Årsrapport 2021

13 Virksomhetsstyring, brukerundersøkelser og kontroll

Stavanger kommune har i 2021 videreutviklet sin helhetlige virksomhetsstyring. I 2021 ble grensesnittet til verktøyet for virksomhetsstyring videreutviklet, og alle ledernivå fikk tilgang. Koronapandemien har vært en medvirkende årsak til lavere svarprosent i brukerundersøkelser. Flere brukerundersøkelser og tilsyn er blitt utsatt. Innbyggerne i Stavanger er i høy grad tilfredse med tjenestene i kommunen.

13.1 Innledning

Stavanger kommune har i 2021 videreutviklet sin helhetlige virksomhetsstyring for å ivareta kommunens mange roller som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver, demokratisk arena og arbeidsgiver. Virksomhetsstyring handler om hvordan vi organiserer oss for å sikre oversikt, fremdrift og måloppnåelse rundt de tjenestene kommunen utfører – både i den enkelte virksomhet og for organisasjonen som helhet. I sum bidrar dette til å realisere Stavanger kommune sine visjoner, verdier, mål og strategier.

Internkontroll er en viktig forutsetning for god virksomhetsstyring. Internkontroll innebærer systematiske og risikobaserte tilnærminger for å sikre at kommunen leverer gode tjenester med riktig bruk av tilgjengelige ressurser. Stavanger kommune er opptatt av å ivareta internkontroll som en integrert del av øvrig styring og ledelse. På overordnet nivå innebærer dette kontinuerlig utvikling av kommunens helhetlige kvalitetssystem, digital løsning for virksomhetsstyring, Plattformen, og et overordnet arbeid innen risikostyring, personvern, delegeringsreglement, internkontrollrapportering, m.m.

Koronapandemien har også påvirket arbeidet med internkontroll, brukerundersøkelser og tilsyn i 2021. Påvirkningen er hovedsakelig knyttet til at pandemien har vært en medvirkende årsak til lavere svarprosent ved undersøkelser og utsettelser av enkelte brukerundersøkelser og tilsyn. I perioden er det totalt gjennomført 9 brukerundersøkelser, 64 tilsyn samt kontroll av 162 el-anlegg. Til tross for de spesielle omstendighetene, viser resultater fra flere av brukerundersøkelsene at innbyggerne generelt opplever høy grad av tilfredshet med tjenestene i Stavanger kommune. Resultatene er spesielt gode innenfor skole- og barnehageområdet.

13.2 Virksomhetsstyring og internkontroll i Stavanger kommune

13.2.1 Plattformen

Digital løsning for virksomhetsstyring, Plattformen, presenterer relevant styringsinformasjon for kommunen samlet, og for de underliggende enhetene / virksomhetene. I løsningen finnes informasjon om oppfølging av tekstvedtak, forvaltningsrevisjoner, ansattstatistikk, sykefravær, økonomi m.m. Formålet med systemet er å gi ledere i Stavanger kommune et helhetlig bilde av egen organisasjon.

I 2021 ble Plattformens nye grensesnitt oppdatert med nytt utseende og forenklet oppbygning for å styrke brukervennligheten. Fra desember 2021 ble løsningen utvidet med tilgang for alle ledernivå i Stavanger kommune. I løpet året ble også Plattformen utvidet med nytt innhold og nye funksjonaliteter. Herunder avvik- og forbedringsstatistikk fra «Si ifra!», resultater fra medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, samt en oppdatert løsning for oppfølging av tekstvedtak. Det ble også utviklet en mulighet for å kommentere på egne data, ta ut ferdige rapporter for sykefravær, samt legge til rette for tjenestespesifikt innhold i samråd med tjenesteområdene og deres behov. Videreutviklingen av dette arbeidet vil fortsette i 2022.

13.2.2 Leders sjekkliste

Leders sjekkliste består av spørsmål om status for utvalgte internkontrollområder. Sjekklisten besvares av kommunalsjefer, avdelingssjefer og virksomhetsledere i kommunen i forbindelse med tertial- og årsrapporteringen. Formålet med sjekklisten er å bidra til helhetlig internkontroll ved å tilby en felles huskeliste og kontrolltiltak for ledere i avviks- og forbedringsarbeidet. Innholdet tilpasses med hensyn til aktuell risiko og relevans i tidsrommet. Svarprosent for kommunen i 3. tertial var 63 prosent, mot henholdsvis 65 og 74 prosent 1. og 2. tertial.

