Årsrapport 2021

5 Koronapandemien

I 2021 startet vaksineringen mot covid-19 og 91 prosent av befolkningen i Stavanger kommune over 18 år ble vaksinert med 1. dose. Det er brukt kr 264 mill. på koronarelaterte tiltak, blant annet til vaksinering og TISK-tiltak. Staten har kompensert dette. Teststasjonene har gjennomført 193 049 PCR tester og har registrert 8 175 smittede. Smitten har gått i bølgedaler gjennom året. Ved årsslutt økte smitten – og sykefraværet – markant. En ny og mer smittsom, men mindre alvorlig, virusvariant dominerte.

5.1 Innledning

Koronapandemien preget aktiviteten i kommunen også i 2021. Det har vært viktig å opprettholde og tilpasse tjenestetilbudet samtidig som kommunen har håndtert vaksinering, smitteverntiltak og andre konsekvenser av pandemien.

Risikonivået i 2021 er vurdert løpende av kommunens beredskapsorganisasjon og lokale restriksjoner har i stor grad samsvart med nasjonale restriksjoner, med periodevise unntak.

Vaksinering av befolkningen startet i januar 2021 og fulgte nasjonale føringer. Dette ble skalert opp etter hvert som tilgangen på vaksiner økte. Tiltaksbyrden var høy gjennom våren, og skole og barnehager var på rødt tiltaksnivå i april. I september ble det erklært gjenåpning i samfunnet og en ny hverdag med økt beredskap. Ved slutten av 2021 kom en ny smittebølge. I tillegg ble det oppdaget en ny variant av viruset som hadde høyere smittsomhet og mindre alvorlig sykdom.

Ved årsslutt hadde Stavanger kommune kr 264 mill. i koronarelaterte utgifter og mindreinntekter. Det er delt ut kr 83,4 mill. i kompensasjonsordninger til lokalt næringsliv. Statlige finansieringsordninger har i hovedsak kompensert koronautgiftene for 2021.

5.2 Vaksinering, smitteutvikling og lokale restriksjoner

5.2.1 Vaksinering

5. januar 2021 satte Stavanger kommune sin første dose med koronavaksine. Vaksineringen startet i alders- og sykehjemmene, i tråd med nasjonale prioriteringer. Allerede tidlig i januar kom ny informasjon om volum og tidsplan for vaksinetilgang fra nasjonalt hold. I første halvår var tilgangen på vaksiner en begrensning internasjonalt. Etter hvert har tilgangen på vaksiner økt og dermed også tempoet i vaksineringen.

Stavanger kommune har tilbudt vaksine til innbyggere over 12 år i 2021. Vaksinering har foregått på ulike lokasjoner. Massevaksinering av befolkningen foregikk i Forum Expo i hovedsak mellom april og september. Fastlegekontorer har også hatt en sentral rolle i vaksinering av innbyggere. Vaksinetjenesten har også vaksinert i lokaler i Torgveien 15 og i Ishallen deler av året. Kommunen rigget i tillegg desentraliserte vaksinetilbud på Judaberg (Finnøy fleirbrukshall) og på Mosterøy (Mastrahallen) i to omganger.

Innbyggerne har i hovedsak bestilt vaksinetime online. Etter hvert ble det også tilbud om drop in. For å øke tilgjengeligheten, benyttet kommunen også et ambulant vaksinasjonsteam, som dro hjem til innbyggerne ved behov, og en vaksinebuss som ble tatt i bruk utpå høsten.

Med bakgrunn i den omfattende oppgave- og arbeidsmengden, inkludert detaljplanlegging og drift, etablerte kommunen en interimvirksomhet – vaksinetjenesten. Gjennom året skalerte kommunen opp og ned vaksinetilbudet i tråd med de nasjonale føringene. Det er i 2021 satt til sammen 245 706 doser av Covid-vaksinen.

Ved utgangen av 2021 hadde 91 prosent av alle innbyggere over 18 år fått dose 1 med koronavaksine, 88 prosent hadde fått dose 2 og 28 prosent hadde fått dose 3. Vaksineringen fortsetter i 2022.

