Årsrapport 2021

14.8 Økonomisk oversikt balanse

Økonomisk oversikt balanseNote31.12.202131.12.2020
Eiendeler   
A. Anleggsmidler  33 820 521 31 531 232
I. Varige driftsmidler4 17 386 555 15 605 332
1. Faste eiendommer og anlegg4 16 535 520 14 811 111
2. Utstyr, maskiner og transportmidler4 851 035 794 221
II. Finansielle anleggsmidler  4 653 318 4 977 000
1. Aksjer og andeler5 1 002 677 962 051
2. Obligasjoner 00
3. Utlån6 3 316 305 3 125 869
4. Konserninterne langsiktige fordringer6,23 334 336 889 079
III. Immaterielle eiendeler 00
IV. Pensjonsmidler11 11 780 648 10 948 900
B. Omløpsmidler1 5 145 098 3 837 973
I. Bankinnskudd og kontanter  2 903 975 2 068 223
II. Finansielle omløpsmidler7 628 259 568 024
1. Aksjer og andeler 00
2. Obligasjoner7 628 259 568 024
3. Sertifikater 00
4. Derivater 00
III. Kortsiktige fordringer22 1 612 864 1 201 726
1. Kundefordringer22 263 250 149 568
2. Andre kortsiktige fordringer22 514 250 482 251
3. Konserninterne kortsiktige fordringer22,23 20 715 42 794
4. Premieavvik11,22 814 648 527 112
Sum eiendeler  38 965 619 35 369 205
EGENKAPITAL OG GJELD   
C. Egenkapital  14 509 610 12 361 456
I. Egenkapital drift  1 997 437 1 294 600
1. Disposisjonsfond  1 741 959 1 058 646
2. Bundne driftsfond13,14 255 478 235 954
3. Merforbruk i driftsregnskapet 00
II. Egenkapital investering  202 500 323 729
1. Ubundet investeringsfond  134 330 274 620
2. Bundne investeringsfond13 68 170 49 109
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 00
III. Annen egenkapital  12 309 673 10 743 128
1. Kapitalkonto2 12 352 125 10 785 579
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift3- 42 451 - 42 451
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering300
D. Langsiktig gjeld 22 323 81721 217 277
I. Lån9,2310 596 1199 896 621
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 2 867 1192 902 621
2. Obligasjonslån 7 630 0006 930 000
3. Sertifikatlån 99 0000
4. Konsernintern langsiktig gjeld 064 000
II. Pensjonsforpliktelse1111 727 69911 320 656
E. Kortsiktig gjeld12 132 1921 790 472
I. Kortsiktig gjeld 2 132 1921 790 472
1. Leverandørgjeld 519 741443 921
2. Likviditetslån 00
3. Derivater 00
4. Annen kortsiktig gjeld 1 612 4511 346 551
5. Premieavvik 00
Sum egenkapital og gjeld 38 965 61935 369 205
F. Memoriakonti 00
I. Ubrukte lånemidler 880 548499 196
II. Andre memoriakonti 72 61521 066
III. Motkonto for memoriakontiene -953 163-520 262
Last ned tabelldata (Excel)