Årsrapport 2021

6.8 Innovasjon og forbedringsarbeid

I Perspektivmeldingen 2021 kommer det fram at innovasjon og digitalisering av offentlig sektor kan gi mer brukervennlige og tilgjengelige tjenester for innbyggere og en bedre arbeidshverdag for ansatte. Innovasjon og digitalisering kan øke produksjonen av tjenester til samme eller lavere ressursbruk. Stavanger kommune har gjennom 2021 jobbet aktivt med flere initiativ som har bidratt til å forbedre og forenkle kommunens tjenester. Like fullt vil kommunedirektøren understreke at det er ventet at takten på kommunens forbedringsarbeid vil øke i tiden fremover.

6.8.1 Datadrevet organisasjon

Utviklingen i datamengdevolum, samt virksomheters teknologiske og organisatoriske analysekapabilitet gir et enormt potensial for bedre beslutningstaking. Datadrevne organisasjoner har kompetanse, teknologi, prosesser og data til å gjøre innsiktsfulle datadrevne beslutninger. Stavanger kommune tar mål av seg å være en datadrevet organisasjon.

Kommunen har gjennom 2021 jobbet med å tilgjengeliggjøre stadig flere åpne data. Åpne data er datasett som er blitt gjort fritt tilgjengelige slik at alle kan bruke og videreformidle dem. Stavanger kommune har publisert flere åpne datasett enn noen annen kommune. En håper at bedrifter og andre organisasjoner kan ha nytte av disse dataene og skape ny kunnskap og nye tjenester.

6.8.2 Datasjø

Hva er en datasjø?
En datasjø er et system hvor man kan lagre og dele data. I Kommunal- og moderniseringsdepartementets digitaliseringsstrategi en digital offentlig sektor er en datasjø forklart som:
– En metode for lagring av alle former for data og kan sammenliknes med et sentralt datalager for alle typer data: strukturerte og ustrukturerte, både dokumenter og logger, bilder, lyd og video.

Data fra flere nye kilder og fagsystem er hentet inn til datasjøen, og lagt til rette for analyse, innovasjon og deling av data. Til eksempel har Stavanger legevakt fått opp et bedre styringsunderlag for tilrettelegging av tjenesten, og oppvekst og utdanning har fått på plass underveis-rapportering for oppfølging av skolenorm, barnehagetjenesten og barnehagemyndighetsrollen. Videre er det hentet inn data fra flere sensorer, og til eksempel etablert overvåking av damanlegg, sparkesykler, nedbørmålere m.m. Det er også utviklet prediksjonsmodeller (maskinlæring) basert på de store mengder data, herunder sykefravær og flomvarsling.

Et samarbeidsforum mellom kommunene Bodø, Bergen, Oslo og Trondheim er opprettet for å etablere beste praksis, kompetanseutveksling og gjenbruk av løsninger som er blitt utviklet

6.8.3 Videre bruk av offentlig informasjon

Offentlig informasjon (data) er i stor grad allerede betalt for av fellesskapet, og bør så langt som mulig komme fellesskapet til gode. Et førende prinsipp er derfor at slike data skal være så åpne som mulig og så lukkede som nødvendig. Å legge til rette for videre bruk av offentlig informasjon, er et viktig bidrag til innovasjon, næringsutvikling og åpenhet i samfunnet, med potensielt store samfunnsmessige og næringsmessige gevinster. Stavanger kommune har over tid publisert flere datasett, og satset på deling av data. Kommunen er derfor invitert til å delta i et NOU-arbeid. Utvalget skal foreslå en mer helhetlig regulering av videre bruk av offentlig informasjon. Dette omfatter også en vurdering av om dagens regler om videre bruk i offentlighetsloven og -forskriften bør flyttes til et nytt regelverk, og om enkelte regler eventuelt bør dupliseres. Utvalget ble etablert i fjerde kvartal 2021.