5.2.2 Smitteutvikling

I 2021 var smitteutviklingen svingende fram til og med oktober før smitten steg markant. Året startet med 483 smittede i januar mot 215 smittede i oktober. Høyeste smittetall i første halvår var i april. Det ble også registrert økt smitte i skoler og barnehager ved oppstart av nytt barnehage- og skoleår. I november steg smitten igjen etter en periode med færre smitteverntiltak. I desember ble en ny virusvariant Omikron dominerende. Viruset var mer smittsomt og samtidig mindre farlig enn tidligere mutasjoner av koronaviruset. I desember ble det registrert 3746 smittede.

Figur 5.1 Smitteutvikling i Stavanger 2021 Kilde: FHI

5.2.3 Teststrategier under endring

I 2021 har Stavanger kommune på det meste hatt åpent tre teststasjoner. I løpet av 2021 er det tatt 193 049 PCR – tester på teststasjonene.

De nasjonale teststrategiene endret seg noe i løpet av året. Stavanger kommune har fulgt retningslinjene som nasjonale helsemyndigheter har lagt. I første halvdel av 2021 var kravet en kommunal testkapasitet på 5 prosent av befolkningen per uke. Etter sommeren ble dette justert ned til 1 prosent av befolkningen per uke, i tråd med fremdriften i vaksinasjonsprogrammet. Det ble planlagt for å ha mulighet til å skalere opp til 5 prosent testkapasitet innen 5 dager i perioder med høye smittetall. Stavanger kommune løste dette ved å ta i bruk flere teststasjoner når dette var nødvendig og justere personell etter behov gjennom hele perioden.

Etter sommeren valgte staten å formidle hurtigtester til alle landets kommuner for at innbyggerne selv kunne teste seg. Stavanger kommune har delt ut gratis hurtigtester til innbyggerne ved fem utdelingsstasjoner. I tillegg har barnehager, skoler og studiesteder for høyere utdanning delt ut gratis selvtester fra kommunens lager. Økt smitte utfordret kapasitetene på kommunens teststasjoner, samtidig som økt bruk av hurtigtester høsten 2021 avlastet presset på teststasjonene.

5.2.4 Lokale restriksjoner

Risikonivået i 2021 er vurdert løpende av kommunens beredskapsorganisasjon og lokale restriksjoner har i stor grad samsvart med nasjonale restriksjoner, med unntak av noen perioder hvor Stavanger kommune hadde strengere lokale innstramminger.

I løpet av 2021 har Stavanger kommune hatt en rekke restriksjoner for å håndtere smittetrykket som har oppstått i pandemiens ulike faser. Tiltak som skjenkestopp, stengte treningssentre og begrenset aktivitet på svømmehaller og bowlinghaller, spillehaller og tilsvarende steder, har rammet det lokale næringslivet. Kultur- og idrettslivet har vært sterkt preget av restriksjoner. Befolkningens mulighet for mobilitet og sosial omgang har også vært sterkt begrenset i perioder. I tillegg har barnehage og skole drevet på rødt tiltaksnivå etter nasjonale føringer perioden 15. april til 10. mai.

I takt med gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet for dose 2 og lav smitte, valgte regjeringen å fjerne de fleste nasjonale restriksjonene fra 25. september 2021. Blant annet falt én meters-regelen, antallsbegrensninger på arrangementer og restriksjonene for skjenkesteder bort. Stavanger kommune gikk da, som resten av landet, over i en fase med normal hverdag med økt beredskap. Bortfallet av restriksjonene resulterte i spontan feiring og folkeansamlinger i store deler av landet. Stavanger kommune arrangerte gjenoppdagelsesfest i november.

Lokal beredskapsstab
Beredskapsstaben har gjennom 2021 fortsatt med å være et sentralt bindeledd mellom det strategiske og taktiske nivået i kommunen.

Beredskapsstaben har gjennom 2021 fortsatt med å være et sentralt bindeledd mellom det strategiske og taktiske nivået i kommunen. I første halvår jobbet den mye med koordinering, etablering og logistikk av vaksinesenter og massevaksinering. Staben har gjennom året jobbet tett med tjenesteområdenes beredskapskoordinatorer, blant annet for å sikre situasjonsforståelse, oppfølging av kontinuitetsplaner, og etter hvert med overføring av beredskapsarbeid i linjen. Analysegruppen har foretatt fortløpende vurderinger av smittesituasjonen og utviklingstrekk, og dermed kunne iverksette tiltak og komme med anbefalinger i forsøk på å begrense smittespredning i regionen. Stab har også ivaretatt samordning mot nabokommuner, regionale statlige organ, SUS, storbynettverk, og andre viktige interessenter i regionen.

