Årsrapport 2021

14 Årsregnskap og noter

ÅrsregnskapNoter 
Økonomisk oversikt driftNote nr. 1 Endring i arbeidskapitalNote nr. 14 Gebyrfinansierte selvkosttjenester
Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonerNote nr. 2 KapitalkontoNote nr. 15 Salg av aksjer (finansielle anleggsmidler)
Bevilgningsoversikt drift del 1Note nr. 3 Endring i regnskapsprinsippNote nr. 16 Ytelser til ledende personer
Bevilgningsoversikt drift del 2Note nr. 4 Varige driftsmidlerNote nr. 17 Godtgjørelse til revisor
Bevilgningsoversikt investering del 1Note nr. 5 Aksjer og andelerNote nr. 18 Usikre forpliktelser
Bevilgningsoversikt investering del 2Note nr. 6 UtlånNote nr. 19 Brukerbetaling
Økonomisk oversikt balanseNote nr. 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmiddelNote nr. 20 Lønnsutgifter
RegnskapsprinsipperNote nr. 8 Sikring av finansielle eiendeler og forpliktelserNote nr. 21 Kjøp av varer og tjenester
 Note nr. 9 Langsiktig gjeldNote nr. 22 Utestående fordringer
 Note nr. 10 Avdrag på lån, mimimumsavdragNote nr. 23 Fordringer og gjeld til kommunale foretak
 Note nr. 11 PensjonNote nr. 24 Foretak til basis
 Note nr. 12 GarantierNote nr. 25 Avgiftssituasjonen
 Note nr. 13 Vesentlige bundne fondNote nr. 26 Investeringsprosjekter
Last ned tabelldata (Excel)
Konsolidert regnskapNoter 
Økonomisk oversikt driftNote nr. 1 Enheter som inngår i konsolidert regnskapNote nr. 6 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Bevilgningsoversikt investeringNote nr. 2 Endring i arbeidskapitalNote nr. 7 Langsiktig gjeld
Økonomisk oversikt balanseNote nr. 3 KapitalkontoNote nr. 8 Avdrag på lån, minimumsavdrag
 Note nr. 4 Varige driftsmidlerNote nr. 9 Pensjon
 Note nr. 5 Aksjer og andelerNote nr. 10 Vesentlige bundne fond
Last ned tabelldata (Excel)

14.1 Årsregnskap 2021

Alle tall er oppgitt i hele tusen

Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt driftNoteRegnskap 2021Justert budsjett 2021Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Driftsinntekter     
1. Rammetilskudd  2 883 062 2 850 445 2 751 297 2 948 128
2. Inntekts- og formuesskatt  6 300 773 6 230 000 5 857 000 5 548 456
3. Eiendomsskatt  306 912 302 000 297 000 215 890
5. Andre overføringer og tilskudd fra staten  322 260 296 051 219 643 369 902
6. Overføringer og tilskudd fra andre  1 484 934 1 057 190 886 861 1 338 085
I) Mottatte konserininterne avdrag  2 500 2 550 23 700 23 652
7. Brukerbetalinger19 447 256 450 090 507 970 442 139
8. Salgs- og leieinntekter  1 264 659 1 228 118 850 383 876 796
9. Sum driftsinntekter  13 012 356 12 416 444 11 393 854 11 763 047
Driftsutgifter     
10. Lønnsutgifter20 5 897 625 5 635 096 5 291 168 5 373 497
11. Sosiale utgifter11,20 1 453 666 1 556 435 1 395 454 1 276 222
12. Kjøp av varer og tjenester21 3 537 531 3 769 260 3 477 323 3 479 650
13. Overføringer og tilskudd til andre  1 046 799 886 700 801 728 1 025 198
14. Avskrivninger4 578 610 560 339 336 144 530 203
15 Sum driftsutgifter  12 514 231 12 407 831 11 301 817 11 684 770
16 Brutto driftsresultat  498 125 8 613 92 037 78 278
Finansinntekter/-utgifter     
17. Renteinntekter  108 958 102 073 121 283 136 100
18. Utbytter5 291 609 295 050 297 400 277 857
19. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler  78 383 10 800 0 6 744
20. Renteutgifter - 216 022 - 226 165 - 241 879 - 232 345
21. Avdrag på lån10- 351 702 - 357 227 - 386 927 - 348 950
22 Netto finansutgifter - 88 774 - 175 469 - 210 123 - 160 593
23 Motpost avskrivninger  578 610 560 339 336 144 530 203
24 Netto driftsresultat  987 961 393 483 218 058 447 888
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:     
25. Overføring til investering  442 566 440 872 216 114 252 298
26. Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond13,14- 2 578 - 144 796 5 716 101 378
27. Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond  547 973 97 407 - 3 772 262 136
28. Bruk av tidligere års mindreforbruk 000- 167 924
29. Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat  987 961 393 483 218 058 447 888
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0000
Last ned tabelldata (Excel)

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-9

DriftRegnskap 2021Justert budsjett 2021Strykning - henvisning til forskrift
Netto Driftsresultat- 987 961 - 393 483  
Netto avsetning og bruk av bundne driftsfond- 2 578 - 144 796  
Herav avsetninger til bundne driftsfond 172 855 9 459  
Herav bruk av bundne driftsfond- 175 433 - 154 255  
Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 442 566 440 872  
Netto avsetning og bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 161 575 97 407  
Herav avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 234 875 170 707  
Herav bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter- 73 300 - 73 300  
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk00 
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)- 386 398 0 
Strykning av bruk av disposisjonsfond 73 300  § 4-3, første ledd
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger- 313 098 0 
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond 313 098  § 4-3, andre ledd
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)00 
Last ned tabelldata (Excel)
InvesteringRegnskap 2021Justert budsjett 2021Strykning - henvisning til forskrift
Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån 1 507 077 1 906 089  
Netto avsetning til og bruk av bundne investeringsfond 19 061 0 
Herav avsetninger til bundne investeringsfond 21 218 0 
Herav bruk av bundne investeringsfond- 2 157 0 
Budsjettert bruk av lån- 1 321 273 - 1 321 273  
Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter- 442 566 - 440 872  
Netto avsetning til og bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter- 143 944 - 143 944  
Herav avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter00 
Herav bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter- 143 944 - 143 944  
Dekning av tidligere års udekket beløp00 
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)- 381 645 0 
Strykning av bruk av lån 381 645   
Herav strykning av bruk av lån - startlån 46 001  § 4-1, fjerde ledd, bokstav b
Herav strykning av bruk av lån - lån til egne investeringer 335 644  § 4-6, første ledd, bokstav a
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger00 
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)00 
Last ned tabelldata (Excel)

Bevilgningsoversikt drift del 1

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 1. leddRegnskap 2021Justert budsjett 2021Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
1. Rammetilskudd 2 883 062 2 850 445 2 751 297 2 948 128
2. Inntekts- og formueskatt 6 300 773 6 230 000 5 857 000 5 548 456
3. Eiendomsskatt 306 912 302 000 297 000 215 890
4. Andre generelle driftsinntekter 271 520 233 536 264 201 409 252
5. Sum generelle driftsinntekter 9 762 267 9 615 981 9 169 498 9 121 727
6. Sum bevilgninger drift, netto 8 686 409 9 047 005 8 741 272 8 513 565
7. Avskrivninger 578 610 560 339 336 144 530 203
8. Sum netto driftsutgifter 9 265 018 9 607 344 9 077 416 9 043 769
9. Brutto driftsresultat 497 249 8 637 92 082 77 958
10. Renteinntekter 108 886 102 028 121 238 136 048
11. Utbytter 291 609 295 050 297 400 277 857
12. Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 78 383 10 800 0 6 744
13. Renteutgifter 215 074 226 144 241 879 231 973
14. Avdrag på lån 351 702 357 227 386 927 348 950
15. Netto finansutgifter- 87 897 - 175 493 - 210 168 - 160 273
16. Motpost avskrivninger 578 610 560 339 336 144 530 203
17. Netto driftsresultat 987 961 393 483 218 058 447 888
Disponering eller dekning av netto driftsresultat    
18. Overføring til investering 442 566 440 872 216 114 252 298
19. Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond- 2 578 - 144 796 5 716 101 378
20. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 547 973 97 407 - 3 772 262 136
21. Bruk av tidligere års mindreforbruk000- 167 924
22. Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat 987 961 393 483 218 058 447 888
23. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)0000
Last ned tabelldata (Excel)

Bevilgningsoversikt drift del 2

Bevilgningsoversikt drift § 5-4 2. leddRegnskap 2021Justert budsjett 2021Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Oppvekst og utdanning    
Stab oppvekst og utdanning 36 358 39 730 37 179 36 077
Barnehage 1 200 591 1 209 759 1 151 630 1 182 931
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 60 511 52 519 86 097 104 451
Grunnskole 1 667 671 1 661 683 1 608 415 1 593 680
Johannes læringssenter 109 398 110 024 98 822 112 785
Stavanger kulturskole 47 493 47 706 44 394 43 613
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 60 639 61 313 48 433 49 655
Ungdom og fritid 58 849 61 032 74 802 63 563
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 107 947 105 936 86 492 97 309
EMbo 37 442 37 762 36 959 44 731
Barnevernstjenesten 249 060 260 353 260 089 264 305
Sum oppvekst og utdanning 3 635 959 3 647 817 3 533 312 3 593 100
Helse og velferd    
Stab helse og velferd 57 459 53 713 39 137 63 679
Helse- og velferdskontor 339 088 315 590 318 674 322 166
NAV 354 723 350 885 332 659 348 946
Fysio- og ergoterapitjenesten 75 171 75 158 69 969 77 390
Helsehuset i Stavanger 21 479 22 847 22 262 23 734
Hjemmebaserte tjenester 467 862 465 304 373 741 455 216
OBS-teamet 4 950 5 032 4 856 5 616
Bofellesskap 569 173 563 270 548 550 528 982
Alders- og sykehjem 890 891 896 394 864 025 868 555
Helse- og omsorgssenter 90 872 87 393 87 247 89 938
Stavanger legevakt 97 193 93 104 66 221 76 202
Vaksinasjon 50 351 55 070 00
Rehabiliteringsseksjonen 59 311 62 006 58 358 58 988
Arbeidstreningssenteret 15 429 15 574 15 697 14 610
Boligkontoret 8 548 8 644 7 954 8 304
Flyktningtjenesten 78 396 84 476 97 020 102 348
Dagsenter og avlastning 219 915 224 468 186 603 209 728
Tekniske hjemmetjenester 5 895 7 961 7 251 7 135
Krisesenteret i Stavanger 13 905 13 885 13 157 12 991
Sentrale midler levekår- 158 630 - 161 751 - 109 234 - 176 204
Sentrale midler legetjeneste 151 532 143 688 122 845 131 031
Sum helse og velferd 3 413 513 3 382 711 3 126 992 3 229 353
By- og samfunnsplanlegging    
Stab by- og samfunnsplanlegging 9 144 10 673 7 648 11 819
Byggesaksavdelingen 4 143 4 054 4 660 3 936
Byutvikling 37 208 32 591 25 255 27 698
Beredskap og samfunnsutvikling 11 150 11 499 16 990 11 726
Kart og digitale tjenester 18 602 19 508 17 301 17 401
Sum by- og samfunnsplanlegging 80 247 78 325 71 854 72 581
Bymiljø og utbygging    
Stab BMU 5 731 8 250 11 310 7 654
Klima og miljø 8 162 10 789 8 387 1 298
Juridisk 10 907 11 881 11 040 386
Eiendom 213 830 250 774 302 211 296 942
Idrett og utemiljø 296 549 311 433 268 859 295 325
Utbygging 13 161 13 650 4 249 8 661
Vann, avløp, slam og renovasjon 19 992 131 131 28 693
Sum bymiljø og utbygging 568 331 606 908 606 187 638 958
Innbygger- og samfunnskontakt    
Stab innbygger- og samfunnskontakt 7 623 5 841 4 285 4 327
Smartby 13 450 14 039 13 838 11 842
Næring 31 741 40 891 34 510 34 381
Kommunikasjon 12 384 13 176 10 550 10 995
Kultur 152 781 155 003 188 269 192 339
Innbyggerdialog 25 426 28 936 27 736 29 202
Politisk sekretariat 11 298 15 995 15 487 10 892
Sølvberget 32 411 30 399 00
Sum innbygger- og samfunnskontakt 287 115 304 280 294 675 293 977
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner    
Kommunedirektør 10 563 10 396 3 845 14 374
Kommuneadvokat 7 184 7 421 7 244 6 233
Innovasjon og støttetjenester 258 612 267 490 261 138 268 505
Økonomi og organisasjon 77 900 86 189 89 726 68 609
Sum kommunedirektør, stab og støttefunksjoner 354 260 371 496 361 953 357 721
Sum felles inntekter og utgifter 381 898 553 227 747 721 375 193
Sum 8 721 323 8 944 764 8 742 694 8 560 883
Herav    
Avskrivninger- 578 610 - 560 339 - 336 144 - 530 203
Motpost avskrivninger 578 610 560 339 336 144 530 203
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 37 865 - 99 291 6 094 53 918
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond- 2 950 - 2 950 - 4 672 - 6 600
Sum korrigeringer 34 915 - 102 241 1 422 47 318
Korrigert sum bevilgninger drift, netto 8 686 409 9 047 005 8 741 272 8 513 565
Last ned tabelldata (Excel)