Internkontrollområder

Utvalgte internkontrollområder

  • Internkontrollområder:
  • Styring
  • Medarbeidere
  • Økonomi
  • Informasjonssikkerhet og personvern
  • HMS/arbeidsmiljø
  • Innkjøp
  • Arkiv
  • Beredskap

På grunn av kapasitetsutfordringer i forbindelse med koronapandemien, har virksomhetene i særlig grad vært oppfordret til å prioritere spørsmålene om HMS og arbeidsmiljø. Innsendte svar i perioden ga et bilde av at ledere generelt har god internkontroll og et bevisst forhold til de utvalgte internkontrollområdene. Det var flest nei-besvarelser på spørsmål om behandling av personopplysninger skal protokollføres, om det er etablert arenaer for systematisk øving på situasjoner knyttet til vold og trusler og gjennomføring av lovpålagt HMS-opplæring for ledere. Kommentarene til disse besvarelsene pekte blant annet på utfordringer knyttet til koronasituasjonen og nye ledere som ventet på å få tatt nødvendige kurs og lignende. I 2022 vil det jobbes særlig med tilpasninger som i større grad bidrar til å måle utviklingen over tid og slik gi ledere bedre styringsinformasjon.

13.2.3. Risikostyring

Som en del av kommunens internkontroll ble det i 2021 igangsatt en gjennomgang av hvordan risikostyring forstås og hvordan dette jobbes med i administrasjonen. Gjennomgangen hadde særlig oppmerksomhet på organisering, aktiviteter og metodikk. Målet har vært å legge til rette for aktiv bruk av risikovurderinger i arbeidshverdagen for ledere, og gi kommuneledelsen oversikt over det helhetlige risikobildet i Stavanger kommune.

13.2.4 Personvern

Kommunen behandler store mengder personopplysninger i sitt daglige arbeid. Det gjør det nødvendig med gode rutiner for personvern. I 2021 ble det iverksatt flere tiltak for å styrke dette arbeidet i organisasjonen. En ressursgruppe bestående av personvernombudet og rådgivere fra tjenesteområdene med personvern i sin portefølje, ble opprettet for å utveksle erfaringer og sikre samhandling på tvers i organisasjonen. Gruppen skal bidra til å sikre at kommunen behandler personopplysninger i henhold til regelverket.

Det arbeides med å videreutvikle felles retningslinjer og veiledere for behandling av personopplysninger. Dette er en del av kommunens internkontrollarbeid og må ses i sammenheng med nye retningslinjer for informasjonssikkerhet. Prosessen for håndtering av enkeltpersoners henvendelser om innsyn i egne personopplysninger etter GDPR artikkel 15, er revidert og forenklet og nærmer seg ferdigstillelse. Arbeidet med veiledere og felles maler fortsetter i 2022.

I forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned i oktober, ble kommunens ansatte gitt tilgang til digitale kurs med hensikt å redusere risiko for dataangrep og brudd på lovverk som følge av manglende kompetanse. Det ble gjennomført opplæring i bruk av protokoll for behandling av personopplysninger i enkelte områder. Riktig protokollføring er en viktig del av kommunens internkontroll, og gir oversikt over hvilke personopplysninger som behandles. Dette er et viktig verktøy for å hjelpe innbyggerne med å utøve sine rettigheter, eksempelvis ved krav om innsyn i egne personopplysninger (GDPR Artikkel 15).

13.2.5 Helhetlig kvalitetssystem

Si Ifra! – Avvik og forbedring

«Si ifra!» har siden 2019 vært kommunens løsning for at ansatte kan melde inn avvik og komme med forbedringsforslag. Innmeldte avvik blir brukt som grunnlag for utarbeidelse av risikovurderinger i kommunen. Etter at løsningen har vært tilgjengelig i snaut to år, er det grunn til å fortsatt jobbe med å styrke kulturen for å si ifra i de enkelte virksomhetene og avdelingene ytterliggere. Det ligger også et større potensiale knyttet til å definere tiltak i saksbehandlingen i forbindelse med forebygging og skadebegrensning av uønskede hendelser.

