Årsrapport 2021

14.1 Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt driftNoteRegnskap 2021Justert budsjett 2021Opprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
Driftsinntekter     
1. Rammetilskudd  2 883 062 2 850 445 2 751 297 2 948 128
2. Inntekts- og formuesskatt  6 300 773 6 230 000 5 857 000 5 548 456
3. Eiendomsskatt  306 912 302 000 297 000 215 890
5. Andre overføringer og tilskudd fra staten  322 260 296 051 219 643 369 902
6. Overføringer og tilskudd fra andre  1 484 934 1 057 190 886 861 1 338 085
I) Mottatte konserininterne avdrag  2 500 2 550 23 700 23 652
7. Brukerbetalinger19 447 256 450 090 507 970 442 139
8. Salgs- og leieinntekter  1 264 659 1 228 118 850 383 876 796
9. Sum driftsinntekter  13 012 356 12 416 444 11 393 854 11 763 047
Driftsutgifter     
10. Lønnsutgifter20 5 897 625 5 635 096 5 291 168 5 373 497
11. Sosiale utgifter11,20 1 453 666 1 556 435 1 395 454 1 276 222
12. Kjøp av varer og tjenester21 3 537 531 3 769 260 3 477 323 3 479 650
13. Overføringer og tilskudd til andre  1 046 799 886 700 801 728 1 025 198
14. Avskrivninger4 578 610 560 339 336 144 530 203
15 Sum driftsutgifter  12 514 231 12 407 831 11 301 817 11 684 770
16 Brutto driftsresultat  498 125 8 613 92 037 78 278
Finansinntekter/-utgifter     
17. Renteinntekter  108 958 102 073 121 283 136 100
18. Utbytter5 291 609 295 050 297 400 277 857
19. Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler  78 383 10 800 0 6 744
20. Renteutgifter - 216 022 - 226 165 - 241 879 - 232 345
21. Avdrag på lån10- 351 702 - 357 227 - 386 927 - 348 950
22 Netto finansutgifter - 88 774 - 175 469 - 210 123 - 160 593
23 Motpost avskrivninger  578 610 560 339 336 144 530 203
24 Netto driftsresultat  987 961 393 483 218 058 447 888
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:     
25. Overføring til investering  442 566 440 872 216 114 252 298
26. Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond13,14- 2 578 - 144 796 5 716 101 378
27. Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond  547 973 97 407 - 3 772 262 136
28. Bruk av tidligere års mindreforbruk 000- 167 924
29. Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat  987 961 393 483 218 058 447 888
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0000
Last ned tabelldata (Excel)