Årsrapport 2021

8.8 Bo og aktivitet nord og sør

Utvidelsen av Leve HELE LIVET-satsingen fortsatte

Arbeidet med Leve HELE LIVET-satsingen for mennesker med funksjonsnedsettelse ble videreført i 2021. Målet for denne satsingen er at flest mulig skal ha muligheten til å leve et aktivt og deltakende liv og klare seg selv best mulig ut fra egne forutsetninger. Satsingen underbygger også målsettinger i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

I Leve HELE LIVET-satsingen for mennesker med funksjonsnedsettelse er kunnskapsgrunnlaget fra Positiv atferdsstøtte (PAS) og Mestring av aggresjonsproblematikk (MAP) en sentral del. PAS-implementering er gjennomført ved at ressurspersoner i virksomhetene har hatt digital undervisning for ansatte, og metoden er forankret i alle bofellesskap. Bofellesskapsvirksomhetene har også deltatt i et prosjekt med MAP. I 2021 har dette arbeidet sammen med målrettet miljøarbeid over tid, gitt en reduksjon i behovet for tvangsvedtak i virksomhetene.

PAS
PAS er en metode som kan brukes for å forebygge og redusere utfordrende atferd, og dermed redusere bruk av makt og tvang.
MAP
MAP er et rammeverk for håndtering av utfordrende atferd.

Nye tiltak for brukermedvirkning

Retten til å bestemme selv er et menneskerettslig prinsipp som handler om retten til å ta egne avgjørelser og bestemme over eget liv. I 2021 har virksomhetene utarbeidet en mal for beboersamtale. Beboersamtaler skal gjennomføres årlig og dokumenteres i beboerens journal, som et ledd for å ivareta beboers mulighet til å få medvirke i eget liv.

På nyåret 2022 skal BOA nord starte driften av et nytt selveid bofellesskap. I forkant av utlysning etter ansatte ble beboere og pårørende gitt anledning til å medvirke i ansettelsesprosessen. De fikk mulighet til å komme med innspill på hva som var viktig for dem med tanke på ferdigheter og egenskaper hos dem som skal jobbe i deres bolig.

I 2020 ble det utarbeidet et opplegg for en brukerundersøkelse blant beboere i bofellesskapene for mennesker med funksjonsnedsettelse. Opplegget ble tilpasset og tilrettelagt slik at flest mulig av beboerne skulle få mulighet til å uttrykke sin mening om tjenestene de mottar. Undersøkelsen skulle vært gjennomført i 2021, men smittevernrestriksjoner har medført at den måtte utsettes.

Mer differensierte boligbehov og botilbud

Stavanger kommune har gjennomført en kartlegging av brukere som står på venteliste til plass i bofellesskap. Ventelisten er nå mer differensiert ut ifra brukernes ulike boligbehov. Kartleggingen er et ledd i arbeidet med å få et mer treffsikkert bilde av boligbehovet fremover.

BOA sør har i 2021 opprettet ambulerende tjenester til beboere i selvstendige boliger utenfor bofellesskap. Dette er et ledd i utprøving av differensierte boligtjenester til denne brukergruppen, jf. temaplanen for omsorgsbygg for perioden 2021–2034.

Dagsentertilbudet endret som følge av korona

Som i 2020 førte koronapandemien til at dagtilbudet for beboerne i bofellesskap ble gitt i bofelleskapet i stedet for på dagsenter. Ansatte fra dagsentrene bidro inn i aktivitetstilbudet. I tillegg påvirket rehabiliteringen av Arbeidsgården kapasiteten fram til september. Dagsentrene åpnet for alle brukerne igjen i september.

Digitale kompetansehevingstiltak

Virksomhetene har jobbet systematisk med kompetanse i sine tjenester. I 2021 har størstedelen av kurs og andre kompetansehevende tiltak vært gjennomført digitalt. Ulike webinarer er kjøpt inn som kompetansehevende tiltak, inkludert digital tilgang for alle ansatte til de store faglige konferansene SOR og Nafo. Konferansene har blitt benyttet til internundervisning for ansatte.

SOR og Nafo
SOR er en stiftelse som arbeider for å sikre gode levekår for mennesker med utviklingshemning og andre kognitive funksjonsnedsettelser.

SOR er en stiftelse som arbeider for å sikre gode levekår for mennesker med utviklingshemning og andre kognitive funksjonsnedsettelser.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (Nafo) er knyttet til OsloMet.

BOA nord og sør har opprettet ulike nettverksgrupper som etikkgruppe, TAM/MAP-nettverksgruppe og Cosdoc-nettverksgruppe. Nettverksgruppene har hatt digitale møter i 2021 hvor ulike problemstillinger har blitt drøftet og reflektert rundt. Formålet med gruppene er å øke kompetansen ved å få et bevisst forhold til både fag og etikk i ulike problemstillinger. Etikkgruppen har blant annet drøftet hvordan en skal forholde seg til beboeres behov for fysisk nærhet under en pandemi som oppfordrer til avstand.

Økonomi

Regnskapet for bofellesskapene viser et merforbruk på kr 5,9 mill., og en forbruksprosent på 101,1 av en budsjettramme på kr 563 mill. I Tertialrapport per 30.04.2021 ble budsjettrammen styrket med kr 1,5 mill. for å dekke økte kostnader knyttet til endring i dagtilbud. I løpet av året er budsjettet styrket med kr 11,9 mill. til koronarelaterte utgifter. Tilsvarende utgifter ble kr 12,6 mill.

Der er noe variasjoner mellom de ulike bofellesskapene. Bo og aktivitet nord og sør har et samlet merforbruk på kr 5,5 mill. Bo og aktivitet nord har hatt økte utgifter knyttet til etablering av nytt bofellesskap (Solborg). Bo og aktivitet sør har hatt økning i lønnsutgifter for å kunne gi alternativt tilbud for beboere som har mistet sitt dagtilbud, samt til oppfølging av beboere med stort omsorgsbehov.

På grunn av smittevernrestriksjoner og rehabilitering av Hillevåg arbeidsgård har det ordinære dagsentertilbudet til beboere i bofellesskap vært sterkt redusert i 2021. I stedet er tjenesten gitt direkte i bofellesskapene for å kunne gi beboerne et forsvarlig tilbud på dagtid. En slik løsning er mer ressurskrevende og har ført til et økt bemanningsbehov og ergo økte utgifter for de berørte bofellesskapene. For noen beboere er denne løsningen blitt videreført.