I 2021 ble det registrert totalt 6874 hendelser, hvorav 198 var forbedringsforslag. Dette var en oppgang fra 2020 (6014 hendelser). Antall registreringer økte innenfor alle tjenesteområder i kommunen. Innenfor områdene med flest registrerte hendelser, har antallet økt med henholdsvis 22 prosent innen oppvekst og utdanning og 8 prosent innen helse og velferd. Tilbakeføringen av flere kommunale foretak til basisorganisasjonen er også en medvirkende faktor til den generelle økningen i antall registreringer fra 2020 til 2021. Tabellene nedenfor viser registrerte avvik- og forbedringsforslag fordelt på hendelsestyper og tjenesteområdene i Stavanger kommune.

Hendelsestype 20212020
Vold og trusler 3 369 3 258
Person – ulykke, uhell og nestenulykker 1 186 862
Arbeidsmiljø / HMS 815 692
Andre avvik 462 348
Tjenestekvalitet 441 296
Materiell – skade, tap og svinn 226 200
Forbedringsforslag 198 203
Informasjonssikkerhet / personvern 148 117
Klima og miljø 29 38
Totalt 6 874 6 014
Tabell 13.1 Avvik per hendelsestype i «Si Ifra!»
Last ned tabelldata (Excel)
Område20212020
Oppvekst og utdanning 2 726 2 232
Helse og velferd 3 816 3 536
By- og samfunnsplanlegging 10 4
Bymiljø og utbygging 135 118
Innbygger og samfunnskontakt 68 37
Innovasjon og støttetjenester 97 68
Økonomi og organisasjon 22 19
Totalt 6 874 6 014
Tabell 13.2 Avvik per område i «Si Ifra!»
Last ned tabelldata (Excel)

I 2021 hadde 11 prosent av registreringene høy alvorlighetsgrad. Dette er en liten nedgang fra i 2020 (12,3 prosent). Av totalt 755 registreringer med høy alvorlighetsgrad i Stavanger kommune, stod oppvekst og utdanning for 349 registreringer og helse og velferd for 373 registreringer. Flertallet av disse omhandlet vold og trusler. Figur 13.1 viser registreringer fordelt på alvorlighetsgrad i 2021.

Figur 13.1 Avvik fordelt på alvorlighetsgrad i «Si Ifra!» 2021

Avviksbehandling og tiltak

Virksomhetsledere og avdelingsledere er ansvarlige for å behandle og lukke avvik for sine enheter. Per januar 2022 var 73 prosent av sakene, registrert i løpet av 2021, lukket. Dette var en nedgang sammenlignet med 2020 (77 prosent). Det har også vært en nedgang i andelen ferdigbehandlede avvik med definerte tiltak sammenlignet med i fjor. I 2021 hadde 28 prosent av de lukkede avvikene definerte tiltak, mens andelen i 2020 var på 31 prosent.

Koronarelaterte avvik

Muligheten til å knytte registrerte avvik til koronapandemien ble videreført fra i fjor. I løpet av 2021 var det registrert 61 koronarelaterte avvik. Dette var en nedgang sammenlignet med i fjor (101 avvik). Avvikene i 2021 ble i hovedsak registrert i helse og velferd (36) og oppvekst og utdanning (24). Det var stor tematisk variasjon blant registreringene, og det var totalt meldt avvik innenfor fem av de etablerte hendelsestypene i systemet. Avvik knyttet til smittefare (41 prosent) og tjenestekvalitet (27 prosent) utgjorde imidlertid de største kategoriene.

13.2.6 Dokumenter og prosesser

Økonomi og organisasjon har tatt i bruk den delen av kvalitetssystemet som behandler dokumenter og prosesser. Alle dokumenter som før lå i håndbøker, ble flyttet hit. Helse og velferd har gjort tilsvarende med dokumenter fra det forrige kvalitetssystemet QLM (som er under avvikling). Bymiljø og utvikling og by- og samfunnsplanlegging er også i gang med sine dokumenter. Dette er imidlertid ikke tatt fullt i bruk blant virksomhetsledere og avdelingsledere. Oppstart av utrullering er planlagt våren 2022.

13.3 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og spiller en viktig rolle i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen. Brukernes tilbakemeldinger bidrar i så måte til å forme utviklingen av tjenestetilbudet. Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet. Servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenestene, er imidlertid gjennomgående tema for en stor del av undersøkelsene. Den enkelte virksomhet følger opp undersøkelsen i ettertid og utarbeider forbedringstiltak.

