Årsrapport 2021

14.2 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner investering

InvesteringRegnskap 2021Justert budsjett 2021Strykning - henvisning til forskrift
Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån 1 507 077 1 906 089  
Netto avsetning til og bruk av bundne investeringsfond 19 061 0 
Herav avsetninger til bundne investeringsfond 21 218 0 
Herav bruk av bundne investeringsfond- 2 157 0 
Budsjettert bruk av lån- 1 321 273 - 1 321 273  
Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter- 442 566 - 440 872  
Netto avsetning til og bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter- 143 944 - 143 944  
Herav avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter00 
Herav bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter- 143 944 - 143 944  
Dekning av tidligere års udekket beløp00 
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)- 381 645 0 
Strykning av bruk av lån 381 645   
Herav strykning av bruk av lån - startlån 46 001  § 4-1, fjerde ledd, bokstav b
Herav strykning av bruk av lån - lån til egne investeringer 335 644  § 4-6, første ledd, bokstav a
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger00 
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)00 
Last ned tabelldata (Excel)