Årsrapport 2021

Konsolidert Bevil. invest

Bevilgningsoversikt investeringNoteRegnskap 2021Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler 1 493 6601 123 404
2 Tilskudd til andres investeringer 4 2384 286
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 22 70828 044
4 Utlån av egne midler 9 1560
5 Avdrag på lån 00
6 Sum investeringsutgifter 1 529 7621 155 734
7 Kompensasjon for merverdiavgift 158 923107 852
8 Tilskudd fra andre 194 150165 020
9 Salg av varige driftsmidler 25 00555 121
10 Salg av finansielle anleggsmidler 60220
11 Utdeling fra selskaper 00
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 57 97463 875
13 Bruk av lån 465 629523 511
14 Sum investeringsinntekter 901 741915 599
15 Videreutlån 473 999424 160
16 Bruk av lån til videreutlån -473 999-424 160
17 Avdrag på lån til videreutlån8203 972180 396
18 Mottatte avdrag på videreutlån8-222 850-180 396
19 Netto utgifter videreutlån -18 8780
20 Overføring fra drift 464 323270 831
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond10-19 0612 708
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 163 881-19 339
23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0-14 064
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger eller bruk av fond 609 143240 136
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 00
Last ned tabelldata (Excel)