Bevilgningsoversikt investering del 1

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 1. leddNoteRegnskap 2021Justert budsjett 2021Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler26 1 338 099 1 572 460 1 448 750 1 003 720
2 Tilskudd til andres investeringer26 4 238 00 4 307
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper5 22 575 30 350 26 100 26 309
4 Utlån av egne midler6 123 156 143 000 271 400 75 330
5 Avdrag på lån 0000
6 Sum investeringsutgifter  1 488 068 1 745 810 1 746 250 1 109 666
7 Kompensasjon for merverdiavgift  158 923 211 528 201 728 99 643
8 Tilskudd fra andre  194 150 57 223 28 000 157 174
9 Salg av varige driftsmidler  25 005 21 900 16 600 55 020
10 Salg av finansielle anleggsmidler15 60 00 220
11 Utdeling fra selskaper 0000
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler6 57 974 69 070 78 870 63 525
13 Bruk av lån  465 629 801 273 1 060 994 521 932
14 Sum investeringsinntekter  901 741 1 160 994 1 386 192 897 513
15 Videreutlån6 473 999 520 000 320 000 424 160
16 Bruk av lån til videreutlån  473 999 520 000 320 000 424 160
17 Avdrag på lån til videreutlån6 203 972 156 000 129 000 180 396
18 Mottatte avdrag på videreutlån6 222 850 156 000 129 000 180 396
19 Netto utgifter videreutlån - 18 878 000
20 Overføring fra drift  442 566 440 872 216 114 252 298
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond13- 19 061 00 2 708
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond  143 944 143 944 143 944 - 42 852
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0000
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger  567 449 584 816 360 058 212 153
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0000
Last ned tabelldata (Excel)

Bevilgningsoversikt investering del 2

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 2. leddBrutto utgifterBrutto inntekterNetto
1. Investeringer i varige driftsmidler 1 340 124 - 2 025 1 338 099
2. Tilskudd til andres investering 4 238 0 4 238
3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 22 575 0 22 575
4. Utlån av egne midler000
Last ned tabelldata (Excel)
ProsjektnrProsjektnavnRegnskap 2021Justert budsjett 2021Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Oppvekst og utdanning     
3722003Utstyr Oppvekst 847 001 459
3722006Inventar Finnøy sentralskole000 559
3722007Kjøretøy - Oppvekst1 4601 80000
3730401Inventar og utstyr Barnevernstjenesten000 679
3744043Finnøy helsestasjon, inventar og utstyr5 0204 3501 0000
3844065Skoler investering i IKT/smartteknologi6 1446 0002 0002 486
Helse og velferd     
3713000Opprettelse av to sykepleieklinikker000 284
3733003Biler3 2082 0301 5001 515
3733005EKG-system Stavanger legevakt000 544
3733009Flytting 2019 Hjemmebaserte tjenester000 554
3733010Lervig sykehjem utstyr 368 2 00000
3733011Dagsenter og avlastning Myklebust/Høyebakken 587 500 00
3735001Flytting Tinngata000 198
3744020Inventar til 4 rehabiliterte sykehjem000 160
3833002Velferdsteknologi1 3697 67010 0002 367
3833004Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier og prosjektering 762 2 0002 0000
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene 164 1 50000
31123002Utstyr hele Helse og Levekår 437 430 00
By- og samfunnsplanlegging     
3844066Investering smartteknologi 264 300 00
Bymiljø og utbygging     
1000Kjøp/salg eiendommer05 0005 0000
1280Urban sjøfront 341 00 24
4000Kjøp boliger vanskeligstilte47 83650 00000
4021Bhg inventar og utstyr01 0001 000 158
4028Uforutsett rehab bygg tekniske tjenester1 26400 330
4504Ballbinge Vestre Åmøy0 50 50 0
4700Rehab. adm.senter1 627 999 1 000 721
4703Inventar/utstyr/uteanlegg 667 2 5002 5002 317
4705Uforutsett rehab. bhg3 1232 0002 0004 153
4706Uforutsett rehab. skoler 721 2 5002 500 665
4711Rehab. institusjoner/bofellesskap, mv.19 10219 0001 00012 906
4712Rehab. idrettshaller2 4716 5006 500 299
R5017Bofellesskap Eltarvåg, 4 plasser1 1421 500019 114
R6509Mosterøy skole rehab.000 101
R6517Rehab. yttertak kulturhuset/meieriet0001 184
R6519Riving Bru gamle skule0 200 200 0
R6565Oppgradering av omsorgsboliger000 87
R6567Nytt kommunehus inkl. sentrumsutv. og rekkefølgetiltak002 0000
R6577Rehabilitering Rennesøy skule000 75
R6580Kunstgressbanen Mosterøy000 10
R6589Rehab. Fjøløy fort000 13
R7047GS-vei Sokn0001 039
R7048Fortau Vikevåg - sykehjemmet03 0000 10
R7588ENØK tiltak kommunale bygg Rennesøy 1 001 541
8523Kjøp av tomt i Bjergsted 5 000
9991Generell finansiering, salg av eiendom/råmark 276 001 414
384409Lervigskvartalet57 56481 00032 00026 073
387417Nytt sykehus17 3650045 090
387631Separering4 57100 75
387655Gang- og sykkelveier 6 000
3122021Interne adm. kostnader, Stavanger Byggdrift 99 000
3716005Kjøp av nye søppelspann1 7462 5002 5002 946
3716072Nedgravde containere5 2922 5002 5003 318
3726004Byomforming15 19820 00020 00014 337
3726026Vannledninger utbyggingsområder 715 2 0002 0002 259
3726027Fornyelse renovering37 00338 00038 00045 214
3736011Byomforming59 86240 00040 00043 201
3736030Fornyelse og renovering37 68850 00050 00043 804
3744001Stavanger Forum ny gasskjele 2018000 48
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav 9 8 0005 00019 095
3744014Skole beredskap000 28
3744017Madlavoll skole rehabilitering el-tavle000 622
3744024Hundvåghallen, ny energiløsning og solceller på tak1 5291 5000 463
3744025Sykehjem - teleslynge/IT-anlegg02 0002 0000
3744026Blidensol sykehjem utskifting av oljekjel 35 00 435
3744027Bergåstjern sykehjem - utskifting av ventilasjonsanlegg1 7501 50000
3744028Software oppgradering 713 900 01 300
3744029Kortleser på medisinskap 140 450 0 546
3744030Auglend skole, nytt ventilasjonsanlegg01 00000
3744031Hundvåg skole oppgradering av el-anlegg0004 466
3744032Tou Aterlierhuset vinduer1 0941 1800 22
3744034Stokka sykehjem pilot-solenergianlegg- 16 3 0000 16
3744035Stokka sykehjem oppgradering av SD-servere 57 2 50000
3744036Rosendal bofellesskap - oppgradering ny stue 225 003 207
3744040Mulighetsstudie tomt/areal til barnehage sentrumsnært 422 1 0001 0000
3744041Olav Kyrres gate 19 - ombygging og endring 20200002 693
3744042Stokka sykehjem, garasje til buss1 7771 5001 5000
3744044Kvaleberg skate-/ idrett- og bydelshus - mulighetsstudie 430 1 0002 0000
3744045Rennesøy, mulighetsstudie nytt kommunehus, inkl. sentrumsutvikling og rekkef.krav 406 700 00
3744046Innbyggertorg omskilting av administrasjonsbygg0 200 00
3746001Kjøp av bolig fra Stavanger Utvikling KF7 8007 80000
3746002Kjøp av bolig til oppvekst og utdanning6 0878 50000
3765003Løkker, baner, skateparker 765 6 7006 2251 628
3765014Rehabilitering idrettsanlegg0001 738
3765021Rehabilitering parkanlegg 883 200 700 1 133
3765023Prosjekt friområde13 61917 90010 00014 007
3765026Treningspark på Emmaus 38 000
3765032Kreative lekeplasser 404 4 5003 0000
3766010Sykkel02 2502 2500
3766013Nye veianlegg02 1002 1000
3766014Trafikksikkerhet5 57219 79515 9254 766
3766015Gatelys13 75214 45012 20010 305
3766017Miljø og gatetun2 83210 60011 0000
3766019Asfaltering4 5035 0005 0005 162
3766052Rehabilitering 49 1 5001 5000
3766062Sentrum07 0006 0000
3766063Strandsti Gausel 9 00 368
3766064Kunstgressbane Tasta idrettspark09 5506 0000
3766065Nedsenkbare pullerter - erstatning03 0003 0000
3766910Utearealer skoler06 1009 2000
3766911Lunde skole oppgradering av skolegård000 157
3788006Austunsletta - Bate000 850
3826003Lekkasjereduksjon 734 1 0001 000 953
3826004Kjøretøy og utstyr, vannverket 859 800 800 169
3826006Tiltak i Finnøy 41 3 8003 800 20
3826007Tiltak i Rennesøy - vann6 5121 9001 900 343
3836003Fremmedvannsreduksjon og separering8 03510 00010 00021 364
3836004Vannføringsmålere avløp02 0002 0000
3836007Tiltak i Rennesøy - avløp0 400 400 0
3844002Varmesentral Olav Kyrresgate 19000 79
3844003Olav Kyrresgate 19 og Stavanger svømmehall0005 098
3844007Madlamark skole, nybygg150 285189 150160 00095 025
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse2 9595 00022 0001 471
3844013Tastaveden skole rehabilitering30 05032 000120 0007 737
3844016Gautesete skole - reform 2006 - rehabilitering00012 989
3844021Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming37 10237 80029 00016 407
3844025Stavanger idrettshall, garderober/fasade000 585
3844035Nylund skole, utbygging1 596009 872
3844045Schancheholen brannstasjon87 97298 00094 50037 362
3844046Lervig brannstasjon52 95960 000112 0003 251
3844047Hundvåg kirke rehabilitering32 84940 94027 9005 019
3844049Tasta barnehage000- 78
3844050Tastavarden barnehage00027 699
3844051Ytre Tasta barnehage, utvidelse00019 694
3844059Sunde og Kvernevik bydelshus1 2363 300 900 223
3844060Nye Tou, 2. byggetrinn000-10 839
3844063Madlamark skole idrettshall 3 2 50023 500 404
3844067Energitiltak - ENØK pakke 3 110 001 604
3844068Energitiltak klimasatsinger000 23
3844072Barnehager med inntil 10 avdelinger på Våland41 18042 00052 5005 364
3844073Grovgarderober på 6 barnehager3 32910 00010 00014 288
3844074Stavanger legevakt mulighetsstudie1 8042 000 500 320
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene005 0000
3844078Nytt bofellesskap på Hinna2 4330022 824
3844082Nye Tou 3. byggetrinn3 2901 0001 00040 900
3844083Sykkelparkering i underetasjen til OK23 456 1 60009 377
3844084Tomt til barnehageformål på Våland25 58025 6000- 758
3844086Legevakten midlertidige kontorlokaler0001 450
3844090Faste tribuneplasser i Storhallen000 142
3844091Rådhuset rehabilitering29 27730 00020 0001 108
3844094Godalen barnehage4 0737 50023 5001 384
3844095Finnøy teknisk lager 80 4 0004 000 8
3844096Brannstasjon nybygg15 35014 80013 800 42
3844101Kvernevik og Sunde bydelshus, rekkefølgekrav 460 4 5002 500 321
3844102Vikevåg sykehjem, oppgradering av omsorgsboliger1 9111 5000 331
3844104Kongsgate 47-49 innvendig rehabilitering2 5938 5007 500 8
3844106Kvalaberg skole, ny energiløsning fjernvarme1 0255 0004 0000
3844107Skolebygg, oppgradering av SD-servere4 0724 5004 5002 156
3844108Kvernevik skole renovering1 9147 00020 0001 202
3844109Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen 960 1 0001 000 948
3844110Finnøy pleie- og omsorgsenter - utbygg20 33515 00030 0003 086
3844111Erichstrupsgate ombygging og innredning 42 500 500 0
3844114Ramsvigtunet, ny etasje - utvidelse av eksisterende sykehjem16 32618 00038 00010 545
3844115Blidensol sykehjem - mulighetsstudie og kapasitetsutvidelse 387 00 343
3844116Vaulen idrettshall000 5
3844118Olav Kyrresgate 23 beredskapssentral000 179
3844120Rehabilitering, tiltakspakke 202027 02024 5660 933
3844122Mosvannsparken mulighetsstudie dagsenter1 6711 9000 81
3844123Akropolis mulighetsstudie1 5442 3003 000 104
3844124Ny beredskapssentral, OK230 500 500 0
3844125ENØK-tiltak på kommunale bygg1 04820 00020 0000
3844126Madlamark Skole, varmtvannsbasseng 314 500 16 0000
3844127Nytorget, bygg tomt BS1 528 2 00000
3844128Søra Bråde biokullanlegg1 2713 00000
3844129Mosvangen barnehage 685 000
3846002Brannsikring risikoutsatte boliger (rehabiliteringsboliger)02 00000
3846003Rehabilitering av kommunale boliger020 00000
3847001Kjøkken, utstyr1 0561 00000
3862006Tiltak i Rennesøy00011 863
3865003Løkker, baner, skateparker, byggeprosjekt1 200002 376
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt3 8723 75002 140
3865026Treningspark på Emmaus8 112 580 05 017
3865027Forurenset sjøbunn-prosjekt02 9002 0000
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv3 012009 652
3866003Konserthuset 5 00 30
3866006Tivolifjellet000 415
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering19 91517 99015 00010 930
3866008Økt opparbeidelse av friområder 618 02 000 400
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter3 485002 495
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt8 539 740 05 110
3866015Gatelys byggeprosjekt2 054004 269
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt3 5060013 492
3866018Rehab. sykkelruter25 24023 7503 0008 724
3866032Kongsgata prosjektering og rehabilitering 49 200 7 500 104
3866037Barnehage uteområder 836 7 6905 1254 019
3866038Forprosjekt uteområde Rådhuset 81 1 40000
3866039Tou Scene uteområde4 6153 9000 568
3866040Led-lys utskiftning av gatelysarmatur12 07010 25010 25012 745
3866042Børehaugen T1-rekkefølgekrav03 00000
3866043Sandlekeplass Husabøryggen000 1
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt 554 002 284
3866062Sentrum, byggeprosjekt6 6861 10002 564
3866065Overtakelse fylkesveier0002 434
3866066Bymiljøpakken43 0520021 003
3866068Skjøtsel av friområde vedtatt i HØP 19-22002 0000
3866069Vassøy kunstgress0001 226
3866071Park i Lervig 10 000
3866072Nytorget1 5291 7009 0001 828
3866073Realisering av GS-vei Østhusvik/Hanasand 207 970 00
3866074Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien 90 9 2506 2500
3866076Bruer/kaier rehabilitering4 7195 7506 250 744
3866077Resultattavler1 3151 2300 470
3866078Minnesmerke over krigsseilerne 697 1 2460 14
3866079Tursti langs Gandsfjorden 955 00 282
3866080Aktivitetsanlegg1 5572 00000
3866083Bypark 759 2 0002 0000
3866084Uteområdet i Rådhuskvartalet 138 2 0002 0000
3866085Granulatoppsamling kunstgressbaner03 0003 0000
3866086Bymiljøpakken, mva.01 0001 0000
3866087Fremkommelighet (flaskehals 2)3 173000
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt16 02212 2904 00017 222
3866911Utstyr, biler og maskiner - drift utemiljø7 5456 85000
33903001Stokkaveien 33, bofellesskap for ROP (fra Stavanger boligbygg)7 0686 60000
33903003Husabøryggen (fra Stavanger boligbygg) 449 000
33903004Tastarustå B7 (fra Stavanger boligbygg) 24 000
33903005Gunnar Warebergs gate brukereid bofellesskap (fra Stavanger boligbygg) 985 1 00000
33903010Lagårdsveien (fra Stavanger boligbygg) 879 000
33903013St. Petri bofellesskap for eldre (fra Stavanger boligbygg) 57 000
33903014Gauselvågen 8, utbygging lager (fra Stavanger boligbygg)1 274000
33903015Bofellesskap for eldre med demens (fra Stavanger boligbygg)02 00000
39137633Sanering avløp Plan og anlegg 2013000 324
391265003Løkker, baner, skateparker og nærmiljø, byggeprosjekt 108 004 118
391266091Kulvert over motorveien000 250
391365003Løkker, baner, skateparker og nærmiljø, byggeprosjekt 464 00 218
391365032Kunst i offentlig rom (lekeplasser), byggeprosjekt1 14300 332
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt4 340001 785
391366018Sykkelstrategi 309 9 28020 0000
391366020Gang-/sykkelsti Austre Åmøy2 05313 75010 0001 254
391444821Domkirken 202559 65275 30080 00036 294
391465026Levekårsløft Storhaug 526 6 8010 118
391466014Diverse veier5 807003 682
391466015Diverse000 251
391676552Undergang Løkkeveien - utbedring av belysning 136 000
391974173Nytt sykehus K7805 kommunale anlegg000 13
392071321Nytt sykehus K7807 kommunale anlegg 110 000
Innbygger- og samfunnskontakt     
7081Kunstnerisk utsmykking2 783002 525
316018Nye nettsider Sølvberget (fra Sølvberget) 55 500 00
316033IT-utstyr Sølvberget (fra Sølvberget) 454 700 00
3160209Meråpent Rennesøy bibliotek (fra Sølvberget) 389 1 00000
3160210Meråpent Finnøy bibliotek (fra Sølvberget) 414 1 00000
3844066Investering smartteknologi 101 000
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner     
R1257IKT-oppgraderinger i Rennesøy00 625 0
3711003Inventar/utstyr Byarkivet 932 000
3711007IT-systemer Microsoft azure datasjø000 54
3711009Trådløst nettverk i barnehager + SFO000 627
3711010Regnskap kundebehandlingsystem og remittering autopay0 450 00
3711011Regnskap robotisering fakturering0 300 00
3711012IT, datasenter ny arkitektur13 85312 50020 0000
3711013IT fiberrør 129 000
3844105Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap5 8406 7602 7008 238
3880008Innbyggertorg000 49
Felles inntekter og utgifter     
9990Generell finansiering2 593 917 01 273
378002Maskiner IUA2 11800 135
378008Tilstandsvurdering 6 bygg med vernestatus002 5000
3788007Tjensvoll gravlund, oppgradering urnefelter og parkering02 50000
3844092Herbarium0006 937
3880006Byggemodning Madla/Revheim2 9274 0004 0000
3880008Innbyggertorg 447 500 013 485
3880009Innbyggertorg Vikevåg 2 002 158
3888010Revheim gravlund04 0004 0000
3888012Ventilasjonsanlegg, utskiftning på kirker04 2004 2000
3888013Austre Omboveg0001 750
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvartalslekeplass 3 367 193 0 366
4800002Hinna park, infrastruktur 236 135 0 320
4800003Tou næringspark, infrastuktur 510 268 0 510
4800004JM Norge AS, infrastruktur 211 114 0 211
4800005Tastarustå bydelspark 2 335 176 0 335
4800006Justering egne bygg 723 723 0 723
4800008Hinna Park AS - ledningsnett- 7 00 826
4800009Hinna Park AS - grøntanlegg 257 135 0 135
4800010Hinna Park AS vei og VA-anlegg 74 45 0- 66
4800011Hinna Park AS friområde / grøntanlegg1 223 635 0 635
4800014Møldalhagen AS - vei og VA-anlegg 290 160 0 290
4800015Tastarustå 2011, infrastruktur0001 010
4800016Øvre Straen 2012 Borgermester Middelthonsgate 16 16 0 16
4800017Gosen Næringsselskap 2014 vei 6 6 0 6
4800018Ipark Eiendom 2017 vei- og VA-anlegg 29 19 0 29
4800019JM Norge 2017 vei 170 90 0 170
4800020Husabøryggen 2018 kvartalslekeplass 64 63 0 121
4800022Hinna Park 2018 friområde 2011 32 00 44
4800023Hinna Park 2018 promenade 2012 92 35 0 67
4800024Hinna Park 2018 park 2013 63 63 0 119
4800025Hinna Park 2018 Vikingtrekanten 2014 31 15 0 31
4800026Hinna Park 2018 friområde 2015 38 20 0 38
4800028Jadarholm 2018, infrastruktur 516 277 0 516
4800029Østre Hageby 2019, infrastruktur 139 81 0 139
4800030Herbarium Stavanger AS - park og vei00019 065
4800031Solborg/Kristen friskole - VA-anlegg og vei/fortau1 9331 91505 434
4800032Rennesøy - Mehus Eiendom AS - vei 104 65 0 104
4800033Rennesøy - Skorpefjellet AS - vei, park og VA- anlegg 194 606 0 805
4800034Rennesøy - Midgard 1 AS - vei, park og VA-anlegg 113 89 07 696
4800035Finansparken Bjergsted - park1 9752 00608 535
4800036Real Prosjektutvikling AS - vei og VA-anlegg1 4591 35600
Sum investeringer i anleggsmidler og tilskudd til andres investeringer 1 342 3381 572 4601 448 7501 008 028
Last ned tabelldata (Excel)

