Årsrapport 2021

Tabell 4.4 Inntekter i investeringsregnskapet 2021. Alle tall i tusen kroner.

 Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Kompensasjon for merverdiavgift -158 923 -211 528 52 605 -201 728 -99 643
Tilskudd fra andre -194 150 -57 223 -136 927 -28 000 -157 174
Salg av varige driftsmidler -25 005 -21 900 -3 105 -16 600 -55 020
Salg av finansielle anleggsmidler -60 0 -60 0 -220
Utdeling fra selskaper00000
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -57 974 -69 070 11 096 -78 870 -63 525
Bruk av lån -465 629 -801 273 335 644 -1 060 994 -521 932
Sum investeringsinntekter -901 741 -1 160 994 259 253 -1 386 192 -897 513
Last ned tabelldata (Excel)