Årsrapport 2021

Tabell 5.1 Økonomiske effekter korona. Alle tall i tusen kroner.

Økonomiske effekter - koronaÅrsregnskap 2021
Særskilte TISK tiltak 60 500
Vaksinasjonsprogram 50 900
Tilretteleggingskostnader 7 100
Delsum TISK og vaksinasjon 118 500
Oppvekst og utdanning 45 600
Helse og velferd 78 600
By- og samfunnsplanlegging 4 400
Bymiljø og utbygging 5 600
Innbygger- og samfunnskontakt 6 000
Stab og støttefunksjoner 7 400
Delsum tjenesteområdene (eks TISK) 147 600
Tilrettelegging Stortingsvalg 1 400
Andre fellesutgifter 10 500
Integreringstilskudd netto 6 300
Investering/ombygging 2 700
Delssum felleskostnader 20 900
Sum kostnader 287 000
Refusjon sykepenger- 14 400
Refusjon arbeidsgiveravgift- 300
Delsum besparelser- 14 700
Delsum nettokostnader 272 300
Mindreinntekter ikke regnskapsført 16 400
Justert for omdisponerte ressurser- 24 800
Sum kostnader og mindreinntekter 263 900
Last ned tabelldata (Excel)