Økonomisk oversikt balanse

Økonomisk oversikt balanseNote31.12.202131.12.2020
Eiendeler   
A. Anleggsmidler  33 820 521 31 531 232
I. Varige driftsmidler4 17 386 555 15 605 332
1. Faste eiendommer og anlegg4 16 535 520 14 811 111
2. Utstyr, maskiner og transportmidler4 851 035 794 221
II. Finansielle anleggsmidler  4 653 318 4 977 000
1. Aksjer og andeler5 1 002 677 962 051
2. Obligasjoner 00
3. Utlån6 3 316 305 3 125 869
4. Konserninterne langsiktige fordringer6,23 334 336 889 079
III. Immaterielle eiendeler 00
IV. Pensjonsmidler11 11 780 648 10 948 900
B. Omløpsmidler1 5 145 098 3 837 973
I. Bankinnskudd og kontanter  2 903 975 2 068 223
II. Finansielle omløpsmidler7 628 259 568 024
1. Aksjer og andeler 00
2. Obligasjoner7 628 259 568 024
3. Sertifikater 00
4. Derivater 00
III. Kortsiktige fordringer22 1 612 864 1 201 726
1. Kundefordringer22 263 250 149 568
2. Andre kortsiktige fordringer22 514 250 482 251
3. Konserninterne kortsiktige fordringer22,23 20 715 42 794
4. Premieavvik11,22 814 648 527 112
Sum eiendeler  38 965 619 35 369 205
EGENKAPITAL OG GJELD   
C. Egenkapital  14 509 610 12 361 456
I. Egenkapital drift  1 997 437 1 294 600
1. Disposisjonsfond  1 741 959 1 058 646
2. Bundne driftsfond13,14 255 478 235 954
3. Merforbruk i driftsregnskapet 00
II. Egenkapital investering  202 500 323 729
1. Ubundet investeringsfond  134 330 274 620
2. Bundne investeringsfond13 68 170 49 109
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 00
III. Annen egenkapital  12 309 673 10 743 128
1. Kapitalkonto2 12 352 125 10 785 579
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift3- 42 451 - 42 451
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering300
D. Langsiktig gjeld 22 323 81721 217 277
I. Lån9,2310 596 1199 896 621
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 2 867 1192 902 621
2. Obligasjonslån 7 630 0006 930 000
3. Sertifikatlån 99 0000
4. Konsernintern langsiktig gjeld 064 000
II. Pensjonsforpliktelse1111 727 69911 320 656
E. Kortsiktig gjeld12 132 1921 790 472
I. Kortsiktig gjeld 2 132 1921 790 472
1. Leverandørgjeld 519 741443 921
2. Likviditetslån 00
3. Derivater 00
4. Annen kortsiktig gjeld 1 612 4511 346 551
5. Premieavvik 00
Sum egenkapital og gjeld 38 965 61935 369 205
F. Memoriakonti 00
I. Ubrukte lånemidler 880 548499 196
II. Andre memoriakonti 72 61521 066
III. Motkonto for memoriakontiene -953 163-520 262
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er regulert i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-6 og Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Årsregnskapet er ført i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS), utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Arbeidskapitalprinsippet er kjernen i det finansielt orienterte regnskapet.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter, og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter som vedrører kommunens virksomhet i løpet av året, skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet (beste estimat).

Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer og utlån med videre, samt hvordan disse er finansiert. Kommunens driftsregnskap viser årlige avskrivninger, som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte anleggsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet ut slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belastet med årets avdrag, som er utgiften relatert til forbruk av aktiverte anleggsmidler som skal påvirke kommunens netto driftsresultat.

For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året, ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. Kommunen har porteføljefinansiering av investeringene.

Andre prinsipper

Selvkostberegninger

På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av gebyrinntekter, beregner kommunen selvkost etter Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) gjeldende fra 01.01.20.

Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje, og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.21. Urealisert gevinst/tap behandles i tråd med kommunens finansreglement.

14.2 Årsregnskap 2021 noter

Alle tall er oppgitt i hele tusen

Note 1 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet31.12.202101.01.202101.01.21 fra foretakSum 01.01.21Endring
2.1 Omløpsmidler5 145 0983 837 973250 9114 088 8841 056 213
2.3 Kortsiktig gjeld2 132 1921 790 47285 9861 876 457255 735
Arbeidskapital3 012 9062 047 501164 9262 212 427800 479
Drifts- og investeringsregnskapet    31.12.2021
Driftsregnskapet     
Sum driftsutgifter eks.avskrivninger    11 935 621
Sum driftsinntekter    13 012 356
Netto finansutgifter    88 774
Netto driftsresultat    987 961
Investeringsregnskapet     
Sum investeringsutgifter    1 342 338
Sum investeringsinntekter    378 078
Netto finansinntekter    396 810
Netto utgifter i investeringsregnskapet    567 449
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet    420 512
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)    379 522
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital    0
Endring i korrigert arbeidskapital 1)    444
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet    800 479
Differanse    0
Last ned tabelldata (Excel)

1) Tilbakeførte terminer startlån.