Den mer normale hverdagen tok slutt med sterk økning i smitte i november. I desember ble det igjen innført strenge nasjonale tiltak for å begrense smitten. Det ble blant annet innført nasjonalt skjenkestopp, begrensninger på arrangementer som påvirket kultur og organiserte aktiviteter og redusert sosial mobilitet. Det ble også innført nasjonalt gult nivå i barnehager og på grunnskoler.

5.3 Økonomiske konsekvenser av koronapandemien

5.3.1 Oversikt

Koronasituasjonen har også i 2021 preget økonomien på to måter; både i form av økt aktivitet for å håndtere pandemien i samfunnet og i form av å tilpasse de ordinære tjenestene til de til enhver tid gjeldende smittevernrestriksjonene. Skillet mellom de koronarelaterte utgiftene og den ordinære driften er ikke like entydig på alle områdene. Følgelig er det krevende å få fullstendig oversikt over de økonomiske konsekvensene som koronapandemien har for Stavanger kommune.

Samlet utgjør koronarelaterte utgifter kr 264 mill. i 2021. Stavanger kommune har mottatt statlige refusjoner på kr 266 mill.

Økonomiske effekter - koronaÅrsregnskap 2021
Særskilte TISK tiltak 60 500
Vaksinasjonsprogram 50 900
Tilretteleggingskostnader 7 100
Delsum TISK og vaksinasjon 118 500
Oppvekst og utdanning 45 600
Helse og velferd 78 600
By- og samfunnsplanlegging 4 400
Bymiljø og utbygging 5 600
Innbygger- og samfunnskontakt 6 000
Stab og støttefunksjoner 7 400
Delsum tjenesteområdene (eks TISK) 147 600
Tilrettelegging Stortingsvalg 1 400
Andre fellesutgifter 10 500
Integreringstilskudd netto 6 300
Investering/ombygging 2 700
Delssum felleskostnader 20 900
Sum kostnader 287 000
Refusjon sykepenger- 14 400
Refusjon arbeidsgiveravgift- 300
Delsum besparelser- 14 700
Delsum nettokostnader 272 300
Mindreinntekter ikke regnskapsført 16 400
Justert for omdisponerte ressurser- 24 800
Sum kostnader og mindreinntekter 263 900
Tabell 5.1 Økonomiske effekter korona. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

De samlede koronarelaterte utgifter på kr 264 mill. er justert for omdisponerte ressurser på kr 24,8 mill. Estimert mindreinntekter på til sammen kr 16,4 mill. inngår i tallene.

Mindreinntektene er i hovedsak knyttet opp mot reduserte billettinntekter på svømmehaller og ettergitt leie av uteområder, leie ved Forum Expo (jf. brukt til vaksinering) og skjenkeavgifter. Det har i tillegg vært mindreinntekter på dagsenter for eldre, Sølvberget, Lenden og kulturskolen.

Virksomhetene har levert gode tjenester som er tilpasset stadig skiftende smittevernstiltak. Løpende driftsoppgaver og nye oppgaver, som blant annet vaksinering, er håndtert under pandemien. I 2020 ble det i større grad brukt omdisponerte ressurser for å håndtere pandemiens utfordringer, men i 2021 er det hovedsakelig tilført nye ressurser. Ny virusvarianter med økt smittsomhet ga høyere sykefravær, også for Stavanger kommune, gjennom vinteren.  Stavanger kommune valgte å slutte seg til KS sin rammeavtale om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien. Avtalen er gjeldende fra 20. desember 2021 – april 2022. Det forventes at koronaavtalen vil gi økte utgifter i 2022.

Regnskapet viser kr 111 mill. i øremerkede tilskudd knyttet til koronapandemien, blant annet er det utbetalt kr 83,4 mill. i kommunal kompensasjon til lokalt næringsliv og tiltak som fremmer lokal næringsaktivitet. Ubrukte øremerkede tilskudd i 2021 er overført for videre bruk til 2022.

5.3.2 TISK og vaksinasjon viktige koronatiltak

TISK og vaksinasjon har vært kommunens viktigste tiltak i håndteringen av koronapandemien. Samlet utgjør utgiftene til dette om lag kr 118,5 mill. i 2021.