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser ble gjennomført i 2021 i henhold til Handlings- og økonomiplan 2021-2024:

Oppvekst og utdanningHelse og velferdBymiljø og utbyggingAndre
Gjennomførte undersøkelser    
Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte)HjemmesykepleieVann og avløp-tjenester 
Skole 7. og 10. Trinn (elever)Bofellesskap psykisk helseDestinasjons- og nabolagsparker 
Barnehage (foresatte)   
SFO 2. trinn (foresatte)   
Kulturskolen (foresatte)   
Ikke gjennomførte undersøkelser   
Ressurssenter for styrket barnehagetilbudSykehjem pårørendeIdrettInternbruker
Helsestasjon og jordmortjenestenBofellesskap UH (beboer)) Medarbeiderundersøkelsen
Tabell 13.3 Gjennomførte og ikke gjennomførte brukerundersøkelser i 2021
Last ned tabelldata (Excel)

13.3.1 Gjennomførte undersøkelser

Skole 3., 6. og 9. trinn (foresatte)

Foreldreundersøkelsen er en frivillig undersøkelse som gjennomføres årlig blant foresatte med barn på 3., 6. og 9. trinn i Stavanger. Høsten 2021 svarte 2550 foreldre på undersøkelsen. Dette utgjør en svarprosent på 56. Svarprosenten har tidligere vært i overkant av 70. Den lave svarprosenten i 2021, kan skyldes at undersøkelsen ble gjennomført i en krevende periode under pandemien. Mange av skolene har derfor ikke maktet å markedsføre undersøkelsen like godt som tidligere.

Resultatene for Stavanger samlet, viste at foreldrene opplevde at elevene trives på skolen, har støttende lærere, og at dialogen mellom skole og hjem er god. Graden av foreldretilfredshet viste imidlertid en forholdsvis stor spredning skolene imellom. På skolenivå blir resultatene fra foreldreundersøkelsen drøftet med FAU, i samarbeidsutvalget og med de ansatte. Resultatene fra undersøkelsen inngår i kvalitets- og utviklingsmeldingen som årlig blir lagt fram til behandling i kommunestyret. Resultatene fra undersøkelsen blir publisert på Stavanger kommunes nettsider.

Skole 7. og 10. trinn (elever)

Elevundersøkelsen er en årlig, nasjonal undersøkelse hvor elevene gir tilbakemelding på opplæringstilbudet og skolehverdagen. Undersøkelsen er obligatorisk og gjennomføres på 7. og 10. trinn. De fleste stavangerskolene gjennomfører undersøkelsen blant alle elever på 6. til 10. trinn. Svarene blir grundig analysert på skole- og kommunenivå, og er en viktig del av kommunens kvalitets- og utviklingsarbeid.

På kommunenivå er resultatene relativt stabile fra år til år. De viser at de fleste elevene trives, opplever mestring og har gode relasjoner til lærere og medelever. Elevene på 10. trinn er generelt litt mindre tilfredse enn elevene på 7. trinn. Resultatene for indeksen motivasjon har hatt en svak negativ utvikling. Høsten 2021 drøftet alle elevrådene hva som påvirker deres motivasjon for skole og hvordan motivasjonen for læring kan økes. Resultatene fra undersøkelsen blir lagt fram for kommunestyret i den årlige kvalitets- og utviklingsmeldingen. Resultater på kommune- og skolenivå publiseres på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Barnehage (foresatte)

Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført i perioden 1. november til 20. desember 2021. Stavanger kommune benytter Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse. Invitasjon til å delta ble sendt ut til om lag 7500 foreldre og undersøkelsen hadde en svarprosent på 65,6. Stavangerbarnehagene hadde gode resultater godt over målkravet på alle ni hovedområdene i undersøkelsen. Trivselen til barnet er det området der foreldre var mest fornøyde (4,7 av 5 poeng). Generell tilfredshet med tilbudet skåret 4,5 av 5 poeng.

SFO 2. trinn (foresatte)

Foreldreundersøkelsen for SFO ble gjennomført i mars 2021. Svarprosenten var 75. Foreldre rapporterte at barna trives på SFO og at personalet bidra til å skape gode rammer rundt tilbudet. Tre av fire foreldre opplevde at det samlede aktivitetstilbudet er godt tilpasset deres barn, mens 13 prosent var mindre fornøyd. Resultatene legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning og kommunestyret i forbindelse med den årlige behandlingen av kvalitets- og utviklingsmeldingen.