Note 2 Kapitalkonto

Balansen31.12.2021 01.01.2021 01.01.21 fra foretakSum 01.01.21Endring
Anleggsmidler33 820 521 31 531 232 1 946 51933 477 751342 770
Langsiktig gjeld22 323 817 21 217 277 1 410 17822 627 455-303 638
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)880 548 499 196 1 830501 026379 522
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler-25 127 -25 572 0-25 572444
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld0 0 000
Netto endring12 352 125 10 787 579 538 17111 325 7501 026 374
Last ned tabelldata (Excel)
Saldo 01.01.2021  -11 325 750
Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)   
Aktivering av fast eiendom og anlegg  -1 117 005
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler  -125 609
Kjøp av aksjer og andeler  -3 184
Utlån  -597 599
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse  -19 391
Avdrag på eksterne lån  -555 674
Økning pensjonsmidler  -132 195
Reduksjon pensjonsforpliktelser  -349 059
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)   
Avgang fast eiendom og anlegg   523
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg  509 064
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler   520
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler  120 975
Avgang aksjer og andeler   60
Nedskrivning av aksjer og andeler   350
Avdrag på utlån  283 647
Avskrivning utlån   553
Avsetning tap startlån  18 000
Bruk av midler fra eksterne lån  939 628
Oppskriving Husbanklån   22
Saldo 31.12.2021  -12 352 125
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Endring i regnskapsprinsipp

Konto for endring av regnskapsprinsipp

Regnskapsmessige virkninger som følge av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn.

Gjelder 01.01.2021 31.12.2021Endring
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen i investering000
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen i drift42 45142 4510
Last ned tabelldata (Excel)

Det har ikke vært endringer i regnskapsprinsipp, regnskapsestimater og vesentlige korrigeringer av tidligere års feil i 2021.

Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen i drift fra tidligere år:

Gjelder ÅrBeløp
Utbetalte feriepenger 1993 104 765
Varebeholdning 2001 6 472
Kompensasjon for mva 2001 -15 768
Øvrige endringer regnskapsprinsipp  34 750
Tilskudd til ressurskrevende tjenester 2008 -87 768
Sum bokført mot konto for prinsippendringer drift  42 451
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Varige driftsmidler

Varige driftsmidlerTomte- områderIT-utstyr, kontormaskinerAnleggs- maskiner mv.BrannbilerTekniske anlegg, p-plasserBoliger, skoler, veierAdm.bygg, sykehjem mv.Sum
Bokført verdi 01.01.21 ekskl. foretak til basis 1 838 979 73 229 715 622 5 369 476 446 9 588 588 2 907 098 15 605 331
Fra foretak til basis 46 971 4 592 48 573 00 740 482 329 057 1 169 675
Bokført verdi 01.01.inkl. foretak til basis 1 885 950 77 821 764 195 5 369 476 446 10 329 070 3 236 155 16 775 007
Tilgang i regnskapsåret 43 433 28 394 97 214 0 55 172 703 268 315 132 1 242 613
Avgang i regnskapsåret00- 520 00- 523 0- 1 043
Delsalg i året00000000
Avskrivninger i regnskapsåret0- 24 869 - 95 996 - 465 - 27 110 - 349 558 - 80 611 - 578 609
Nedskrivninger- 17 423 0- 109 00- 3 784 - 30 097 - 51 413
Bokført verdi 31.12.21 1 911 961 81 347 764 784 4 904 504 508 10 678 472 3 440 578 17 386 555
         
Økonomisk levetid 5 år10 år20 år20 år40 år50 år 
AvskrivningsplanIngen avskr.LineærLineærLineærLineærLineærLineær 
 1)2)2)2)1)1)1) 
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt i balansen

 1. Faste eiendommer og anlegg                      17 344 121
 2. Utstyr, maskiner og transportmidler            862 211

18 206 332

Note 5 Aksjer og andeler

Aksjer

SelskaperFotnoteEierandel i selskapetVesentlig nedskrivningMottatt utbytteBokført verdi 31.12.21Bokført verdi 01.01.21
Lyse AS 45,74 %  288 131 461 454 461 454
Rogaland Teater AS 25,93 %   28 28
Universitetsfond Rogaland AS 36,32 %   13 800 13 800
ODEON kino Stavanger/Sandnes 33,15 %   5 119 5 119
Glad Mat AS 4,08 %   5 5
Lysefjorden Utvikling AS 11,32 %   330 330
Stavanger Sentrum AS 40,00 %   704 704
Blue Planet AS 1,17 %   150 150
Allservice Holding AS1)50,49 %   1 490 0
Allservice AS1)50,49 %  0 1 490
Forus Næringspark AS 49,01 %   7 400 7 400
Filmkraft Rogaland AS2)25,00 % 350   150 560
Museum Stavanger AS 47,00 %   65 65
Attende Holding AS3)55,00 %    785 0
Attende AS3)55,00 %  0 785
Stavanger Forum AS 87,42 %   43 897 43 897
Bysykkelen AS 25,00 %   2 000 2 000
Valide Invest I AS 9,98 %    1 500 1 500
Valide invest II AS 9,68 %   1 500 1 500
Hagltårnet Næring AS 100,00 %   62 606 62 606
Risavika Bioproduction AS 39,22 %   2 000 2 000
Forus Sportssenter AS 77,00 %   70 799 70 799
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy AS 15,00 %   53 53
Reisemål Ryfylke AS 5,59 %   38 38
Ryfylke Næringshage AS 10,13 %   200 200
Marin Energi Testsenter AS4)11,37 %   2 000 0
Lervigskvartalet Butikkeiendom AS5)100,00 %   30 0
Frøya Ventures AS6)3,00 %   600 0
Sum   350 288 131 678 702 676 482
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Allservice AS har foretatt en omstrukturering og stiftet morselskapet Allservice Holding AS. Stifterne har overdratt til Allservice Holding AS alle aksjene i Allservice AS. Kommunestyret vedtok saken 16.11.2020 i sak 105/20.
 2. Kommunestyret vedtok 01.02.2021 i sak 21/21 å selge 10 % (160 aksjer) av aksjene i Filmkraft AS til Sandnes kommune. Det er foretatt en kapitalnedsettelse på kr 0,350 mill som følge av vedtektsendringer i selskapet.
 3. Attende AS har foretatt omstrukturering og stiftet morselskapet Attende Holding AS, Attende Holding AS overtar aksjene fra Attende AS. Kommunestyret vedtok saken 19.04.2021 i sak 51/21.
 4. Det ble kjøpt aksjer for kr 2 mill. i Marin Energi Testsenter AS, vedtatt av formannskapet 10.06.2021 i sak 103/21.
 5. Nystiftelse av selskapet hvor Stavanger kommune tegnet seg for kr 0,03 mill.
 6. Det ble kjøpt aksjer (B-aksjer) for kr 0,6 mill i Frøya Ventures AS, vedtatt av formannskapet 23.09.2021 i sak 142/21.

Andeler

SelskaperFotnoteEierandelVesentlig nedskrivningMottatt utbytte/ overføringBokført verdi 31.12.21Bokført verdi 01.01.21
Stavangerregionen Havn IKS 81,88 %  00
IVAR IKS 40,90 %  00
Rogaland Brann og Redning IKS 43,95 %   2 660 2 660
Rogaland Revisjon IKS 33,29 %   1 347 1 347
Renovasjonen IKS 50,00 %  1 000 7 997 7 997
Stavanger Konserthus IKS 89,00 %   89 89
Folkehallene IKS7)53,65 %   54 0
Sørmarka flerbrukshall IKS 53,65 %   384 384
Multihallen og Storhallen IKS 53,65 %   374 374
Opera Rogaland IKS8)50,00 %   900 400
Rogaland Kontrollutvalgsekr. IS 35,00 %   210 210
Biblioteksentralen AL     2 2
Samvirkelaget Flørli Vann og Kloakk SA     650 650
Egenkapitalinnskudd KLP     309 148 271 296
Andeler Dragaberget Barnehage SA     20 20
Norsk skjemaforlag    00
Bate Boligbyggelag    00
A/L Haukelivei 10    00
Jæren Folkehøyskole    00
Bruksrettighet Båtplass Åmøy havn    00
Finnøy Flerbrukshall SA     100 100
Tomatfestivalen SA     40 40
Sum    1 000 323 975 285 569
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Innbetalt kapitalinnskudd på kr 0,054 mill til Folkehallene IKS ved restrukturering av driften og stiftelsen av selskapet. Kommunestyret vedtok etablering av Folkehallene IKS 16.11.2020 i sak 102/20.
 2. Stavanger kommune har tilført kr 0,5 mill i styrking av selskapets kapital, i tråd med Handlings- og økonomiplanen 2019-2022.

Sum aksjer og andeler

 FotnoteEierandelVesentlig nedskrivningMottatt utbytte/ overføringBokført verdi 31.12.21Bokført verdi 01.01.21
Sum aksjer og andeler   350 289 131 1 002 677 962 052
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Utlån

Utlån tilFotnoteUtestående 31.12.21Utestående 01.01.21Tap på hovedstolTap påløpte renter mv.Samlet tap
Utlån finansiert med innlån      
Startlån  2 496 696 2 246 446 575 23 598
Avsatt til tap på startlån1)- 43 384 - 25 384 000
Sum lånefinansierte utlån  2 453 312 2 221 062 575 23 598
Utlån finansiert med egne midler      
Viking fotball AS  1 050 1 550 000
Rogaland Rideklubb  1 599 1 812 000
Varmestuens venner  593 641 000
Museum Stavanger  2 526 3 099 000
Forus og Gausel Idrettslag  1 002 1 167 000
Oilers Invest AS  50 344 53 417 000
Forus Sportssenter AS  15 400 15 400 000
Hagltårnet Næring AS  2 724 4 086 000
Sosiale utlån  405 405 000
Lyse Energi AS  777 495 823 230 000
Renaa Express Sølvberget AS2) 700 0000
Hinna Fotball  3 156 0000
Lervigskvartalet butikkeiendom AS  6 000 0000
Sum andre utlån  862 993 904 807 000
Stavanger Natur og Idrettservice KF2)0 10 733 000
Sølvberget KF2)0 27 051 000
Stavanger Boligbygg KF2)0 622 505 000
Stavanger utvikling KF  334 336 228 790 000
Sum konserninterne utlån3) 334 336 889 079 000
Sum egenfinansierte utlån  1 197 329 1 793 886 000
Sum utlån  3 650 641 4 014 948 575 23 598
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Det er foretatt en ny tapsavsetning på startlån kr 18 mill. I tillegg til tapsavsetningen er det avsatt kr 10,6 mill til tapsfond, til sammen kr 54 mill.
 2. Utlån til Stavanger natur og idrettservice KF, Sølvberget KF og Stavanger boligbygg KF er nedskrevet mot kapitalkonto i 2021. Foretakene ble i 2021 innlemmet i Stavanger kommune, vedtatt av kommunestyret 14.12.2020 i sak 114/20. Tilsvarende ble den langsiktige gjelden foretakene hadde til Stavanger kommune nedskrevet mot kapitalkonto. Lån til Renaa Express Sølvberget AS ble tatt inn i kommunen i forbindelse med at foretakene ble innlemmet i kommunen.
 3. Jf. note 23 Fordringer og gjeld til kommunale foretak.

Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

AktivaklasseAnskaffelseskost 31.12.21Markedsverdi 31.12.21Bokført verdi 31.12.21Årets resultat
Aksjefond0000
Grunnfondbevis17 30130 53917 30113 239
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner216 210213 140216 210-3 069
Industriobligasjoner/sertifikater156 008158 036156 0082 028
Bankobligasjoner og bankinnskudd151 894152 315151 894421
-Herav bankinnskudd-98 890-98 890-98 8900
Grønn finansforvaltning124 488173 118124 48848 631
Kursregulering pr. 01.01.2021  -2 9192 919
Urealisert gevinst pr. 31.12.21  64 168-64 168
Sum567 010628 259628 2590
Last ned tabelldata (Excel)

* Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til bokført verdi pr 31.12.21 slik at sum bokført verdi blir lik sum markedsverdi. Urealisert gevinst på 64 mill er resultatført i 2021. Realisert gevinst på 32 mill. er inntektsført i 2021 og realisert tap på 18 mill. er utgiftsført i 2021. 11 mill av realiserte gevinster og 64 mill i urealisert gevinst 2021 er tilført kursreguleringsfondet/disposisjonsfond i henhold til kommunestyrevedtak sak 78/21 og sak 114/21 og bestemmelser i finansreglementet. Pr. 31.12.21 er kursreguleringsfondet på 150,7 mill. og er tilstrekkelig stort i henhold til bestemmelsene finansreglementet av 16.12.19.

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra Verdipapirsentralen, VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.

Anskaffelseskost 31.12 er bokført verdi på det enkelte papir før kursregulering.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 16.12.2019.

