Årsrapport 2021

8.18 Krisesenteret

Flere brukere i 2021

Krisesentrene i Norge er definert som samfunnskritisk funksjon, og har opprettholdt tilbudet under hele koronapandemien.

Krisesenteret i Stavanger hadde en økning i antallet kvinnelige beboere i 2021 sammenlignet med året før, mens antallet menn og barn var om lag på samme nivå som i 2020. Senteret hadde også klart flere dagbrukere. For dagbrukerne ble litt over halvparten av avtalene gjennomført på telefon, hovedsakelig etter brukerens ønske.

Antall beboere og dagbrukere

på krisesenteret
20172018201920202021
Kvinner 153 197 205 172 192
Menn 25 33 34 34 31
Barn 126 148 94 113 114
Sum beboere 304 378 333 319 337
Dagbrukere 1 069 935 998 972 1 082
Tabell 8.5 Beboere og dagbrukere på krisesenteret i perioden 2017-2021
Last ned tabelldata (Excel)

Digital vold og kjærestevold

Digital vold er ofte et sentralt aspekt ved vold i nære relasjoner blant ungdom i de første romantiske relasjonene, samtidig som kunnskapen i nettverket rundt og i hjelpeapparatet er begrenset. Det har vært holdt kurs for foreldre om kjærestevold og digital vold, og representanter fra krisesenteret har vært på tre videregående skoler for å snakke om disse temaene.

Digitale møter under utredning

I 2021 startet prosessen med å utrede hvordan krisesenteret kan være tilgjengelig for digitale møter til faste tider hver uke. Særlig de yngre innbyggerne foretrekker ofte å kommunisere med chat-tjenester og lignende. Arbeidet innebærer å finne og vurdere teknologiske løsninger som kan være aktuelle og som ivaretar personvernet, og gjøres i samarbeid med andre instanser i kommunen.

Faste opplevelser for barn

Krisesenteret har opprettet samarbeid med en organisasjon om å tilby opplevelser for barn fast en dag i uken. Krisesenteret har arbeidet for å opprettholde en normal hverdag for barn som bor på senteret så langt det har latt seg gjøre utfra sikkerhet og smittevernvurderinger.

I løpet av 2021 er det utdannet nye foreldreveiledere (Circle of Security) og gjennomført foreldreveiledning.

Jubileumskonferanse gjennomført

I oktober 2021 markerte krisesenteret sitt 40-årsjubileum som krisesenter, og 10-årsjubileum som virksomhet i Stavanger kommune, ett år forsinket pga. koronapandemien. Konferansen ble avholdt over to dager, med rundt 175 deltakere fra kommunale, statlige og private samarbeidsaktører. Tema på konferansen var blant annet forebygging av vold i et samfunns- og sikkerhetsperspektiv, konsekvenser av vold i oppveksten og viktigheten av nettverk for voldsutsatte.

Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Krisesenteret har hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Stavanger kommune. Planen behandles politisk tidlig i 2022.

Økonomi

Regnskapet for krisesenteret i Stavanger viser et merforbruk på om lag kr 20 000 av en budsjettramme på kr 13,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,1.