Årsrapport 2021

8.5 Helse- og omsorgssenter

Helse- og omsorgssentrene på Rennesøy og Finnøy består av både sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Sykehjem

Se 8.4 alders- og sykehjem for mer informasjon.

Hjemmebaserte tjenester

Se 8.6 hjemmebaserte tjenester for mer informasjon.

Økonomi

Regnskapet for helse- og omsorgssentrene viser et merforbruk på kr 3,5 mill. av en budsjettramme på kr 87,4 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 104. Virksomhetene har i 2021 arbeidet med å tilpasse driften til vedtatt økonomisk ramme. Dette arbeidet vil fortsette i 2022.