Note 8 Sikring av finansielle eiendeler og forpliktelser

Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans- og gjeldsforvaltningen. Stavanger kommune har porteføljefinansiering. Inngåtte renteswapavtaler er ikke knyttet mot enkeltlån men mot porteføljen.

Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr.Lånets størrelseSiste forfallRente-binding tilBetalerFinansreglementet 
5150 800 000 jan. 25jan. 252,05 %Kap 5 
5152 155 918 mai. 40mar. 231,85 %Kap 5 
5159 800 000 jan. 23jan. 232,11 %Kap 5 
5170 500 000 mar. 27mar. 272,65 %Kap 5 
5179 800 000 jan. 29jan. 292,68 %Kap 5 
5224 600 000 sep. 31sep. 312,00 %Kap 5 
5225 99 000 jan. 22jan. 220,72 %Kap 5 
Last ned tabelldata (Excel)

Rentebytteavtaler

BankGrunnlagLøper fraLøper tilStavanger kommune betalerStavanger kommune mottarFormål med sikringenFinans- reglementet
Danske bank 600 000 jan. 20jan. 301,69 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
Danske bank 400 000 jul. 21aug. 311,48 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
DnB Nor 390 000 jul. 12jan. 223,54 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
DNB Markets 500 000 sep. 20sep. 271,29 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
Goldman Sachs 150 000 mai. 13mai. 232,76 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
Nordea 400 000 mai. 12apr. 223,76 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
Nordea 200 000 okt. 12okt. 223,05 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
Nordea 150 000 feb. 14feb. 242,97 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
Swedbank 200 000 jan. 13jan. 233,07 %3 mnd NiborKontanstrømsikringKap 5
Last ned tabelldata (Excel)

Fastrentelån og rentebytteavtaler som utløper i 2022 regnes som lån og rentebytteavtaler med flytende rente pr. 31.12.21.

Note 9 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeldFotnoteLånesaldo 31.12.21Gj.snittlig løpetid (år)Gj.snittlig rente
Lån til egne investeringer1) 8 009 429 4,051,59 %
Lån til videreutlån  2 586 690 20,060,79 %
Sum bokført langsiktig gjeld  10 596 119   
Herav finansielle leieavtaler 0  
Lån som forfaller i 2022  929 000   
Herav lån som må refinansieres  929 000   
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser  Langsiktig gjeld 31.12.21Gj.snittlig rente
Langsiktig gjeld med fast rente :   3 754 918 2,22 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :   6 841 201 0,94 %
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Lån til egne investeringer inkluderer obligasjonslån på kr 6 030 mill og sertifikatlån på kr 99 mill, hvor løpetid varierer mellom 0 og 10 år.

Obligasjonene og sertifikatene refinansieres ved forfall.

Note 10 Avdrag på lån, minimumsavdrag

MinimumsavdragStavanger kommune 2021Stavanger Parkeringsselskap KF 2021 1)Sum
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven § 14-18, 1. ledd 296 307 6 088 302 395
Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån000
Betalte avdrag 351 702 10 820 362 522
Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag- 55 395 - 4 733 - 60 127
Bøkført verdi anleggsmidler, langsiktig gjeld og avskrivninger   
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01.21 13 766 352 278 761 14 045 113
Bokført verdi avskrivbare eiendeler 01.01.21. fra KF til basis 1 122 704   
Bokført verdi lånegjeld 01.01.21- 7 625 981 - 121 045 - 7 747 025
Bokført verdi lånegjeld 01.01. fra KF til basis0  
Avskrivninger 578 513 14 020 592 533
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Stavanger Parkeringsselskap KF inkluderes fullt ut i beregningen siden de har gjeld til eksterne kreditorer.

Stavanger kommune har betalt og utgiftsført mer i avdrag i 2021 enn beregnet minimumsavdrag.

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer2021
Mottatte avdrag på startlån 222 850
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 203 972
Avsetning til/bruk av avdragsfond 18 878
Saldo avdragsfond 31.12. 18 878
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 Pensjon

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningene sikrer tariffestet tjenestepensjon for de ansatte. Dette gjelder alders-, uføre-, etterlatte-, tidligpensjon, AFP og betinget tjenestepensjon. Årskull født før 1963 er sikret tidligpensjon og AFP 62-67 år. Årskull født fra 1963 er sikret betinget tjenestepensjon eller livsvarig AFP. Pensjonene samordnes med utbetalingene fra folketrygden i de tilfeller regelverket krever det.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Premiefond20212020
Innestående på premiefond 01.01 794 7 978
Tilført premiefondet i løpet av året 694 359 61 527
Bruk av premiefondet i løpet av året 159 913 68 766
Innestående på premiefond 31.12 535 240 739
Last ned tabelldata (Excel)

Tabellen over inkluderer Stavanger kommune samt foretakene Stavanger byggdrift KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger boligbygg KF og Sølvberget KF som ble tilbakeført til Stavanger kommune fra 01.01.2021.

KLP gjennomførte i 2021 en ekstraordinær tilbakeføring av midler fra premiereserve til premiefond. Endring i reglene for offentlig tjenestepensjon er hovedårsaken til at det ble frigjort betydelige midler fra oppsparte pensjonsreserver (premiereserver). For Stavanger kommune gjaldt dette Fellesordningen for kommuner og bedrifter og Pensjonsordning for sykepleiere.

Premiefondet til Stavanger kommune, inkludert de fire foretakene som ble tilbakeført til kommunen i 2021, ble som følge av den ekstraordinære tilbakeføringen styrket med kr 649,8 mill. Midlene kan bare benyttes til betaling av framtidige pensjonspremier. Stavanger kommune benyttet i 2021 1/7 (kr 86,3 mill.) av frigjorte midler til delvis inndekning av årets pensjonspremie. I tillegg kommer ordinær bruk av premiefondet.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 3-5 og § 3-6 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett , årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremie som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet det året det oppstår. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år eller med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Regnskapsføring av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (KL § 14-6, 2. ledd bokstav c). Regnskapsføring av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt en positiv innvirkning på netto driftsresultat i 2021 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 228,7 mill. lavere enn faktisk betalt pensjonspremie.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnadenKLP 2021SPK 2021   
Forventet avkastning pensjonsmidler3,50 %3,00 %   
Diskonteringsrente3,00 %3,00 %   
Forventet årlig lønnsvekst1,98 %1,98 %   
Forventet årlig G-regulering1,98 %1,98 %   
Forventet årlig pensjonsregulering1,22 %    
Last ned tabelldata (Excel)

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik

 Pensjonskostnad og premieavvikKLP 2021SPK 2021Sum 2021Sum 2020
 Årets pensjonsopptjening, nåverdi 499 010 90 506 589 516 535 140
 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 312 969 30 148 343 117 383 878
 Forventet avkastning på pensjonsmidlene- 365 740 - 18 984 - 384 723 - 410 381
 Adminstrasjonskostnad 25 544 3 224 28 767 30 623
ABeregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm) 471 784 104 894 576 678 539 260
BForfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 817 227 111 644 928 871 615 813
CÅrets premieavvik (B-A) 345 444 6 750 352 193 76 553
 Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet    
BForfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 817 227 111 644 928 871 615 813
CÅrets premieavvik- 345 444 - 6 750 - 352 193 - 76 552
DAmortisering av tidligere års premieavvik 124 999 - 1 464 123 535 105 490
EBrutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D) 596 781 103 430 700 212 644 750
GPensjonstrekk ansatte 83 230 22 086 105 315 95 590
 Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 513 551 81 345 594 896 549 160
Last ned tabelldata (Excel)
Akkumulert premieavvikKLP 2021SPK 2021Sum 2021Sum 2020
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 483 209 2 110 485 319 490 912
Årets premieavvik 345 444 6 750 352 193 76 552
Sum amortisert premieavvik dette året- 124 999 1 464 - 123 535 - 105 490
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.21 703 654 10 323 713 978 461 974
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 99 215 1 456 100 671 65 138
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 802 870 11 779 814 648 527 112
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser    
Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01 168 307 207 070 375 377 1 351 922
Årets premieavvik- 345 444 - 6 750 - 352 193 - 76 552
Amortisert premieavvik 124 999 - 1 464 123 535 105 490
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)- 413 868 220 742 - 193 126 - 476 298
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)000- 581 453
Nettoeffekt av fisjon/fusjon000 2 707
Netto pensjonsforpliktelser/-midler ekskl. arb.g.avg. pr. 31.12.- 466 006 419 600 - 46 406 325 816
Herav:    
Brutto pensjonsforpliktelse 10 542 951 1 125 584 11 668 535 11 274 716
Pensjonsmidler- 11 008 957 - 705 985 - 11 714 941 - 10 948 900
     
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse/-midler- 65 707 59 164 - 6 543 45 940
Last ned tabelldata (Excel)

Tall per 01.01.21 inkluderer Stavanger kommune og de fire foretakene som ble tilbakeført til kommunen per 01.01.21.

Note 12 Garantier

Garanti gitt overforFormålType garantiVedtatt garantiramme (ekskl. tillegg)Saldo/ gjenstående garantibeløp per 31.12.21Forventet låneopptak (utover saldo)Tillegg for renter og omkostn. ol.God- kjenningGarantiens utløpstids- punkt
Stiftelsen Kirkens Bymisjon RogalandUtbygging av Rogaland A-senter - nybyggSelvskyldner kausjon38 70026 673 10 %Godkjent2038
Borettslaget GauselparkenOmsorgsboligerSelvskyldner kausjon23 16614 680 10 %Godkjent2033
Borettslaget Krosshaug IOmsorgsboligerSelvskyldner kausjon10 5277 316 10 %Godkjent2035
Borettslaget RamsvigOmsorgsboligerSelvskyldner kausjon9 6346 867 10 %Godkjent2033
Borettslaget RamsvikOmsorgsboligerSelvskyldner kausjon9 6287 058 10 %Godkjent2033
Forus Utvikling ASKollektivakse/ rekkefølgetiltak gjennom Forus NæringsparkSelvskyldner kausjon44 00041 800 10 %Godkjent2031
Boganes barnehage SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon3 930436   2023
Barnehage Mjuhaugskogen SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon4 170322   2023
Bamsebu barnehage SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon4 310711   2024
Ulsnes barnehage SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon4 600497   2024
Tommeliten barnehage SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon5 430893   2026
Barnehage Geitastova SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon4 940741   2026
Frøystad barnehage SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon4 720787   2026
Dragaberget barnehage SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon7 2202 286   2031
Børesvingen Barnehage SA**Finansiering barnehageSimpel kausjon11 1003 109   2033
Ferde ASRyfast-prosjektetSelvskyldner kausjon2 118 3002 020 000 10 %Godkjent2043
Vikinghallen ASIdrettsbygg - VikinghallenSelvskyldner kausjon85 00065 468 10 %Godkjent2039
Stiftelsen Stavanger IshallIdrettsbygg - SiddishallenSelvskyldner kausjon60 00044 400 10 %Godkjent2040
Museum Stavanger ASOmbygging av foaje, publikums- områder og utstillingslokaler i Stavanger museumSelvskyldner kausjon3 5002 273 10 %Godkjent2032
Museum Stavanger ASNytt Norsk grafisk MuseumSelvskyldner kausjon40 00029 333 10 %Godkjent2032
Allservice Eiendom ASKjøp/rehab. av Auglendsdalen 77Selvskyldner kausjon10 00010 000 10 %Godkjent2026
Finnøy Fleirbrukshall SA Kausjon5 500183 10 % 2022
Hinna FotballklubbNytt klubbhus HinnaSelvskyldner kausjon3 0002 850 10 %Godkjent2031
Depositum- garantierDepositumSosialtj.loven § 21 4 952Ikke aktuelt  2022 til 2024
Sum garantier/lån ved kausjon  2 511 3752 293 638    
Last ned tabelldata (Excel)
Låneansvar IKSLovhenvisningAndel av låneramme i selskaps- avtaleLåneansvar pr 31.12.21Forventet låneopptak (utover saldo)EierandelSum opprinnelig lånVarighet
IVAR IKSIKS-loven § 32 454 0001 753 586117 47240,90 %2 451 188Løpende
Stavanger Konserthus IKSIKS-loven § 3792 100410 989 89,00 %495 000Løpende
Brannvesenet Sør-Rogaland IKSIKS-loven § 310 988769 43,95 %3 186Løpende
Stavangerregionen havn IKSIKS-loven § 3245 640188 198 81,88 %352 188Løpende
Renovasjonen IKS*IKS-loven § 312 50030 516 50,00 % Løpende
Multihallen og Storhallen IKSIKS-loven § 3110 51942 189 53,65 %85 840Løpende
Sørmarka Flerbrukshall IKSIKS-loven § 3220 888166 230 53,65 %235 029Løpende
Sum låneansvar gjennom IKS-loven 3 846 6342 592 478117 472 3 622 432 
Sum garantier/lån ved kausjon og låneansvar 6 358 0104 886 116117 472 3 622 432 
       Beløp
Garantier som er innfridd per type      0
Garantier som sannsynligvis må innfris      0
Last ned tabelldata (Excel)

*Finansielle leasingavtaler
**Opprinnelig lån er lagt inn i kolonne for vedtatt garantiramme

Låneansvar overfor IKS følger av § 3 i Lov om Interkommunale selskap. Det er ikke fattet egne garantivedtak. Den indirekte garantiforpliktelsen fordeles etter eierandel i selskapene. Vi oppgir Stavanger kommunes samlede låneansvar på lån i selskapene pr 31.12.21. Utløpstiden regnes for løpende. Selskapene kan refinansiere og ta opp nye lån innefor rammen i selskapsavtalen.