TISK og vaksinasjonÅrsregnskap 2021
Koronasenter 33 400
Refusjoner test- 10 000
Luftveislegekontor 1 800
Luftveislegevakt 13 800
Smittesporing 14 400
Beredskapshotell 2 600
Smittevernsutstyr (sentralt lager) 4 500
Sum TISK 60 500
Sum vaksinasjon 50 900
Tilretteleggingsutgifter 7 100
Sum TISK og vaksinasjon 118 500
Tabell 5.2 TISK og vaksinasjon. Alle tall i tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene)

Ansvaret for kommunens TISK-tiltak er delt mellom Stavanger legevakt (koronasenteret og luftveislegevakt) og kommunens avdeling for sentrale legetjenester (luftveislegekontor og smittesporing). Luftveislegekontoret var i drift fra mars 2020 til august 2021.

Samlede utgifter på TISK-tiltakene utgjør kr 60,5 mill. i 2021, om lag samme nivå som i 2020. Koronasenteret har hatt en utgift på kr 33,4 mill. og refusjoner på kr 10 mill. Gjennom året er testkapasiteten skalert opp og ned i takt med behovet. Smittebølgen som rullet inn mot slutten av året gjorde at koronasenteret likevel ikke kunne skaleres ned som planlagt. På det meste har tre teststasjoner vært åpne. I perioder med ledig kapasitet har ansatte på teststasjonene bistått vaksinetjenesten med koronavaksinering i Forum Expo. Etter sommerferien fikk koronasenteret også ansvar for utdeling av hurtigtester.

Smittesporing kostet kr 14,4 mill. i 2021. Gjennom året har omdisponert personell blitt brukt i mindre grad til smittesporing. I stedet er det ansatt personell i midlertidige stillinger, noe som har gitt stabil kompetanse i smittesporingsteamet.

Luftveislegevakten har i 2021 en utgift på kr 13,8 mill. Luftveislegevakten ble opprettet for å kunne skille pasienter med og uten luftveissymptomer fra hverandre, og hindre spredning av koronasykdom. Luftveislegevakten har vært i drift i hele 2021.

Kommunen har hatt avtale med to hoteller gjennom hele 2021 for å sikre kapasitet til isolasjon- og karanteneopphold. Ett av hotellene har vært benyttet til isolasjonsopphold og det andre til karanteneopphold. Behovet for isolasjons- og karantenerom har variert gjennom året. Avtalene har kostet kr 2,6 mill. i 2021.

Forbruket av smittevernutstyr i 2021 har i all hovedsak vært dekket av leveransene kommunen mottok fra sykehusinnkjøp i 2020. Kommunen har fortsatt krav om en løpende lagerbeholdning av smittevernutstyr tilsvarende seks måneders normalforbruk. Utgifter i 2021 knytter seg til nødvendig påfyll for å opprettholde lagerbeholdning i henhold til krav samt kjøp av selvtester.

Vaksinering

Vaksineringen mot korona kostet kr 50,9 mill. i 2021. Tilbudet har blitt skalert opp og ned gjennom året i takt med nasjonale føringer. På det meste har rundt 30 årsverk vært i arbeid. Innleie fra vikarbyrå er benyttet for å ha nok kvalifisert personell. Løsningen har gitt høye utgifter.

Tilretteleggingsutgifter

Det har blitt brukt kr 7,1 mill. på tilrettelegging av teststasjoner og vaksinesenteret ved Forum. Det skyldes i hovedsak ombygging, rigging av telt og brakker og energiutgifter.

5.3.3 Tjenesteområdene – tilpasset drift og nye oppgaver

Regnskapet viser kr 147,6 mill. på tjenesteområdene, eksklusiv beregnede mindreinntekter, TISK- og vaksinasjonsutgifter.

Tjenesteområdene - koronautgifterÅrsregnskap 2021
Oppvekst og utdanning 45 600
Helse og velferd 78 600
By- og samfunnsplanlegging 4 400
Bymiljø og utbygging 5 600
Innbygger- og samfunnskontakt 6 000
Stab og støttefunksjoner 7 400
Sum tjenesteområdene 147 600
Tabell 5.3 Tjenesteområdene – koronautgifter. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og utdanning

Regnskapet for 2021 viser at oppvekst og utdanning har hatt koronarelaterte nettoutgifter på kr 45,6 mill. Største delen av utgiftene er økte lønnsutgifter for å håndtere smitteverntiltak og sikre forsvarlig drift av skoler og barnehager. I barnehage og grunnskole er det ansatt i midlertidige stillinger for å håndtere driften på en forsvarlig måte.  I perioder med mye sykdom og fravær blant de ansatte har det vært utfordrende å opprettholde normal drift. Skoler og barnehager har vært åpne i 2021, men med redusert tilbud i perioder med rødt tiltaksnivå.

