Årsrapport 2021

9.3 Byggesak og byantikvar

Byggesaksbehandling

Flere byggesaker er mottatt i 2021 sammenlignet med forutgående år. Lovpålagte frister for saksbehandlingstid er i all hovedsak overholdt i 2021, og antall saker som har overskredet saksbehandlingsfristene er redusert.

Tilsyn

Prioriterte tilsynsoppgaver i 2021 har vært innenfor universell utforming, adkomst og tilgjengelighet, brukbarhet i henhold til byggtekniske forskrifter (TEK 10 §§ 8 og 12), tilsyn med kvalifikasjoner til foretak, tilsyn med produktdokumentasjon av byggevarer, ulovlige byggearbeider, tilsyn med byggeplass i byggeperioden og ved midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Det er alltid et overordnet fokus på sikker bruk.  Koronarestriksjonene har ført til at flere tilsyn er gjennomført som dokumenttilsyn.

Selvkost

Byggesakstjenestene er 100 prosent gebyrfinansiert etter selvkostprinsippet. I 2021 ble inntektene høyere enn utgiftene. Ubrukte gebyrinntekter er avsatt til byggesaksfondet.

Byantikvar

Trehusbyen og kulturminnevern 

God forvaltning av trehusbyen, saksbehandling, veiledning og rådgivning i plan- og byggesaker er kjerneoppgaver som også i 2021 har hatt høy prioritet for byantikvaren. Det har vært mange saker knyttet til bruksendring, ombygging og riving av eldre trehus som har medført stort engasjement i byutviklingsdebatten lokalt.

I 2021 ble det gjort mye for å øke bevisstheten omkring trehusbyen som kulturmiljø. Trehusbyen fikk bred dekning i en utgave av Aftenbladets magasin i mai, i en serie omkring byutvikling. En større informasjonskampanje, Ta vare på sjelå, rettet mot huseiere i trehusbyen, ble lansert om høsten. Samtlige huseiere i trehusbyen fikk en liten trykksak hjem i postkassen, og dette ble supplert med informasjon på reklameboards, budskap malt på fortauene, kampanje i sosiale medier og informasjon og inspirasjonsfilmer på kommunens nettsider.

Arbeidet med ny kulturminneplan for kommunen ble offisielt startet opp i møte i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) 19. august 2021.

Riksantikvaren vedtok i 2021 hvilke områder i Rogaland som blir tatt inn i deres KULA-register (kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse). I Stavanger gjelder dette store deler av Rennesøy, Mosterøy, Klosterøy og Mastrafjorden, Sjernarøyane, og et område i Hafrsfjord. Hvordan dette vedtaket skal følges opp i kommuneplanen, har vært under diskusjon som en del av arbeidet med kulturminneplanen.

Temaet for verneprisen for 2021 var funksjonalistiske hus, og blant usedvanlig mange gode kandidater ble prisen tildelt eierne av 50-tallshuset Endre Dahls gate 8 på Storhaug.