Note 13 Vesentlige bundne fond

  Beholdning 01.01.21AvsetningerBruk av fondBeholdning 31.12.21
Bundne driftsfond     
Selvkostfond 75 17538 690-1113 864
Øremerkede midler 155 453119 823-155 728119 548
Interkommunal beredskap mot akutt forurensing - IUA 7 72414007 863
Nye Stavanger/Reformstøtte kommunesammenslåing 19 70414 202-19 70414 202
Sum 258 056172 855-175 433255 478
Bundne investeringsfond     
Startlån 10 6060010 606
Startlån - avsatte mottatte avdrag 018 878018 878
Øremerkede midler 2 1572 337-2 1572 337
Utbyggerbidrag 36 0800036 080
Øvrige bundne investeringsfond 26630269
Sum 49 10921 218-2 15768 170
Last ned tabelldata (Excel)

Øremerkede midler avsatt i bundne driftsfond og investeringsfond er eksterne midler som kommunen har mottatt med særskilt formål. Midlene er avsatt på fond for overføring til 2022.

Beholdning 01.01.2021 inkluderer bundne driftsfond på kr 22,102 mill. samlet fra foretakene Stavanger boligbygg KF og Sølvberget KF som ble tilbakeført til kommunen fra 01.01.2021.

Bundet investeringsfond utbyggerbidrag gjelder kostnadsbidrag fra utbygger til rekkefølgetiltak i kommunedelplan 116 K, Hillevåg og Paradis. Disse tiltakene er ennå ikke gjennomført da det er igangsatt et arbeid med ny områdeplan for deler av Paradis. Denne planen vil fastlegge nye rekkefølgekrav for området. Fondsmidlene er som følge av dette ikke disponert i 2021.

Note 14 Gebyrfinansierte selvkosttjenester

SelvkostområderInntekterUtgifterOver(+)/

underskudd (-)
Årets deknings- grad i %Avsetn(+)/bruk av (-)

selvkostfond
Akkumulert selvkostfond (+)/

fremførbart underskudd (-) pr. 31.12.21
Renovasjon203 858221 598-17 74092,0 %0-50 465
Slam3 8013 427373110,9 %373143
Vann163 176158 2584 918103,1 %4 91839 762
Avløp265 616237 42228 194111,9 %28 19465 962
Feiing10 25210 929-67893,8 %0-1 213
Byggesak33 69628 2625 434119,2 %5 4347 996
Last ned tabelldata (Excel)

Inkludert i inntekter og utgifter inngår renter på henholdsvis selvkostfond og fremførbart underskudd.

Årets dekningsgrad viser inntekter i prosent av utgifter. Er dekningsgraden over 100 % av selvkostområdet er det et overskudd det aktuelle året.

Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon og slam), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart underskudd. 3-5 års perioden kan fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse særegne forholdene blir synliggjort.

Selvkostområdene renovasjon og feiing har fremførbart underskudd per 31.12.2021 som må dekkes inn av framtidige gebyrinntekter. Fremførbart underskudd på aktuelle selvkostområder er fra og med 2021 oppført på memoriakonto og motkonto memoria i kommunens balanseregnskap.

Note 15 Salg av aksjer (finansielle anleggsmidler)

Salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidlerAndel ført i driftsregnskapet (opptjente resultater)Andel ført i investeringsregnskapet (utdeling av innskutt kapital mv.)Sum inntektsført
Filmkraft AS15460214
Sum15460214
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunestyret vedtok 01.02.2021 i sak 21/21 å selge 10 % av aksjene i Filmkraft AS til Sandnes kommune.

Note 16 Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personerLønn og annen godtgjørelseGodtgjørelse for andre vervTilleggsgodtgjørelseNaturalytelser
Kommunedirektør1 758005
Ordfører1 3260074
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor20212020
Regnskapsrevisjon 2 836 2 798
Forvaltningsrevisjon 3 227 2 436
Selskapskontroll   384
Attestasjoner 1 267 1 218
Rådgivning 179 647
Samlet godtgjørelse 7 510 7 483
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Usikre forpliktelser

Usikre forpliktelser behandles iht. kommunal regnskapsstandard nr. 7 – standard om usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen.
Det er usikkerhet rundt utfallet av ankesak til Lagmansretten vedrørende erstatningssak for tapt barndom.

Note 19 Brukerbetaling

Brukerbetaling20212020
Foreldrebetaling barnehager 140 505 122 148
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning 60 892 77 218
Egenbetaling institusjoner og hjemmetjenester 222 640 218 350
Annet 23 219 24 423
Sum totalt 447 256 442 139
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Lønnsutgifter

Lønnsutgifter20212020
Lønnsutgifter - Drift  
Fastlønn 4 762 750 4 461 169
Lønn til vikarer 336 609 281 682
Lønn til ekstrahjelp 251 382 201 858
Lønn vedlikehold 97 936 4 223
Overtidslønn 87 140 58 726
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 298 786 188 526
Godtgjørelse folkevalgte og introduksjonsordningen 27 242 142 210
Utgiftsgodtgjørelser for reiser, diett, bil som er oppgavepliktige 35 779 35 103
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjørelse 5 897 625 5 373 497
Sosiale utgifter  
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift 1 453 666 1 276 222
Sum 7 351 290 6 649 718
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon, herunder alle ordinære utgifter og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon er alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Kjøp av varer og tjenester 20212020
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon 1 762 268 1 302 492
   
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 1 775 263 2 177 158
Herav:  
Private barnehager 488 895 476 653
Private alders- og sykehjem 303 732 327 521
Kjøp fra kommunale foretak (KF) og interkommunale selskap (IKS) der kommunen selv er deltaker 403 275 810 306
Kjøp fra andre 579 361 562 678
Sum 3 537 531 3 479 650
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Utestående fordringer

Utestående fordringerFotnote20212020
Kundefordringer  283 965 192 362
herav konserninterne fordringer1) 20 715 42 794
Andre kortsiktige fordringer  514 250 482 251
herav avsatt til dekning av tap på utestående fordringer - 25 724 - 21 592
Akkumulert premieavvik2) 814 648 527 112
Sum akkumulerte kortsiktige fordringer  1 612 864 1 201 726
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Se note 23 Fordringer og gjeld til kommunale foretak
 2. Se note 11 Pensjon

Note 23 Fordringer og gjeld til kommunale foretak

 Fotnote20212020
Konsernintern kortsiktig fordring    
Stavanger Parkeringsselskap KF  18 178 27 254
Stavanger Utvikling KF  2 537 4 920
Sølvberget KF 0 2 098
Stavanger Byggdrift KF 0 543
Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 523
Stavanger Boligbygg KF  0 7 457
Sum konserninterne kortsiktige fordringer1) 20 715 42 794
Herav kundefordringer  20 715 42 794
Herav kortsiktige fordringer utlån 00
    
Konsernintern langsiktig fordring    
Stavanger Utvikling KF  334 336 228 790
Sølvberget KF 0 27 052
Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 10 733
Stavanger Boligbygg KF  0 622 505
Sum konserninterne langsiktige fordringer  334 336 889 079
    
Sum konserinterne fordringer  355 051 931 874
   
Konsernintern kortsiktig gjeld    
Stavanger Parkeringsselskap KF   45 51
Stavanger Utvikling KF  4 185 9
Sølvberget KF 0 48
Stavanger Byggdrift KF 0 21 899
Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 15 386
Stavanger Boligbygg KF 0 8 426
Sum konsernintern kortsiktig gjeld2) 4 231 45 819
   
Konsernintern langsiktig gjeld   
Sølvberget KF 0 5 000
Stavanger Byggdrift KF  0 30 000
Stavanger Natur- og idrettsservice KF 0 29 000
Sum konsernintern langsiktig gjeld 0 64 000
   
Sum konsernintern gjeld   4 231 109 819
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Kortsiktig fordring KF inngår i kommunens kundereskontro, jf. note 22.
 2. Kortsiktig gjeld KF inngår i kommunens leverandørreskontro.

Foretakene Sølvberget KF, Stavanger Byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF og Stavanger Boligbygg KF ble tilbakeført til kommunens basisorganisasjon fra 01.01.2021, jf. note 24.

Note 24 Foretak til basis

Kommunestyret i Stavanger vedtok i sak 114/20 Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune å tilbakeføre fire av kommunens foretak til basisorganisasjonen Stavanger kommune. Dette gjelder Stavanger byggdrift KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF, Sølvberget KF og Stavanger boligbygg KF. Styrings- og rapporteringslinjene ble i henhold til vedtaket overført til kommunedirektøren fra 01.01.2021. Kommunestyret vedtok i samme sak å videreføre Stavanger utvikling KF og Stavanger parkeringsselskap KF som kommunale foretak.

De fire foretakene avla sine avviklingsregnskap per 31.12.2020. Utgående balanse per 31.12.2020 fra foretakene ble overført til Stavanger kommune sitt regnskap i 2021. Det samme gjelder sum transaksjoner som i en overgangsperiode i 2021 ble ført i de tidligere foretakene sine regnskap. Dette innebærer at regnskapet til de tidligere foretakene inngår i sin helhet i Stavanger kommunes regnskap for 2021. Foretakenes regnskap fra 2020 inngår imidlertid ikke i kolonne 2020 i obligatoriske oversikter (økonomisk oversikt drift, bevilgningsoversikter drift og investering og økonomisk oversikt balanse) for Stavanger kommune, da disse ikke var en del av basisorganisasjonen i 2020.

Leverandør- og kundereskontro i foretakene som ved utgangen av 2021 ikke var gjort opp, er overført og vil følges opp i kommunens regnskap.

Utlån fra Stavanger kommune til foretakene Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF og Sølvberget KF på totalt kr 660,3 mill. er nedskrevet som følge av tilbakeføringen til basisorganisasjonen. Tilsvarende er den langsiktige gjelden som foretakene hadde til Stavanger kommune nedskrevet. Den langsiktige forpliktelsen i Stavanger kommune som ble overført for å styrke egenkapitalen i foretakene på totalt 64,0 mill. er nedskrevet mot den langsiktige fordringen foretakene hadde på Stavanger kommune.

Note 25 Avgiftssituasjonen

Kompensasjon av merverdiavgift på sosiale boliger

Boligmassen gjennomgås løpende og klassifiseres i ulike tjenestegrupper. Det er krevd kompensasjon for merverdiavgift tilknyttet boliger som har en konkret tilrettelegging, og som i tillegg blir bebodd av personer som har behov for og krav på denne tilretteleggingen, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 7. Stavanger kommune har ført kompensasjon for rus- og psykiatriboliger som er særskilt tilrettelagt på lik linje med øvrige tilrettelagte boliger.

Skatteetaten har en pågående kontroll av kompensasjon tilknyttet sosiale boliger. Kontrollen har fokus på formelle krav til dokumentasjon av kompensasjonsretten, og hvorvidt boligene er tilrettelagt som helse- og sosialbolig og i tillegg bebos av personer som har behov for denne tilretteleggingen.

Justeringsavtaler

Stavanger kommune inngår justeringsavtaler med private utbyggere for å få refusjon av merverdi-avgift tilknyttet utbygging av kommunal infrastruktur som overdras vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og Stavanger kommune inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fattet 12.12.2019 av Stavanger formannskap Nye Stavanger, jf. sak 32/19 Momsavtaler i nye Stavanger. Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtaler er 10 år. Kommunen bærer risikoen for en rettmessig/rettidig rapportering av det årlige merverdiavgifts¬kravet og/eller søknad om merverdiavgiftskompensasjon. Endret bruk eller salg kan medføre endret plikt eller rett til justering.

Tre nye justeringsavtaler er inngått i 2021. En av disse inneholder både justeringsplikt og justeringsrett, og de to andre gjelder kun justeringsrett. Stavanger kommune følger GKRS sin anbefaling om regnskapsmessig behandling av justeringsavtaler. I tråd med denne anbefalingen er justeringsrett som følge av avtalene ført i investeringsregnskapet. Det samme er tilbakeføringen av justeringsinntekt til utbyggerne da dette har en tett sammenheng med justeringsinntekten. Nettoeffekten av de nye justeringsavtalene utgjør en merinntekt på kr 0,105 mill. Totalt for alle eksisterende avtaler utgjør merinntekten kr 2,046 mill.

