaler i nye Stavanger. Ved anleggsbidragsavtaler fører kommunen fortløpende kompensasjon eller fradrag for inngående merverdiavgift på anleggs¬kostnadene tilknyttet kommunale infrastrukturtiltak så langt det er rettslig adgang til det. Utbygger betaler bidrag til dekning av øvrige anleggskostnader. Vi har fire pågående avtaler om anleggsbidrag. I tillegg er det inngått separat avtale om bygging av privat infrastrukturtiltak tilknyttet en av anleggsbidragsavtalene. Ved denne avtalen er det ingen avgiftsbehandling. I 2021 er det ført kompensasjon eller fradrag for kr 5,955 mill. i merverdiavgift på grunnlag av anleggsbidragsavtalene.

Justeringsrett og -plikt tilknyttet egne bygg, anlegg og fast eiendom

Stavanger kommune har rett og plikt til å justere merverdiavgift tilknyttet egne bygg, anlegg og fast eiendom, dersom bruken som lå til grunn ved anskaffelsen senere blir endret, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 6. Endringene kan være både til gunst og ugunst for kommunen. Justeringsperioden er 10 år, og gjelder investeringer der utgiftene beløpsmessig overstiger en halv million inkludert merverdiavgift.

I 2021 er det justeringsrett tilknyttet to bygg som tidligere helt eller delvis har blitt leid ut til privat barnehage og privat skole. Manglende rett til kompensasjon for merverdiavgift tilknyttet investeringer ved disse byggene i utleieperioden, gir nå grunnlag for justeringsrett med 10 % årlig i gjenværende del av justeringsperioden. I 2021 er det krevd justeringsrett med kr 0,557 mill. tilknyttet dette.

I 2021 er det justeringsplikt tilknyttet Eiganes skole som frem til 30.06.2021 ble delvis leid ut til privat skole. Ettersom det er mindre enn 10 år siden skolen ble ferdigstilt er det justeringsplikt for utleid areal. Justeringsplikten er beregnet til kr 0,553 mill. Løpende drifts- og investeringsutgifter tilknyttet utleid areal var også avskåret kompensasjonsrett frem til 30.06.2021. Etter utløpet av utleieavtalen er det ingen justeringsrett for manglende kompensasjonsrett i utleid periode, ettersom det ikke har vært investeringer som kan defineres som kapitalvarer tilknyttet utleid areal.

Det er i 2021 også betalt justeringsplikt med kr 0,328 mill. tilknyttet boliger som ikke har blitt benyttet til kompensasjonsberettiget formål. Dette gjelder boliger utleid til ikke kompensasjonsberettiget formål.

Nettoeffekt av justering tilknyttet egne bygg utgjør en utgift på kr 0,324 mill.

Note 26 Investeringsprosjekter

Oversikten viser større pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.

ProsjektnummerProsjektnavnKostnadsramme 2021Regnskap 2021Justert budsjett 2021Kostnad tidligere år
3711012IT, datasenter ny arkitektur 20 000 13 853 12 500 0
3744009Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager 64 000 9 8 000 54 936
3833002Velferdsteknologi 80 000 1 369 7 670 8 245
3844007Madlamark skole 293 100 150 285 189 150 103 902
3844008Vaulen skole 423 000 2 959 5 000 3 326
3844013Tastaveden skole 231 000 30 050 32 000 10 000
3844021Solborg-prosjektet 61 300 37 102 37 800 18 992
3844045Schancheholen brannstasjon 187 200 87 972 98 000 43 571
3844046Lervig brannstasjon 224 100 52 959 60 000 5 686
3844047Hundvåg kirke, rehabilitering 46 500 32 849 40 940 6 067
3844063Madlamark, idrettshall 56 500 3 2 500 1 630
3844065Skoler, investering i IKT/Smartteknologi 8 000 6 144 6 000 17 324
3844072Teknikken barnehage 135 000 41 180 42 000 5 709
3844073Grovgarderober i barnehager 45 000 3 329 10 000 34 710
3844082Nye Tou, 3. byggetrinn 61 000 3 290 1 000 46 091
3844091Stavanger Rådhus, rehabilitering 291 000 29 277 30 000 2 333
3844093Lervig barnehage 88 000 7 114 9 000 3 385
3844094Strømvik barnehage 52 000 4 073 7 500 1 448
3844098Lervig parkering og næring 165 000 7 723 18 000 6 664
3844099Lervig kontorer 132 000 11 896 14 000 5 231
3844100Lervig bydelsfunksjoner 50 000 4 735 6 000 2 154
3844104Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis 11 500 2 593 8 500 8
3844105Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap 15 000 5 839 6 760 8 238
3844108Kvernevik skole 250 000 1 914 7 000 1 202
3844110Finnøy helse- og omsorgssenter, nybygg (20 plasser) 116 000 20 335 15 000 3 086
3844114Ramsvigtunet sykehjem, nybygg 165 000 16 326 18 000 10 545
3844117Lervig idrettshall 63 000 5 162 6 000 2 462
3844121Lervig skole 270 000 27 554 28 000 6 176
3844124Ny beredskapssentral, OK23 7 500 0 500 0
3844125ENØK-tiltak på kommunale bygg 80 000 1 048 20 000 0
3844126Madlamark skole, varmtvannsbasseng 16 000 314 500 0
3865027Forurenset sjøbunn-prosjekt 48 000 0 2 900 0
3866032Kongsgaten, rehabilitering 30 000 49 200 3 950
3866040LED-lys, utskifting av gatelysarmatur 41 000 12 070 10 250 17 935
3866072Nytorget 30 000 1 529 1 700 1 868
3866074Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien og Vakthusveien 9 375 90 9 250 0
3866083Bypark 10 000 759 2 000 0
3866084Uteområdet i Rådhuskvartalet 22 000 0 2 000 0
3880006Byggemodning Madla/Revheim 932 596 2 927 4 000 0
3888012Ventilasjonsanlegg, utskiftning i kirker 8 400 0 4 200 0
33903005Bofellesskap Gunnar Wareberg 70 000 985 1 000 0
391366020Åmøyveien, gang- og sykkelvei 35 000 2 053 13 750 3 159
391444821Domkirken 2025 321 600 59 652 75 300 111 055
3866062007Lervig park, fase 2 48 000 3 581 1 100 4 054
3866062008Tjensvolltorget 7 500 122 0 269
3866910022Kannik skole, uteområde 14 000 12 435 12 290 1 656
Sum  5 335 171 705 505 887 260 557 069
Sum øvrige prosjekter   636 832 685 200  
Sum utgifter i investeringer

inkludert tilskudd til andres investering
   1 342 338 1 572 460  
Last ned tabelldata (Excel)

Oppgitt eks. finansieringsinntekter.