Årsrapport 2021

9.5 Kart og digitale tjenester

Teknisk konsolidering av kommunesammenslåingen i matrikkelen

Matrikkelen er det nasjonale registeret for eiendom, adresse og bygningsinformasjon. Det var svært forskjellig kvalitet på matrikkelen i de tre sammenslåtte kommunene. I «gamle» Stavanger kommune har det over år vært lagt ned en stor innsats i å heve kvaliteten og vedlikeholde matrikkelen. I løpet av 2021 har det vært gjennomført en mengde kvalitetskontroller og det er også mottatt korreksjoner fra den enkelte hjemmelshaver i forbindelse med utsending av faktainformasjon til bruk som grunnlag for takster i eiendomsskattesammenheng. Der er fortsatt feil og mangler i matrikkelen, men kvaliteten er blitt bedre enn den var ved inngangen til 2021.

Taksering/eiendomsskatt

Stavanger kommune har hatt det samme grunnlaget for eiendomsskatt siden 2006. I 2020/2021 ble det gjennomført et nytt takseringsprosjekt som skulle sette nye takster på 60 000 eiendommer i den nye kommunen. Dette er individuelle takster som settes etter at hver eiendom har vært besiktiget, og disse takstene ble tatt i bruk til utskriving av eiendomsskatt 2021. Det kom i underkant av 500 klager (i underkant av 1 prosent) på denne utskrivingen innenfor klagefristen, og disse klagene er blitt behandlet høsten 2021. Ved årsskiftet gjenstår fortsatt en del av klagebehandlingen. Klagene er nesten ferdigbehandlet i første instans, men ikke i klagenemndene. Dette anses som svært få klager sammenliknet med det andre kommuner mottar (2–5 prosent).

3D-verktøy

Det har blitt etablert en helt ny 3D-modell for de sentrale deler av kommunen. En spillmotor gjør at modellen er veldig rask å åpne og å forflytte seg i. I stedet for ortofoto er det brukt informasjon om trær og jordsmonn for å lage overflater, noe som gir en mer naturlig fremstilling av terreng, skog og liknende. Modellen er tenkt brukt til visualisering for politikere, innbyggere og utbyggere. Den vil kunne gi et riktig og realistisk bilde av hvordan nye prosjekter vil fremstå i den etablerte byen.

Kartløsninger

Spesialtilpassede kartløsninger til mange ulike brukergrupper i kommunen har blitt utviklet. Det er blant annet laget en egen kartløsning rettet mot politikere, som verktøy til planbehandling. Det har også blitt lagt ned mye ressurser på å få tilrettelagt marine grunnkart i kommunens egne kartløsninger. Dette har bydd på en rekke utfordringer, da dataene fra dette pilotprosjektet foreløpig ikke er innlemmet i en standard og derfor ikke har egne tegneregler.

Økonomi

Regnskapet samlet for by- og samfunnsplanlegging har et merforbruk på kr 1,9 mill. av en budsjettramme på kr 78,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 102,5.

Staben i by- og samfunnsutvikling har et mindreforbruk på kr 1,5 mill. Det positive avviket skyldes lavere utgifter i prosjektet Eiendomsskatt og taksering i nye Stavanger. Det kom inn betydelig færre klager enn forventet, og følgelig ble utgifter til konsulenter/advokater adskillig lavere.

Byggesak drives etter selvkostprinsippet. Regnskapet ved utgangen av 2021 viser et mindreforbruk, og det er avsatt kr 5,3 mill. til bundet driftsfond.

Beredskap og samfunnsutvikling har et mindreforbruk på kr 0,3 mill. Det er et merforbruk innenfor beredskap. Koronapandemien har krevd mye ressurser som har påvirket fremdriften og gjennomføringen av enkelte planlagte prosjekt gjennom året. Områdeløft Hillevåg hadde et mindreforbruk som følge av forsinket aktivitet.

Byutvikling har er merforbruk på kr 4,6 mill. Årsaken til overforbruk på lønn på kr 3,6 mill. skyldes kapasitetsstyrking av arbeidet med områdereguleringsplaner i tråd med vedtatt arbeidsprogram. Avdelingen har også hatt kr 1 mill. lavere inntekter enn budsjettert.

Kart- og digitale tjenester har et mindreforbruk på kr 0,9 mill. Hovedårsaken er økte inntekter ved salg av meglerpakker.