Årsrapport 2021

Tabell 4.6 Overføring fra drift og avsetninger i investeringsregnskapet 2021. Alle tall i tusen kroner.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Overføring fra drift- 442 566 - 440 872 - 1 694 - 216 114 - 252 298
Netto avsetning til eller bruk av bundne investeringsfond 19 061 0 19 061 0- 2 708
Netto avsetning til eller bruk av ubundet investeringsfond- 143 944 - 143 944 0- 143 944 42 852
Dekning av tidligere års udekket beløp00000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger- 567 449 - 584 816 17 367 - 360 058 - 212 153
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)00000
Last ned tabelldata (Excel)