Årsrapport 2021

Tabell 4.34 Likviditet og soliditet for kommunekassen og konsolidert regnskap

Bevilgningsoversikt investeringRegnskap 2021 -KommunekasseRegnskap 2021 -KonsolidertKonsoliderte transaksjoner
Sum investeringsutgifter 1 488 068 1 529 762 41 694
Sum investeringsinntekter- 901 741 - 901 741 0
Netto utgifter videreutlån- 18 878 - 18 878 0
Overføring fra drift- 442 566 - 464 323 - 21 757
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 19 061 19 061 0
Netto avsetninger til eller bruk av ubunde investeringsfond- 143 944 - 163 881 - 19 937
Dekning av tidligere års udekket beløp000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger- 567 449 - 609 143 - 41 694
Framført til inndekning i senere år (udekket beløp)000
Last ned tabelldata (Excel)