Barnas sommer

Stavanger kommune ble tildelt kr 14,2 mill. i statlig tilskudd til sommerskole i 2021. Midlene er brukt til å tilby gratis sommeraktiviteter for barn og unge. Utgiftene utgjorde kr 11,5 mill. og resterende kr 2,7 mill. er tilbakebetalt.

KADÅITTEPÅ og kommisjon for ungt utenforskap

For å avhjelpe negative konsekvenser av koronapandemien er det i løpet av 2021 iverksatt en tiltakspakke med ulike tiltak rettet mot barn og unge; KADÅITTEPÅ. Tiltakspakken har i 2021 hatt en budsjettramme på kr 9,8 mill., hvor statlig tilskudd til sårbare barn på kr 3,2 mill. inngår i finansieringen av tiltaket.

Kommunestyret vedtok ved inngangen av 2021 å sette ned en kommisjon for ungt utenforskap innen en utgiftsramme på kr 4 mill. Ved utgangen av året er kr 2,5 mill. brukt til dette formålet.

Helse og velferd

Regnskapet for 2021 viser koronarelaterte nettoutgifter på kr 78,6 mill. for helse- og velferdstjenestene når TISK og vaksinering holdes utenfor.  Virksomhetsområder med høye koronautgifter er Nav, alders- og sykehjem og bofellesskap. De største driftsutgiftene er økte lønnsutgifter, smittevernsutstyr, medisiner, eksternt vakthold og lisenser. Tjenesteområdet har hatt en økning i sykefraværet, spesielt etter sommeren. Det har tidvis vært vanskelig å få tak i vikarer og kvalifisert personell. Dette vises igjen i de høye utgiftene til overtid. Koronautgifter hos Nav gjelder i hovedsak utbetaling av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad for deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Det vises til kapittel 8.13 mer info om sosialhjelp.

Omdisponerte ressurser utgjør kr 9,8 mill. av utgiftene. Omdisponeringen av stabspersonell har ført til nedprioritering av utviklingsoppgaver og planarbeid.

Helse og velferd mottok i 2021 tilskudd til Lavterskel korona. Prosjektet er en midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid både hos helse og velferd og oppvekst og utdanning. Mottatt tilskudd er på kr 6,2 mill. Det tar tid å bemanne opp, og midlene er derfor overført til 2022.

By- og samfunnsplanlegging

Årsregnskapet viser koronarelaterte nettoutgifter på kr 4,4 mill., hvor kr 4 mill. er omdisponerte ressurser. Ved beredskap og samfunnsutvikling har koronapandemien krevd mye ressurser. Dette har påvirket fremdriften og gjennomføringen av enkelte planlagte prosjekt gjennom året, samt for områdeløft Hillevåg.

Bymiljø og utbygging

Ved årsslutt viser regnskapet netto koronarelaterte utgifter på kr 5,6 mill. når utgifter tilknyttet den statlige vedlikeholdspakken holdes utenfor. I tillegg er det beregnet kr 13,3 mill. i lavere inntekter hos bymiljø og utbygging som ikke kommer fram av regnskapet.

Det er brukt kr 2,3 mill. på leie av eksternt vakthold og kr 2,2 mill. i økt renhold ved skoler og gymsaler. Det er i tillegg brukt midler på vedlikehold av anlegg, brakkerigger med mer.

Innbygger- og samfunnskontakt

Samlet har tjenesteområdet regnskapsført koronarelaterte utgifter på kr 6 mill., hvor kr 5,5 mill. er omdisponerte ressurser. De største utgiftspostene fremkommer under næring, kommunikasjon og innbyggerdialog. Kommunikasjonsavdelingen har en nøkkelrolle i informasjonsarbeidet rundt koronasituasjonen og har gjennomført flere kampanjer. Grunnet høyt arbeidspress er noen planlagte oppgaver utsatt eller nedprioritert.

