Årsrapport 2021

8.6 Hjemmebaserte tjenester

Friere faglighet – mindre byråkrati utvidet til hele kommunen

Mål, tiltak og erfaringer fra pilotprosjektet på Eiganes og Tasta ble overført og tatt i bruk ved alle de øvrige hjemmebaserte tjenestene og helse- og velferdskontorene i løpet av 2021. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2021. Prosjektet har nådd målsetningen om at brukers egne mål skal vektlegges i tjenestetilbudet, og bidratt til å etablere et tettere samarbeid mellom bruker, helse- og velferdskontor og hjemmebaserte tjenester. I forbindelse med arbeid med pasientforløp er det utarbeidet nye samhandlingsrutiner som støtter opp om tettere samarbeid. Innsatsstyrt finansiering av de hjemmebaserte tjenestene ble avsluttet fra 1. januar 2020, og innarbeiding av nye rutiner knyttet til vedtak og tjenesteleveranser har vært en sentral del av prosjekt Friere faglighet – mindre byråkrati.

Gode tilbakemeldinger til hjemmesykepleien

Brukerundersøkelsen ble gjennomført i perioden april – juni 2021. Alle som mottok hjemmesykepleie, fikk tilsendt spørreskjema som kunne returneres via post eller nett. Til sammen svarte 1000 brukere på spørreskjemaet. Dette gir en svarprosent på 51 prosent, noe som er meget godt for en så stor brukergruppe. Resultatene er gjennomgående svært gode, og skårene på spørsmålene ligger stort sett godt over måltallet på 80 av 100 poeng. Samtlige virksomheter fikk gode skårer. Dette innebærer at innbyggerne som får hjemmesykepleie, opplever at de får hjelp av høy kvalitet uavhengig av adresse. Utfordringen fremover for hjemmetjenestene blir langt på vei å beholde den høye brukertilfredsheten.

Få konsekvenser av koronatiltak for brukerne, flere for ansatte

Kvaliteten på tjenestetilbudet i hjemmebaserte tjenester har ikke vært påvirket av koronapandemien gjennom året. Brukerne har fått den hjelpen de har vedtak på og behov for. Det skyldes at de ansatte er blitt trygge i smittevernhåndteringen og har gode innarbeidede smittevernrutiner. Hjemmebaserte tjenester har derfor kunnet levere tjenester som normalt hele året.

Det har vært enkelte smitteutbrudd blant ansatte og hos noen av brukerne. De utbruddene som har vært, har virksomhetene fått raskt kontroll over gjennom gode rutiner for testing og smittesporing.

Kompetansehevingstiltak for de ansatte og sosiale arrangementer har vært kraftig redusert gjennom året. Mange ansatte opplever slitasje over tid da et høyere fravær og mangel på tilgjengelige vikarer medfører merarbeid for fast ansatt personell.

Oppfølgingen av regjeringens kvalitetsreform fortsatte

Av de fem innsatsområdene i kvalitetsreformen Leve hele livet prioriterer Stavanger kommune å styrke innsatsen innen områdene Mat og måltider og Aktivitet og fellesskap, i tillegg til Aldersvennlig samfunn. På grunn av pandemien var det ikke mulig å innhente innspill til reformarbeidet fra eldre innbyggere før høsten 2021. Tiltak for å følge opp reformen ble derfor ikke vedtatt før i november.

Måltidsvenn
Måltidsvenn er et innovasjonsprosjekt hvor en prøver ut en ny ordning med «spisevenn» i samarbeid med frivilligheten.

Måltidsvenn er et innovasjonsprosjekt hvor en prøver ut en ny ordning med «spisevenn» i samarbeid med frivilligheten. Prosjektet skal gi sårbare hjemmeboende eldre som ønsker det, tilbud om en måltidsvenn. Måltidsvennen skal sammen med brukeren/måltidsverten finne gode løsninger for å fremme matlyst og matglede hos måltidsverten. Prosjektet skal prøve ut to modeller. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester lokalisert ved Helsehuset driver prosjektet i Stavanger kommune.

