Årsrapport 2021

6.4.2 Foretak til basis

Arbeidet med å tilbakeføre Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF til basisorganisasjonen, ble organisert i prosjektet Foretak til basis.

Fra 01.01.2021 rapporterte foretakslederne til kommunedirektøren og ikke til foretaksstyrene. Kommunedirektøren overtok fra dette tidspunktet ansvaret for alle oppgaver og tjenester som før ble ivaretatt av foretakene, samtidig som alle ansatte ble overført til basisorganisasjonen. De fire foretakenes avslutningsregnskap per 31.12.2020 ble behandlet i sak 71/21 i kommunestyret 31.05.2021.

Endringsprosessen ble delt opp i to delprosjekter. I delprosjekt 1 ble det etablert en ny organisering av tjenesteområdet bymiljø og utbygging og foretakene Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF. Noen av de forretningsmessige oppgavene som lå i Stavanger boligbygg KF ble overført til foretaket Stavanger utvikling KF. I delprosjekt 2 ble Sølvberget KF overført til tjenesteområdet innbygger- og samfunnskontakt.

Prosessen med å etablere den nye organisasjonen har hatt bred medvirkning fra ansatte, ledere og tillitsvalgte. Organiseringen er både drøftet lokalt, behandlet i styringsgruppen (der også tre sentrale tillitsvalgte deltok) og drøftet sentralt med hovedtillitsvalgte. Ny organisasjonsplan ble ferdigstilt i månedsskiftet april/mai, og arbeidet med innplassering av ansatte i basisorganisasjonen startet opp etter dette. Fremdriften var i tråd med prosjektplanen, og 30.06.2021 ble ledere og medarbeidere innplassert.

Målet med tilbakeføring av de fire foretakene har vært å organisere oppgaver og tjenester slik at det gir kommunen lavere kostnader i tjenesteproduksjon, riktig kvalitet på tjenestene, effektiv gjennomføring av plan og bestilling og godt koordinerte helhetsløsninger. Kortsiktige gevinster, som for eksempel styrehonorar, ble tatt ut før prosjektet ble ferdigstilt. Arbeidet med å realisere de langsiktige gevinstene er overført til tjenesteområdene bymiljø og utbygging og innbygger- og samfunnskontakt.