Årsrapport 2021

8.20 Stavanger legevakt

Todelt drift av legevakten hele året

Driften av kommunens akuttmedisinske tjenester har blitt tilpasset svingningene i smitteutviklingen og de nasjonale føringene for håndteringen av koronapandemien gjennom hele 2021. Kommunen videreførte alle tiltakene som ble opprettet ved Stavanger legevakt året før: en egen luftveislegevakt, koronasenter med betjent telefon for informasjon og mulighet for bestilling av koronatest, og flere teststasjoner.

Driften ved Stavanger legevakt har vært todelt i hele 2021, etter at luftveislegevakten ble etablert på Forum-området i april 2020. Todelingen har gjort det mulig å skille pasienter med og uten luftveissymptomer fra hverandre, og dermed hindre spredning av mulig koronasykdom. Løsningen krever mer personell, og bemanningssituasjonen har vært utfordrende deler av året. Situasjonen bedret seg på slutten av året da ny kompensasjonsordning for vaktene trådte i kraft.

Testkapasitet tilpasset nasjonale føringer og behov

Testkapasiteten er bygget opp og skalert ned flere ganger i løpet av året. På det meste har kommunen hatt tre teststasjoner åpne. Teststasjon 3 i Idrettshallen ble avviklet i slutten av september, for å unngå interessekonflikt med idretten etter hvert som samfunnet åpnet opp. Like før jul ble en ny teststasjon satt i stand på Åsen. De to teststasjonene i Forum-området og den på Åsen er bygget for bilkjøring gjennom stasjonen, mens testasjonen i Idrettshallen kun var tilrettelagt for gående. I løpet av 2021 er det tatt 193 050 PCR-tester på teststasjonene. Innbyggerne har i all hovedsak bestilt tid til test via en online-booking-løsning.

Etter sommerferien fikk koronasenteret ansvar for utdeling av hurtigtester i tillegg til PCR-testingen. Hurtigtester ble tilgjengelige for henting i Forum-området, på Hillevåg torg, på innbyggertorgene i Vikevåg og Judaberg og i sentrum. I tillegg fikk virksomhetene i helse og velferd, legekontorene, samt barnehager og skoler hurtigtester til utdeling til elever og foresatte ved smitteutbrudd.

I perioder med ledig kapasitet har teststasjonene bistått med koronavaksinering i Forum Expo.

Prosjekt Stavanger legevakt 2020 avsluttet

Etter en ekstern gjennomgang ble «Prosjekt Stavanger legevakt 2020» etablert. Den eksterne gjennomgangen så blant annet på dimensjonering, organisering og økonomiske rammebetingelser. Prosjektet hadde fire satsingsområder: Pasientflyt, Administrasjon og organisering, Økonomi og IT-systemer.

Prosjektgjennomføringen har vært påvirket av og tilpasset til den pågående pandemien, i og med at pandemihåndteringen har krevd store ressurser fra både Stavanger legevakt, fagstab helse og velferd og organisasjonen ellers i 2020 og 2021. I prosjektperioden er legevaktens organisatoriske tilhørighet bestemt, og samhandling og ansvarsfordeling mellom virksomheten og stab og støttetjenester er definert på flere områder. Digitalisering og robotisering av tidligere arbeidskrevende administrasjonsoppgaver er igangsatt, og virksomheten har begynt å hente ut gevinster av dette. I tillegg utvikles det nå et styringsverktøy, ved hjelp av datasjø, som et effektivt verktøy for virksomhetsstyring og bemanningsplanlegging fremover. Arbeidet med innsatsområdene innen pasientflyt og intern organisering ble påbegynt ved prosjektoppstart, men den nødvendige pandemitilpasningen med drift på flere lokasjoner førte til at videre arbeid med dette er utsatt til Stavanger legevakt igjen er samlet på en lokasjon. Det påbegynte arbeidet på dette området har ren overføringsverdi til og brukes aktivt i planleggingsarbeidet for ny legevakt.

Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av året, og tiltakene tas videre i linjen. Det er avtalt et tett samarbeid mellom Stavanger legevakt og avdeling økonomi og eierstyring og IT-avdelingen for å videreføre/fullføre det pågående arbeidet mellom virksomheten og stab- og støttetjenestene.

Lokalisering av ny legevakt bestemt

Formannskapet godkjente i august 2021 konseptvalg for lokalisering av ny legevakt i Stavanger på Ullandhaug (sak 110/21). Lokaliseringen på Ullandhaug vil gi god utnyttelse av ressurser i den akuttmedisinske kjeden og større mulighet for samhandling og faglig utvikling mellom Stavanger kommune, SUS og universitetet. Nytt legevaktbygg skal gi bedre pasientflyt med redusert ventetid, et arbeidsmiljø som samsvarer med arbeidsmiljølovens bestemmelser, og lokaler som kan ivareta smittevern og sikkerhetsmessige hensyn for pasienter og personalet.

I tillegg til legevakten skal kommunens avdeling for øyeblikkelig hjelp døgntilbud flyttes til Ullandhaug. I det videre arbeidet inngår en avklaring av hvilke andre funksjoner det er aktuelt å samlokalisere med den fremtidige legevakten.

Videooverføring som supplement til telefon

Video 116117 ble innført ved Stavanger legevakt i 2021. De som bemanner operatørplassene (telefonsentralen), kan på denne måten bruke video fra pasienter og/eller pårørendes mobiltelefoner som et supplement til telefonsamtalen (når det er gitt samtykke). Det er nå nærmere 50 legevakter som bruker dette hjelpemiddelet, og selv om legevakten kun har brukt løsningen siden 1. juni, er Stavanger legevakt blant de legevaktene som bruker dette mest.

Egen utrykningsinstruktør under utdanning

Legevaktbilen drives i samsvar med akuttmedisinforskriften og er et viktig supplement til ordinær legevakt. Blant annet setter sykehjemmene stor pris på mulighetene det er å få lege på stedet. Det er imidlertid kostbart med opplæring av utrykningspersonell. Stavanger legevakt har derfor valgt å gå inn for å utdanne egen instruktør, og fra høsten 2022 vil all opplæring bli gjennomført av denne instruktøren og da innenfor rammene av arbeidstidsordningen som foreligger på legevakten.

Økonomi

Regnskapet for Stavanger legevakt viser et merforbruk på kr 4,1 mill. av en budsjettramme på kr 93,1 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 104,4. Av dette utgjør koronautgifter kr 3,8 mill. av merforbruket. Ordinær drift har en forbruksprosent på 100,6.

Normal drift av legetjenesten og de akuttmedisinske tjenestene har blitt opprettholdt i 2021, samtidig som kommunen fortløpende har tilpasset driften til utviklingen i koronapandemien. Det har fortsatt vært drift av luftveislegevakt på Forum i tillegg til drift på ordinær legevakt på Våland. Høsten 2021 var det håp om å legge ned legevakten på Forum, men stigende smittenivå i regionen førte til at aktivitetsnivået økte opp igjen. Dette har vært krevende og ført til ytterligere kostnader grunnet administrasjon og tilrettelegging for drift på to lokasjoner. Høyere aktivitetsnivå har i tillegg ført til økte utgifter til bruk av bemanningsbyrå for betjening av luftveislegevakten, slik at eget personell i størst mulig grad kan være på legevaktsentralen.

Denne høye aktiviteten i forbindelse med korona gjenspeiles i regnskapet og forklarer utgiftsveksten fra 2020 til 2021.