Hjemmebaserte tjenester rekrutterte måltidsverter til prosjektet Måltidsvenn høsten 2021. Ordningen kom bare så vidt i gang, og en videreføring er nødvendig for å kunne evaluere verdien av samarbeidet med frivillige som måltidsvenner. Hjemmebaserte tjenester bidro aktivt i innsiktsarbeidet til kompetanseprosjektet om ernæring ledet av Helsehuset i 2021. Dette vil danne grunnlag for det videre arbeidet med mat, måltid og ernæring i reformarbeidet.

Kontinuitet og effektivisering med endret drift av sykepleieklinikkene

Det er et klart mål at flere brukere skal ta i bruk tilbudet ved sykepleieklinikkene fremfor å ta imot hjelp i eget hjem. Hundvåg og Storhaug og Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester har etablerte sykepleieklinikker. I 2021 ble sykepleieklinikk etablert som en del av tjenestetilbudet i de gjenstående to virksomhetene (Madla og Tjensvoll, og Hillevåg og Hinna). På den måten ble tilbudet tilgjengelig nærmere der innbyggerne bor. Med endringen i geografisk plassering ble fordelingen mellom tiltak på klinikkene og tiltak i hjemmesykepleien mer målrettet og ressurseffektiv, og kapasiteten utnyttet bedre. Behandlingen oppleves å gi bedre kontinuitet da det stort sett er den samme sykepleieren som gir behandlingen. I tillegg bidrog bedre fasiliteter til mer ergonomisk arbeidsstilling for ansatte.

Økt bruk av velferdsteknologi

I 2021 har det blitt jobbet systematisk for å øke bruk av kjente velferdsteknologiske løsninger. Bruk av ressurspersoner i hjemmebaserte tjenester og helse- og velferdskontorene har bidratt til økt bevissthet og kunnskap om hvilke løsninger kommunen har, hvordan tildeling skjer og bedre vurderinger av aktuell velferdsteknologi. Bruken av fallsensorer er flerdoblet fra året før, se tabell 8.2. Mobile trygghetsalarmer er også doblet i antall. Begge løsningene bidrar til økt trygghet for eldre som bor hjemme. Innføringen av den mobile journalløsningen CosDoc+ er påbegynt. CosDoc+ bedrer pasientsikkerhet ved å legge til rette for at ansatte får tilgang til opplysninger i journal også mens de er ute på oppdrag, og nye opplysninger kan journalføres fortløpende. For å legge til rette for implementering av teknologi er det innført telefoner med mobilstyring til ansatte.

 Telefoner med mobilstyring
Mobilstyring er en sikkerhetsløsning som gir kommunen kontroll over mobile enheter.

Mobilstyring er en sikkerhetsløsning som gir kommunen kontroll over mobile enheter. Enhetene blir levert med ferdig oppsett, inkludert app-er som ansatte bruker daglig. Applikasjoner rulles ut og kan tas tilbake, og enheter kan stenges for videre bruk. Kommunen bruker mobilstyring for å sørge for at informasjon ikke havner i feil hender. Implementering tar tid. Diskusjon på fallalarm vs. trygghetsalarm – dyrere med fallalarm, men potensielt større gevinst dersom noen konsekvenser kan avverges.

Velferdsteknologiske løsningerAntall 2020Antall 2021Økning
Fallsensor155526239 %
Dørsensor1123109 %
Medisindispenser12716933 %
Mobil trygghetsalarm2144110 %
Tabell 8.2 Bruk av velferdsteknologiske løsninger i 2020 og 2021 (kilde: CosDoc)
Last ned tabelldata (Excel)
  • fra CosDoc på iverksatte tiltak på tvers av alle tjenester

Økonomi

Regnskapet for tjenesteområdet hjemmebaserte tjenester viser et merforbruk på kr 2,6 mill. av en samlet budsjettramme på kr 465,3 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 100,6.

Antall brukere har økt i 2021, men antall timer er likt som i 2020.

Hjemmebaserte tjenester har hatt økte utgifter i forbindelse med koronapandemien, hovedsakelig knyttet til vikarer og overtid. Totalt utgjør koronarelaterte utgifter kr 6 mill.

I Handlings- og økonomiplan 2021-2024 ble det vedtatt en omorganisering av sykepleierklinikkene. Kostnadene ved sykepleierklinikkene ble redusert med tilsvarende to årsverk.