Anleggsbidragsavtaler

Stavanger kommune tilbyr anleggsbidragsavtaler i overensstemmelse med vedtak fattet 12.12.2019 av Stavanger formannskap Nye Stavanger, jf. sak 32/19 Momsavtaler i nye Stavanger. Ved anleggsbidragsavtaler fører kommunen fortløpende kompensasjon eller fradrag for inngående merverdiavgift på anleggs¬kostnadene tilknyttet kommunale infrastrukturtiltak så langt det er rettslig adgang til det. Utbygger betaler bidrag til dekning av øvrige anleggskostnader. Vi har fire pågående avtaler om anleggsbidrag. I tillegg er det inngått separat avtale om bygging av privat infrastrukturtiltak tilknyttet en av anleggsbidragsavtalene. Ved denne avtalen er det ingen avgiftsbehandling. I 2021 er det ført kompensasjon eller fradrag for kr 5,955 mill. i merverdiavgift på grunnlag av anleggsbidragsavtalene.

Justeringsrett og -plikt tilknyttet egne bygg, anlegg og fast eiendom

Stavanger kommune har rett og plikt til å justere merverdiavgift tilknyttet egne bygg, anlegg og fast eiendom, dersom bruken som lå til grunn ved anskaffelsen senere blir endret, jf. forskrift til kompensasjonsloven § 6. Endringene kan være både til gunst og ugunst for kommunen. Justeringsperioden er 10 år, og gjelder investeringer der utgiftene beløpsmessig overstiger en halv million inkludert merverdiavgift.

I 2021 er det justeringsrett tilknyttet to bygg som tidligere helt eller delvis har blitt leid ut til privat barnehage og privat skole. Manglende rett til kompensasjon for merverdiavgift tilknyttet investeringer ved disse byggene i utleieperioden, gir nå grunnlag for justeringsrett med 10 % årlig i gjenværende del av justeringsperioden. I 2021 er det krevd justeringsrett med kr 0,557 mill. tilknyttet dette.

I 2021 er det justeringsplikt tilknyttet Eiganes skole som frem til 30.06.2021 ble delvis leid ut til privat skole. Ettersom det er mindre enn 10 år siden skolen ble ferdigstilt er det justeringsplikt for utleid areal. Justeringsplikten er beregnet til kr 0,553 mill. Løpende drifts- og investeringsutgifter tilknyttet utleid areal var også avskåret kompensasjonsrett frem til 30.06.2021. Etter utløpet av utleieavtalen er det ingen justeringsrett for manglende kompensasjonsrett i utleid periode, ettersom det ikke har vært investeringer som kan defineres som kapitalvarer tilknyttet utleid areal.

Det er i 2021 også betalt justeringsplikt med kr 0,328 mill. tilknyttet boliger som ikke har blitt benyttet til kompensasjonsberettiget formål. Dette gjelder boliger utleid til ikke kompensasjonsberettiget formål.

Nettoeffekt av justering tilknyttet egne bygg utgjør en utgift på kr 0,324 mill.

Note 26 Investeringsprosjekter

Oversikten viser større pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.

ProsjektnummerProsjektnavnKostnadsramme 2021Regnskap 2021Justert budsjett 2021Kostnad tidligere år
3711012IT, datasenter ny arkitektur 20 000 13 853 12 500 0
3744009Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav og lager 64 000 9 8 000 54 936
3833002Velferdsteknologi 80 000 1 369 7 670 8 245
3844007Madlamark skole 293 100 150 285 189 150 103 902
3844008Vaulen skole 423 000 2 959 5 000 3 326
3844013Tastaveden skole 231 000 30 050 32 000 10 000
3844021Solborg-prosjektet 61 300 37 102 37 800 18 992
3844045Schancheholen brannstasjon 187 200 87 972 98 000 43 571
3844046Lervig brannstasjon 224 100 52 959 60 000 5 686
3844047Hundvåg kirke, rehabilitering 46 500 32 849 40 940 6 067
3844063Madlamark, idrettshall 56 500 3 2 500 1 630
3844065Skoler, investering i IKT/Smartteknologi 8 000 6 144 6 000 17 324
3844072Teknikken barnehage 135 000 41 180 42 000 5 709
3844073Grovgarderober i barnehager 45 000 3 329 10 000 34 710
3844082Nye Tou, 3. byggetrinn 61 000 3 290 1 000 46 091
3844091Stavanger Rådhus, rehabilitering 291 000 29 277 30 000 2 333
3844093Lervig barnehage 88 000 7 114 9 000 3 385
3844094Strømvik barnehage 52 000 4 073 7 500 1 448
3844098Lervig parkering og næring 165 000 7 723 18 000 6 664
3844099Lervig kontorer 132 000 11 896 14 000 5 231
3844100Lervig bydelsfunksjoner 50 000 4 735 6 000 2 154
3844104Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis 11 500 2 593 8 500 8
3844105Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap 15 000 5 839 6 760 8 238
3844108Kvernevik skole 250 000 1 914 7 000 1 202
3844110Finnøy helse- og omsorgssenter, nybygg (20 plasser) 116 000 20 335 15 000 3 086
3844114Ramsvigtunet sykehjem, nybygg 165 000 16 326 18 000 10 545
3844117Lervig idrettshall 63 000 5 162 6 000 2 462
3844121Lervig skole 270 000 27 554 28 000 6 176
3844124Ny beredskapssentral, OK23 7 500 0 500 0
3844125ENØK-tiltak på kommunale bygg 80 000 1 048 20 000 0
3844126Madlamark skole, varmtvannsbasseng 16 000 314 500 0
3865027Forurenset sjøbunn-prosjekt 48 000 0 2 900 0
3866032Kongsgaten, rehabilitering 30 000 49 200 3 950
3866040LED-lys, utskifting av gatelysarmatur 41 000 12 070 10 250 17 935
3866072Nytorget 30 000 1 529 1 700 1 868
3866074Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien og Vakthusveien 9 375 90 9 250 0
3866083Bypark 10 000 759 2 000 0
3866084Uteområdet i Rådhuskvartalet 22 000 0 2 000 0
3880006Byggemodning Madla/Revheim 932 596 2 927 4 000 0
3888012Ventilasjonsanlegg, utskiftning i kirker 8 400 0 4 200 0
33903005Bofellesskap Gunnar Wareberg 70 000 985 1 000 0
391366020Åmøyveien, gang- og sykkelvei 35 000 2 053 13 750 3 159
391444821Domkirken 2025 321 600 59 652 75 300 111 055
3866062007Lervig park, fase 2 48 000 3 581 1 100 4 054
3866062008Tjensvolltorget 7 500 122 0 269
3866910022Kannik skole, uteområde 14 000 12 435 12 290 1 656
Sum  5 335 171 705 505 887 260 557 069
Sum øvrige prosjekter   636 832 685 200  
Sum utgifter i investeringer

inkludert tilskudd til andres investering
   1 342 338 1 572 460  
Last ned tabelldata (Excel)

Oppgitt eks. finansieringsinntekter.

14.3 Konsolidert regnskap 2021

Alle tall er oppgitt i hele tusen

Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt driftNoteRegnskap 2021Regnskap 2020
Driftsinntekter   
1 Rammetilskudd 2 883 0622 948 128
2 Inntekts- og formuesskatt 6 300 7735 548 456
3 Eiendomsskatt 306 912215 890
4 Andre skatteinntekter 00
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 322 260374 842
6 Overføringer og tilskudd fra andre 1 509 3321 352 046
7 Brukerbetalinger 447 256442 139
8 Salgs- og leieinntekter 1 364 9381 243 209
9 Sum driftsinntekter 13 134 53212 124 711
Driftsutgifter   
10 Lønnsutgifter 5 926 3665 705 757
11 Sosiale utgifter91 463 7731 373 359
12 Kjøp av varer og tjenester 3 568 9413 379 966
13 Overføringer og tilskudd til andre 1 047 346970 588
14 Avskrivninger4592 657586 005
15 Sum driftsutgifter 12 599 08312 015 675
16 Brutto driftsresultat 535 450109 036
Finansinntekter/-utgifter   
17 Renteinntekter 108 875118 846
18 Utbytter 293 609277 857
19 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 78 8855 576
20 Renteutgifter 217 329234 429
21 Avdrag på lån 368 476371 439
22 Netto finansutgifter 104 436203 590
23 Motpost avskrivninger 592 657586 005
24 Netto driftsresultat 1 023 670491 451
Disp. eller dekning av netto driftsresultat   
25 Overføring til investering 464 323270 831
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond10-2 578121 883
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 561 925268 943
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0-175 191
28 Dekning av tidligere års merforbruk 04 984
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 1 023 670491 451
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 00
Last ned tabelldata (Excel)

Bevilgningsoversikt investering

Bevilgningsoversikt investeringNoteRegnskap 2021Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler 1 493 6601 123 404
2 Tilskudd til andres investeringer 4 2384 286
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 22 70828 044
4 Utlån av egne midler 9 1560
5 Avdrag på lån 00
6 Sum investeringsutgifter 1 529 7621 155 734
7 Kompensasjon for merverdiavgift 158 923107 852
8 Tilskudd fra andre 194 150165 020
9 Salg av varige driftsmidler 25 00555 121
10 Salg av finansielle anleggsmidler 60220
11 Utdeling fra selskaper 00
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 57 97463 875
13 Bruk av lån 465 629523 511
14 Sum investeringsinntekter 901 741915 599
15 Videreutlån 473 999424 160
16 Bruk av lån til videreutlån -473 999-424 160
17 Avdrag på lån til videreutlån8203 972180 396
18 Mottatte avdrag på videreutlån8-222 850-180 396
19 Netto utgifter videreutlån -18 8780
20 Overføring fra drift 464 323270 831
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond10-19 0612 708
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 163 881-19 339
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0-14 064
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger eller bruk av fond 609 143240 136
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 00
Last ned tabelldata (Excel)

Økonomisk oversikt balanse

Økonomisk oversikt balanseNote31.12.202131.12.2020
A. Anleggsmidler  35 204 063 34 116 308
I. Varige driftsmidler  18 206 332 17 481 774
1. Faste eiendommer og anlegg4 17 344 121 16 628 910
2. Utstyr, maskiner og transportmidler4 862 211 852 864
II. Finansielle anleggsmidler  5 128 348 4 916 664
1. Aksjer og andeler5 1 812 043 1 789 745
2. Obligasjoner 00
3. Utlån  3 316 305 3 126 919
III. Immaterielle eiendeler 00
IV. Pensjonsmidler9 11 869 383 11 717 870
B. Omløpsmidler2 5 272 564 4 162 797
I. Bankinnskudd  2 985 891 2 252 099
II. Finansielle omløpsmidler  673 526 620 067
1. Aksjer og andeler 00
2. Obligasjoner6 673 526 620 067
3. Sertifikater 00
4. Derivater 00
III. Kortsiktige fordringer  1 613 148 1 290 632
1. Kundefordringer  275 284 250 168
2. Andre kortsiktige fordringer  523 216 486 715
3. Premieavvik  814 648 553 749
Sum eiendeler  40 476 627 38 279 105
EGENKAPITAL OG GJELD   
C. Egenkapital  15 791 135 14 300 780
I. Egenkapital drift  2 076 617 1 506 249
1. Disposisjonsfond  1 821 139 1 248 193
2. Bundne driftsfond10 255 478 258 056
3. Merforbruk i driftsregnskapet 00
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 00
II. Egenkapital investering  229 143 354 026
1. Ubundet investeringsfond  134 330 278 274
2. Bundne investeringsfond10 94 813 75 752
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 00
III. Annen egenkapital  13 485 375 12 440 505
1. Kapitalkonto3 13 527 826 12 367 951
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift - 42 451 72 555
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 00
D. Langsiktig gjeld  22 531 657 22 108 805
I. Lån7 10 706 343 9 953 688
1. Gjeld til kredittinstitusjoner  2 977 343 3 023 688
2. Obligasjonslån  7 630 000 6 930 000
3. Sertifikatlån  99 000 0
II. Pensjonsforpliktelse9 11 825 314 12 155 117
E. Kortsiktig gjeld  2 153 835 1 869 520
I. Kortsiktig gjeld2 2 153 835 1 869 520
1. Leverandørgjeld  528 359 424 471
2. Likviditetslån 00
3. Derivater 00
4. Annen kortsiktig gjeld  1 625 476 1 445 049
5. Premieavvik 00
Sum egenkapital og gjeld  40 476 627 38 279 105
F. Memoriakonti 00
I. Ubrukte lånemidler  880 548 501 026
II. Andre memoriakonti  72 615 21 066
III. Motkonto for memoriakontiene - 953 163 - 522 092
Last ned tabelldata (Excel)

14.4 Konsolidert regnskap 2021 noter

Noter

Alle tall er oppgitt i hele tusen

Note 1 Enheter som inngår i konsolidert regnskap

Konsolidert regnskap er utarbeidet i tråd med Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., kapittel 10 Konsolidert årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner.

Det konsoliderte årsregnskapet skal etter kommuneloven § 14-6 første ledd bokstav d vise samlet regnskap for kommunen som én juridisk enhet.

Enheter som inngår i konsolidert regnskap:

 • Stavanger kommune
 • Stavanger Parkeringsselskap KF
 • Stavanger Utvikling KF

Kommunestyret i Stavanger vedtok i sak 114/20 Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune å tilbakeføre foretakene Stavanger boligbygg KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger natur- og idrettsservice KF og Sølvberget KF til basisorganisasjonen Stavanger kommune. De fire foretakene inngikk i konsolidert regnskap 2020, og de inngår også i 2021 nå som en del av kommunens regnskap.