Kulturskolen (foresatte)

Stavanger kulturskole gjennomfører brukerundersøkelser hvert tredje år for å kartlegge tilfredsheten blant foresatte som har barn som er elever ved skolen. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2021. Svarprosenten var 22, og innebærer en økning på 5 prosent fra forrige gjennomføring. Kulturskolen skåret høyt på de fleste områdene i undersøkelsen, men har et forbedringspotensial innenfor skolens gruppefag når det gjelder “tilbakemeldinger kulturskole – hjem”.

Hjemmesykepleie

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 26. april – 9. mai 2021. Samtlige pasienter som mottar pleie i hjemmet, ble tilsendt spørreskjema som kunne besvares på papir eller på nett. Undersøkelsen var langt på vei identisk med forrige gjennomføring i 2016. Resultatene var svært gode, og samtlige avdelinger hadde en gjennomsnittlig skår over 80. Svarprosenten var 51, noe som regnes som svært høyt for en populasjon på 2030.

Bofellesskap psykisk helse

Brukerundersøkelsen for bofellesskap psykisk helse gjennomføres blant samtlige bofellesskap. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført i 2012 og 2016. Undersøkelsen ble gjennomført 15. november – 30. desember 2021. Svarprosenten var 55, som er høyt for denne typen undersøkelser. Undersøkelsen følger malen fra 2016 med noen endringer. Resultatene er jevnt over gode.  Med ett unntak hadde samtlige indekser i undersøkelsen skår over 70.

Vann og avløp-tjenester

Brukerundersøkelse for vann og avløp ble gjennomført i november 2021. Det er utarbeidet en felles undersøkelse i samarbeid med andre kommuner, KS og Norsk Vann. Utvalget som besvarte undersøkelsen besto av 500 personer som representerte alle kommunedeler i Stavanger, og kartla blant annet abonnenters tilfredshet med hensyn til vannkvalitet og service. Resultatene viste at abonnentenes helhetsvurdering av vann- og avløpstjenestene var 5,3 på en skala fra 1 til 6 (hvor 6 er best). Dette ble vurdert som et meget godt resultat. Brukerundersøkelsen ble lagt fram for utvalg for miljø og utbygging i desember 2021 (sak 195/21).

Destinasjons- og nabolagsparker

Idrett og utemiljø (tidligere park og vei) gikk i 2019 bort fra å bruke produktet Parkcheck i forbindelse med brukerundersøkelser av destinasjons- og nabolagsparker. I arbeidet med kommuneplanens nye arealdel ble det gjennomført en nærmiljøundersøkelse: «Hva som gjør at du trives i nærmiljøet ditt?». Det har kommet inn over 2000 svar på spørreundersøkelsen. Basert på svarene oppgir 60 prosent at det ikke er så mange fristende møteplasser i nærmiljøet. En tilsvarende andel utrykker at de er en del av et godt nabofellesskap og at uteområdene er tilpasset deres ønsker og behov. Videre bruker svært mange naturen i nærmiljøet og opplever i liten grad konflikter med andre brukergrupper. De fleste oppgir også at de føler seg trygge utendørs på dag- og kveldstid.

13.3.2 Ikke gjennomførte undersøkelser

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Undersøkelsen utgikk ettersom ressurssenter for styrket barnehagetilbud ble avviklet 1. august 2021.

Pårørende i sykehjem

Brukerundersøkelsen for pårørende i sykehjem gjennomføres hvert fjerde år og ble sist gjennomført i 2017. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan de pårørende oppfatter ulike aspekter ved tjenestetilbudet. Undersøkelsen ble utsatt til 2022 på grunn av koronapandemien.

Helsestasjon og jordmortjenesten

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge brukernes tilfredshet med helsestasjonene og jordmortjenesten. Målgruppen for undersøkelsen er alle brukere av helsestasjoner underlagt Stavanger kommune og alle brukere av jordmortjenesten som også tidligere har brukt jordmortjenesten minst én gang tidligere. Undersøkelsen er utsatt til 2023.

Bofelleskap utviklingshemmede (beboer)

Undersøkelsen ble utsatt to ganger i løpet av 2021 på grunn av smitte i boligene. Undesøkelsen er planlagt gjennomført våren 2022.