Stab- og støttefunksjoner

Regnskapet for 2021 viser at stab- og støttefunksjoner har hatt koronarelaterte nettoutgifter på kr 7,4 mill. Kr 4,7 mill. av disse gjelder omdisponering av ressurser. Kurs- og kompetansesenteret har tapte inntekter på kr 0,9 mill. knyttet til koronapandemien. I tillegg har det påløpt merutgifter på kr 2,6 mill. i forbindelse med testing av utenlandske studenter, vakthold, beredskapskjøkken og økt bruk av ressurser hos bedriftshelsetjenesten.

5.3.4 Fellesposter

FellesposterÅrsregnskap 2021
Stortingsvalg 1 400
Andre fellesutgifter 10 500
Integreringstilskudd netto 6 300
Investering/ombygging 2 700
Delssum fellesutgifter 20 900
  
Refusjon sykepenger- 14 400
Tabell 5.4 Fellesposter. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapet ved årsslutt viser at Stavanger kommune har hatt kr 20,9 mill. i fellesutgifter. Dette gjelder blant annet utgifter knyttet til gjennomføring av stortingsvalg med økte smitteverntiltak og merutgifter på investering knyttet til håndtering av smittevernstiltak. Se tabell 5.4 for informasjon.

I tillegg har Stavanger kommune hatt merutgifter på kr 2,3 mill. i form av kompensasjon til Stavanger Forum AS. Det følger av at Forum-området har blitt disponert til luftveislegevakt, vaksinesenter, testsenter med mer. Det er også foretatt en kommunal bevilgning på kr 1,5 mill. knyttet til den forhåndsgodkjente kommunale ordningen for kompensasjon til lokale virksomheter. Det vises til kapittel 4.8. for en nærmere omtale.

Beredskapsledelsen i Stavanger kommune besluttet å tilby alle ansatte gratis influensavaksine for å redusere risikoen for uforsvarlig høyt sykefravær i forbindelse med gjenåpningen av samfunnet. Dette medførte en merutgift for kommunen på kr 3,3 mill.

Krav om skjenkebevillingsgebyr for 2021 ble frafalt i henhold til sak 13/22 vedtatt i Stavanger formannskap. Dette tilsvarer kr 2,0 mill.

Grunnet koronasituasjonen og tidvis stengte grenser i mange land, er bosetting av flyktninger markant redusert, både i 2020 og i 2021. Volumendringene som antas koronarelatert utgjør om lag kr 13,9 mill. i lavere integreringstilskudd i 2021. Dette må også ses opp mot reduserte utgifter på kr 6 mill. til introduksjonsstønad hos flyktningetjenesten, som har færre deltakere i introduksjonsprogrammet.  Se også omtale under tjenesteområdene, kapittel 8.17.

Ordningen med utvidet rett til sykepenger fra dag 4 ble avsluttet 1. oktober 2021 i forbindelse med gjenåpningen av samfunnet. Økt smitte og flere smitteverntiltak i desember førte til at ordning med utvidet rett til sykepenger igjen ble innført, da med rett til sykepenger fra dag 6.  Ordningene med utvidet rett til sykepenger i 2021 har gitt refusjoner på om lag kr 14 mill.

5.4 Statlig finansiering

Stortinget har vedtatt en rekke økonomiske tiltak som retter seg mot kommunene. I 2021 utgjør samlede kompensasjoner i frie inntekter, det vil si rammetilskudd og skjønnstilskudd, kr 266,7 mill. for Stavanger kommune. Herav utgjør rammetilskuddet kr 219,2 mill. og skjønnstilskuddet kr 47,5 mill. Midlene skal dekke koronarelaterte kostnader i forbindelse med TISK, vaksinering, kontrolltiltak, stortingsvalg, samt kompensasjon for ekstrautgifter og inntektsbortfall.

I tillegg har Stavanger kommune, på lik linje med andre bedrifter, nytt godt av at staten har finansiert en stor andel av arbeidsgiverperioden i omsorgs- og sykepengeordningene når det gjelder koronarelatert fravær. Dette er tatt med under de samlede koronautgiftene.

Øremerkede tilskuddsmidler og prosjektmidler inngår ikke i finansieringsbildet. Denne type inntekter skaper en tilsvarende økning på utgiftssiden.

Statlige kompensasjoner

2021 til Stavanger kommune - koronapandemien
Beløp
Rammetilskudd 219 232
Skjønnstilskudd 47 500
Sum kompensasjoner 266 732
Tabell 5.5 Statlige kompensasjoner i 2021 for koronapandemien. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune er fullt ut kompensert for utgifter og mindreinntekter knyttet til pandemien i 2021.