Note 2 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet31.12.202131.12.2020Endring
2.1 Omløpsmidler 5 272 564 4 162 797 1 109 767
2.3 Kortsiktig gjeld 2 153 835 1 869 520 284 315
Arbeidskapital 3 118 729 2 293 277 825 452
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Kapitalkonto

Balanseregnskapet31.12.202131.12.2020Endring
Anleggsmidler 35 204 063 34 116 308 1 087 755
Langsiktig gjeld 22 531 657 22 108 805 422 852
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 880 548 501 026 379 522
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler- 25 127 - 28 293 3 166
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker langsiktig gjeld0- 115 006 115 006
Omklassifisert egenkapital Stavanger Natur-og Idrettsservice KF 20110 2 000 - 2 000
Tilbakeførte terminer startlån0 721 - 721
Sum 13 527 826 12 367 951 1 159 876
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Varige driftsmidler

Varige driftsmidlerTomte-

områder
IT-utstyr, kontor-

maskiner
Anleggs-

maskiner mv.
Brann-

biler
Tekniske anlegg, p-plasserBoliger, skoler, veierAdm.bygg, sykehjem mv.Sum
Bokført verdi 01.01.2021 2 313 711 89 487 765 150 5 369 476 446 10 595 456 3 236 155 17 481 774
Tilgang 147 365 30 971 98 083 0 55 172 705 602 315 132 1 352 325
Avgang00- 520 00- 523 0- 1 043
Avskrivninger0- 29 700 - 96 140 - 465 - 27 110 - 358 630 - 80 612 - 592 657
Nedskrivninger- 163 0- 25 00- 3 784 - 30 097 - 34 069
Bokført verdi 31.12.2021 2 460 914 90 758 766 548 4 904 504 508 10 938 121 3 440 578 18 206 332
 1)2)2)2)1)1)1) 
Økonomisk levetid 5 år10 år20 år20 år40 år50 år 
AvskrivningsplanIngen avskrivningLineærLineærLineærLineærLineærLineær 
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt i balansen

1) Faste eiendommer og anlegg                      17 344 121

2) Utstyr, maskiner og transportmidler            862 211

     18 206 332

Note 5 Aksjer og andeler

Aksjer

SelskapFotnoteEierandelVesentlig nedskrivningMottatt utbytteBokført verdi 31.12.2021Bokført verdi 01.01.2021
Lyse AS 45,74 %  288 131 461 454 461 454
Rogaland Teater AS 25,93 %   28 28
Universitetsfond Rogaland AS 36,32 %   13 800 13 800
ODEON kino Stavanger/Sandnes 33,15 %   5 119 5 119
Glad Mat AS 4,08 %   5 5
Lysefjorden Utvikling AS 11,32 %   330 330
Stavanger Sentrum AS 40,00 %   704 704
Blue Planet AS 1,17 %   150 150
Allservice Holding AS1)50,49 %   1 490 0
Allservice AS1)50,49 %  0 1 490
Forus Næringspark AS 49,01 %   7 400 7 400
Filmkraft Rogaland AS2)25,00 % 350   150 560
Museum Stavanger AS 47,00 %   65 65
Attende Holding AS3)55,00 %   785 0
Attende AS3)55,00 %  0 785
Stavanger Forum AS 87,42 %   43 897 43 897
Bysykkelen AS 25,00 %   2 000 2 000
Valide Invest I AS 9,98 %   1 500 1 500
Valide invest II AS 9,68 %   1 500 1 500
Hagltårnet Næring AS 100,00 %   62 606 62 606
Risavika Bioproduction AS 39,22 %   2 000 2 000
Forus Sportssenter AS 77,00 %   70 799 70 799
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy AS 15,00 %   53 53
Reisemål Ryfylke AS 5,59 %   38 38
Ryfylke Næringshage AS 10,13 %   200 200
Marin Energi Testsenter AS4)11,37 %   2 000 0
Lervigskvartalet Butikkeiendom AS5)100,00 %   30 0
Frøya Ventures AS6)3,00 %   600 0
Rogaland Parkering AS 100,00 %   100 100
Jåttåvågen 2 AS 100,00 %   804 000 804 000
Stokkavik AS 8,89 %   3 752 3 752
Sum   350 288 131 1 486 554 1 484 334
Last ned tabelldata (Excel)

 1. Allservice AS har foretatt en omstrukturering og stiftet morselskapet Allservice Holding AS. Stifterne har overdratt til Allservice Holding AS alle aksjene i Allservice AS. Kommunestyret vedtok saken 16.11.2020 i sak 105/20.
 2. Kommunestyret vedtok 01.02.2021 i sak 21/21 å selge 10 % (160 aksjer) av aksjene i Filmkraft AS til Sandnes kommune. Det er foretatt en kapitalnedsettelse på kr 0,350 mill. som følge av vedtektsendringer i selskapet.
 3. Attende AS har foretatt omstrukturering og stiftet morselskapet Attende Holding AS. Attende Holding AS overtar aksjene fra Attende AS. Kommunestyret vedtok saken 19.04.2021 i sak 51/21.
 4. Det ble kjøpt aksjer for kr 2 mill. i Marin Energi Testsenter AS, vedtatt av formannskapet 10.06.2021 i sak 103/21.
 5. Nystiftelse av selskapet Lervigskvartalet Butikkeiendom AS hvor Stavanger kommune tegnet seg for kr 0,03 mill.
 6. Det ble kjøpt aksjer (B-aksjer) for kr 0,6 mill. i Frøya Ventures AS, vedtatt av formannskapet 23.09.2021 i sak 142/21.

Andeler

SelskapFotnoteEierandelVesentlig nedskrivningMottatt utbytteBokført verdi 31.12.2021Bokført verdi 01.01.2021
Stavangerregionen Havn IKS 81,88 %  00
IVAR IKS 40,90 %  00
Rogaland Brann og Redning IKS 43,95 %   2 660 2 660
Rogaland Revisjon IKS 33,29 %   1 347 1 347
Renovasjonen IKS 50,00 %  1 000 7 997 7 997
Stavanger Konserthus IKS 89,00 %   89 89
Folkehallene IKS7)53,65 %   54 0
Sørmarka flerbrukshall IKS 53,65 %   384 384
Multihallen og Storhallen IKS 53,65 %   374 374
Opera Rogaland IKS8)50,00 %   900 400
Rogaland Kontrollutvalgsekr. IS 35,00 %   210 210
Biblioteksentralen AL     2 2
Samvirkelaget Flørli Vann og Kloakk SA     650 650
Egenkapitalinnskudd KLP     310 662 291 137
Andeler Dragaberget Barnehage SA     20 20
Norsk skjemaforlag    00
Bate Boligbyggelag    00
A/L Haukelivei 10    00
Jæren Folkehøyskole    00
Bruksrettighet Båtplass Åmøy havn    00
Finnøy Flerbrukshall SA     100 100
Tomatfestivalen SA     40 40
Sum  0 1 000 325 489 305 411
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Innbetalt kapitalinnskudd på kr 0,054 mill. til Folkehallene IKS ved restrukturering av driften og stiftelsen av selskapet. Kommunestyret vedtok etablering av Folkehallene IKS 16.11.2020 i sak 102/20.
 2. Stavanger kommune har tilført kr 0,5 mill. i styrking av selskapet Opera Rogaland IKS’ kapital, i tråd med Handlings- og økonomiplanen 2019-2022.
 FotnoteEierandelVesentlig nedskrivningMottatt utbytte/ overføringBokført verdi 31.12.21Bokført verdi 01.01.21
Sum aksjer og andeler  350 289 131 1 812 043 1 789 745
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

AktivaklasseAnskaffelseskostMarkedsverdi 31.12.2021Bokført verdi 31.12.2021Årets resultat
Grunnfondbevis 17 301 30 539 17 301 13 239
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner 234 989 231 256 234 989 - 3 733
Industriobligasjoner/sertifikater 174 008 176 111 174 008 2 103
Bankobligasjoner og bankinnskudd 155 620 156 041 155 620 421
-Herav bankinnskudd- 102 616 - 102 616 - 102 616 0
Grønn finansforvaltning 133 488 182 194 133 488 48 707
Kursregulering 01.01.21  - 3 783 3 783
Urealisert gevinst 31.12.21   64 519 - 64 519
Sum 612 790 673 526 673 526 0
Last ned tabelldata (Excel)

* Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til bokført verdi pr. 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Netto urealisert gevinst på 64,5 mill. er resultatført i 2021. Realisert gevinst på 32,2 mill. er inntektsført i 2021 og realisert tap på 18 mill. er utgiftsført i 2021. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.21 på 150,7 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet. Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra Verdipapirsentralen (VPS). Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.

Anskaffelseskost er bokført verdi på det enkelte papir før kursregulering

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 16.12.2019

Note 7 Langsiktig gjeld

 

Lånesaldo31.12.202131.12.2020
Lån til egne investeringer 8 119 653 7 683 048
Lån til videreutlån 2 586 690 2 270 640
Sum bokført langsiktig gjeld 10 706 343 9 953 688
Herav finansielle leieavtaler00
Lån som forfaller i 2022 929 000 600 000
Herav lån som må refinansieres 929 000 600 000
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser31.12.202131.12.2020
Langsiktig gjeld med fast rente 3 754 918 3 083 822
Langsiktig gjeld med flytende rente 6 951 425 6 869 866
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Avdrag på lån, minimumsavdrag

 

Minimumsavdrag20212020
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven § 14-18, 1. ledd 302 395 303 578
Korrigering for mottatte avdrag videreutlån til avdrag andre lån00
Betalte avdrag* 362 522 359 770
Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag- 60 127 - 56 192
Avskrivninger  
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 01.01. 15 167 817 14 766 124
Bokført verdi lånegjeld 01.01.- 7 747 025 - 7 649 545
Avskrivninger 592 533 586 005
Last ned tabelldata (Excel)

*Betalte avdrag består kun av eksterne avdrag.

Stavanger Parkeringsselskap KF inkluderes fullt ut i beregningen siden de har gjeld til eksterne kreditorer.

Betalte og utgiftsførte avdrag i 2021 er mer enn beregnet minimumsavdrag.

Avdrag på lån til videre utlån og forskuttering20212020
Mottatte avdrag på startlån 222 850 180 396
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 203 972 180 396
Avsetning til/bruk av avdragsfond 18 878 0
Saldo avdragsfond 31.12. 18 878 0
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Pensjon

 

Pensjon20212020Endring
Samlet pensjonskostnad 706 369 698 167 8 202
Årets pensjonspremie 934 321 655 395 278 926
Pensjonsmidler 11 869 383 11 717 870 151 513
Pensjonsforpliktelser 11 825 314 12 155 117 - 329 803
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Vesentlige bundne fond

Bundne fondBeholdning 31.12.2021AvsetningerBruk av fondNetto avsetning

eller bruk av

bundne fond
Beholdning

31.12.2020
Bundne driftsfond     
Selvkostfond 113 864 38 690 - 1 38 689 75 175
Øremerkede midler 1) 119 548 119 823 - 155 728 - 35 905 155 453
Interkommunal beredskap mot akutt forurensing - IUA 7 863 140 0 140 7 724
Nye Stavanger/Reformstøtte kommunesammenslåing 14 202 14 202 - 19 704 - 5 502 19 704
Sum bundne driftsfond 255 478 172 855 - 175 433 - 2 578 258 056
Bundne investeringsfond     
Startlån 10 606 000 10 606
Startlån - avsatte mottatte avdrag 18 878 18 878 0 18 878 0
Øremerkede midler 2 337 2 337 - 2 157 180 2 157
Utbyggerbidrag 2) 36 080 000 36 080
Frikjøpsordning Stavanger Parkeringsselskap KF 3) 26 643 000 26 643
Øvrige bundne investeringsfond 269 3 0 3 266
Sum bundne investeringsfond 94 813 21 218 - 2 157 19 061 75 752
Last ned tabelldata (Excel)
 1. Øremerkede midler avsatt i bundne driftsfond og investeringsfond er eksterne midler som kommunen har mottatt med særskilt formål. Midlene er avsatt på fond for overføring til 2022.
 2. Bundet investeringsfond utbyggerbidrag gjelder kostnadsbidrag fra utbygger til rekkefølgetiltak i kommunedelplan 116 K, Hillevåg og Paradis. Disse tiltakene er ennå ikke gjennomført da det er igangsatt et arbeid med ny områdeplan for deler av Paradis. Denne planen vil fastlegge nye rekkefølgekrav for området. Fondsmidlene er som følge av dette ikke disponert i 2021.
 3. Bundne fond Stavanger Parkeringsselskap KF gjelder frikjøpsordning der midlene skal brukes til utvikling av parkeringsplasser i det offentlige rom etter behov. Det er ikke brukt av midlene i 2021.

14.5 Revisors beretning

Vedlegg:

Revisors beretning (PDF)