Idrett

Idrettsundersøkelsen gjennomføres i utgangspunktet annethvert år og kartlegger tilfredshet blant brukerne av idrettsanleggene i kommunen. Undersøkelsen er rettet mot brukerne av anleggene i kommunen i tillegg til trenere og lagledere. Som følge av koronasituasjonen er det ikke gjennomført ny idrettsundersøkelse siden 2018. Ny undersøkelse er planlagt gjennomført i 2022.

Internbruker

Internbrukerundersøkelsen gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene (regnskap, lederstøtte, bedriftshelsetjenesten, anskaffelser, økonomistyring, IT, byggforvaltning og park og vei) i Stavanger kommune oppleves blant alle virksomhetsledere, avdelingssjefer, direktører og daglige ledere i kommunale foretak. Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2018. En betydelig andel av støttetjenestene er omorganisert de siste 2-3 årene. Kombinasjonen av omorganiseringer og koronasituasjonen har medført at undersøkelsen er utsatt. Det jobbes med å planlegge ny gjennomføring av undersøkelsen.

Medarbeiderundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor gjennomføres annet hvert år. 10-faktor er et forskningsbasert og utviklingsorientert verktøy som måler 10 viktige innsatsfaktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater og et godt arbeidsmiljø. Den planlagte 2021-undersøkelsen ble utsatt som følge av koronasituasjonen og gjennomføres 18. januar – 8. februar 2022.

13.4 Tilsyn og forvaltningsrevisjoner

13.4.1 Tilsyn

Tilsyn 2021
Arbeidstilsynet
Landsdekkende tilsyn etter Covid-19 forskriften
Branntilsyn
14 barnehager (kun dokumenttilsyn)
16 skoler (kun dokumenttilsyn)
4 sykehjem (to dokumenttilsyn)
2 bydelshus (tilsyn med befaring)
3 idrettsbygg (tilsyn med befaring)
Stavanger kommune ved Helsesjefen
Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern ved 7 skoler og 18 barnehager
EL-tilsyn
Kontroll av 162 elektriske anlegg (verifikasjon)
Tabell 13.4 Gjennomførte tilsyn i 2021
Last ned tabelldata (Excel)

Branntilsyn

Det ble gjennomført 39 branntilsyn i 2021 og rapportert 22 avvik og 29 anmerkninger. Tilsynene ble jevnt fordelt over de fleste bygningskategoriene. Det var flere bygg uten avvik eller anmerkninger og noen med flere avvik. Typiske avvik som ble oppdaget hos eier var mangler ved internkontroll og dokumentasjon, eksempelvis manglende kontroll eller dokumentasjon av sikkerhetsinnretning (eksempelvis sprinkleranlegg). Avvik som ble funnet hos leietaker gikk hovedsakelig på HMS-arbeidet, herunder manglende dokumentasjon av opplæring og rutiner, samt mangelfull risikovurdering.

EL-tilsyn

Siden april 2020 er EL-tilsyn utført av Lyse Elnett AS og det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Kommunikasjon og koordinering skjer mellom kontaktperson i avdeling for byggforvaltning og kontaktperson hos DLE. Byggforvaltning har også internkontroll på el-anlegg fra sertifisert firma. Frekvens varierer fra 2 til 4 år basert på risikovurdering av virksomheten som finnes på de ulike byggene.

Det ble gjennomført kontroll av 162 anlegg i 1. tertial i 2021. I 2. og 3. tertial er det jobbet med å utføre mangler avdekket ved den denne større gjennomgangen.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet vedtok i løpet av 1. tertial 2021 å godkjenne bedriftshelsetjenesten i Stavanger kommune som en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste. Godkjenning gjelder for en periode på fem år.

Arbeidstilsynet har siden juni 2020, gjennomført et landsdekkende tilsyn etter Covid-19 forskriften. Tilsynet gjelder hvordan arbeidsgivere ivaretar smittevernet på arbeidsplasser, der arbeidsgiver skal sørge for egnet oppholdssted under innreisekarantene. Det blir gjennomført flest tilsyn i bygg og anlegg, varehandel, reparasjon av motorvogner og industri.

Tilsyn – Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, og omfatter biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Helsesjefen er delegert myndighet for å utføre slike tilsyn i kommunen.

