Årsrapport 2021

8.9 Fysio- og ergoterapitjenesten

Tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge

Samarbeid med barne- og ungdomsskolene i kommunen er nå formalisert via en egen samhandlingsavtale. Ett av punktene i avtalen er at det skal være tverrfaglige møter på hver skole, og disse er kommet godt i gang. Målet er å kartlegge behovene på skolen og lage en felles strategi for innsatsen det aktuelle skoleåret. Innsatsen i skolehelsetjenesten har vært en viktig prioritering for å komme i posisjon til å drive helsefremming, forebygging og tidlig innsats for alle barn i kommunen.

I 2021 har fysio- og ergoterapitjenesten jobbet for å få mer system og bedre samarbeid på flere plan i tilbudet til barn og unge med munnmotoriske vansker og/eller spiseproblematikk. Det er jobbet med kompetanseheving for fysioterapeutene og ergoterapeutene vedrørende munnmotorikk, og samarbeid med tannhelsetjenesten i Rogaland er formalisert. Virksomheten bistår også helsesykepleiere på konsultasjoner på helsestasjon. Tiltakene har medført bedret samarbeid og bedret tilbud i oppfølging av barna som blir henvist. Økt bevissthet i fysio- og ergoterapitjenesten har også bidratt til at flere terapeuter kobler på ressurspersonene for å få veiledning i oppfølging av munnmotoriske vansker og/eller spiseproblematikk for barn som i utgangspunktet ble henvist av andre årsaker.

Styrkede rehabiliteringsforløp

Flere brukere har fått intensiv rehabilitering hjemme fremfor opphold på institusjon i 2021. Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) og det kommunale ambulante innsatsteamet (AIT) ved fysio- og ergoterapitjenesten har samarbeidet i flere aktuelle saker gjennom året. Dette er et positivt samarbeid som gjør at brukere med store sammensatte behov kommer raskere i gang med rehabiliteringen etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten.

For å styrke rehabiliteringsforløpene har fysio- og ergoterapitjenesten hatt møter med alle fire helse- og velferdskontor to ganger i 2021. Det er også startet opp felles møter med helse- og velferdskontorene på de ulike korttidsavdelingene på sykehjemmene, noe som har gitt felles problemforståelse og vurdering av foreslåtte endringer, samt at det oppleves tidseffektivt.

Koronaeffekter

Fysio- og ergoterapitjenesten har vært i tilnærmet full drift gjennom hele 2021. Virksomheten har hatt færre gruppetilbud på grunn av smittevernhensyn. Koronarestriksjoner har også ført til at enkelte konsultasjoner har krevd mer tid. I perioder har det vært brukere som ikke har ønsket eller har kunnet ta imot besøk av terapeuter.

Digitalisering av hjelpemiddelformidlingen

Digital søknad for hjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral har vært ett av virkemidlene som har blitt tatt i bruk for å få ned ventetiden på ergoterapitjenester. Digital søknad gjør at deler av prosessen går raskere og fysio- og ergoterapitjenesten kan få en raskere gjennomgang av de sakene hvor en digitalt kan søke på hjelpemidler. På sikt kan dette redusere den totale ventetiden. Systemet fungerer godt, og hjelpemidlene kommer raskere på plass.

DigiHot (digitalisering av hjelpemidler og tilrettelegging) er Nav sitt nasjonale digitaliseringsprosjekt, og Stavanger kommune sitter i styringsgruppen som en av pilotkommunene. Terapeuter ved fysio- og ergoterapitjenesten, helse- og velferdskontorene samt enkelte andre fagpersoner benytter nå digital søknad.

DigiHot
DigiHot (digitalisering av hjelpemidler og tilrettelegging) er NAVs nasjonale digitaliseringsprosjekt. Gjennom DigiHot sendes en søknad heldigitalt til NAV Hjelpemiddelsentral, og en slipper forsinkende postgang.

Økonomi

Regnskapet for fysio- og ergoterapitjenesten viser ingen avvik fra budsjettrammen på kr 75,1 mill.

Det har gjennom året blitt jobbet med å finne rett antall årsverk i forhold til budsjettrammen. Langtidsfraværet i 2021 har vært høyere enn tidligere år. Dette fraværet er ikke alltid blitt erstattet av vikarer og har påvirket økonomien i positiv retning.