I 2021 ble det gjennomført tilsyn med 7 skoler og 18 barnehager i Stavanger kommune. Det ble fattet fem vedtak om midlertidig godkjenning / godkjenning av barnehager og skoler. Til sammen er det også behandlet åtte saker på skoler og barnehager. Som følge av koronasituasjonen er det ikke gjennomført tilsyn ved bofellesskap / avlastningsboliger i 2021.

I skolene omhandler anbefalingene primært mangler i sikkerhet og helsemessig beredskap, trafikkforhold, lydforhold, inneklima og renholdsrutiner.

I barnehagene omhandler anbefalingene først og fremst mangler på utforming og innredning, mangler i renholdsrutiner og mangler på sikkerhet.

13.4.2 Forvaltningsrevisjoner

Forvaltningsrevisjoner 2021Merknad
Forvaltningsrevisjoner 2021Merknad
Forvaltningsrevisjon - Innovasjon ved offentlige anskaffelserFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging rusmisbrukere/rusvernFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging av svart arbeidFerdigbehandlet - Kommunestyret via kontrollutvalget orienteres når nytt system som bygger på Oslo-modellen er tatt i bruk.
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging Skolemiljøet i Stavanger – håndtering av mobbesakerFerdigbehandlet. Oppfølgingsrapport innen to år. Prioritert i plan
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjonFerdigbehandlet 28.05.18
Forvaltningsrevisjon - Varslingsrutiner og konflikthåndteringFerdigbehandlet. Oppfølgingsrapp. i neste periode. Prioritert i plan.
Forvaltningsrevisjon - Ungdomsmiljø – rus/vold og skolefraværFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - IT-sikkerhetFerdigbehandlet i forrige periode. Vedtatt ny oppfølging
Forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av bygg og vedlikeholdsetterslepFerdigbehandlet i forrige periode. Vedtatt ny oppfølging
Forvaltningsrevisjon - SkolehelsetjenestenFerdigbehandlet
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKSFerdigbehandlet
Selskapskontroll Stavanger konserthusFerdigbehandlet
Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKSFerdigbehandlet 30.09.19. Ny rapport sendt på anbud av Klepp KU høsten 2021. Til bestilling i Stavanger KU februar 2022
Selskapskontroll Stavangerregionen Havn IKSTIl orientering i KS 31.01.22. Ny oppfølging 01.06.22
Selskapskontroll Stavanger Forum ASTIl orientering i KS 31.01.22. Selskapskontrollen er ikke påbegynt og kan kanselleres
Forvaltningsrevisjon - Stavanger kommunes arkiv- og dokumentbehandling Ferdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Beredskap på virksomhetsnivåFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - InternkontrollFerdigbehandlet.Ny rapport vurderes på et senere tidspunkt. Prioritert i plan.
Forvaltningsrevisjon - BarnevernFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Øremerkede midler / statlige tilskuddFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Integrering og bosettingFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - KlimagassutslippNy bestilling av rapport utsatt
Forvaltningsrevisjon - Effekt av skjenkereglerFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i eldreomsorg / Leve hele livetNy oppfølging om ett år /evt. ny rapport. Prioritert i plan
Forvaltningsrevisjon - Kreativt samarbeid med frivillige organisasjonerFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Tilskudd til private barnehagerFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Barnevern - ny rapport Ferdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - BPA - tilbudetFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon - Tidlig innsatsRapport til politisk behandling i Kommunestyret 31.01.22. Oppfølging etter 6 mnd.
Forvaltningsrevisjon - Krisehåndtering og lærdommer i forbindelse med korona-utbruddetRapport til politisk behandling i Kommunestyret 15.11.21. Oppfølging etter 6-8 mnd.
Forvaltningsrevisjon - Digitalisering/Smartby/VelferdsteknologiRapport under arbeid - forventet ferdig i februar 2022
Forvaltningsrevisjon - Effektivisering Rapport under arbeid - forventet ferdig i løpet av mars 2022
Forvaltningsrevisjon - Grunnskolens håndtering av bekymringsfullt skolefraværRapporten er sendt til høring.
Forvaltningsrevisjon Oppfølging av politiske vedtakRapport under arbeid - forventes ferdig mars 2022
Forvaltningsrevisjon -Skolefritidstilbudet Oppstart av revisjon
Tabell 13.5 Forvaltningsrevisjoner
Last ned tabelldata (Excel)