Årsrapport 2021

8.17 Flyktningtjenesten

Antall bosettinger i tråd med vedtaket

Formannskapet vedtok i januar 2021 at Stavanger kommune skulle bosette 95 flyktninger i 2021, inkludert fire enslige mindreårige flyktninger over 15 år. Ved årets slutt har kommunen bosatt 87 flyktninger. To tredeler kom direkte til Stavanger fra flyktningleir i utlandet, mens en tredel kom fra ulike asylmottak i Norge. I tillegg fikk 34 personer familiegjenforening med flyktninger som allerede bor her.

Flyktningtjenesten har i 2021 på det meste hatt over 600 personer under oppfølging. Ved utgangen av året var tallet cirka 520. Med bakgrunn i nedgangen i antallet personer som fikk oppfølging og i deltakertallet i introduksjonsprogrammet, er det gjennomført en nedbemanning i virksomheten.

Introprogrammet tilpasset ny integreringslov

Integreringsloven
Fylkeskommunen har fått et forsterket ansvar for å sørge for opplæring i samfunnskunnskap og norsk til deltakere i fulltids videregående opplæring.

Fylkeskommunen har fått et forsterket ansvar for å sørge for opplæring i samfunnskunnskap og norsk til deltakere i fulltids videregående opplæring. Fylkeskommunen har også fått ansvar for å gjennomføre karriereveiledning og komme med anbefaling om videre karrierevei. Dette vil sikre at flyktningenes kompetanse og karrierevalg kan utformes på en måte som sikrer større grad av samsvar med regionale arbeidskraftbehov.

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) trådte i kraft 1. januar 2021. For flyktninger som har fått opphold før 2021, gjaldt fortsatt introduksjonsloven. Introduksjonsprogrammet har fått nytt obligatorisk innhold, og deltakernes programtid blir i integreringsloven differensiert ut fra den enkeltes utdanningsbakgrunn og sluttmål i introduksjonsprogrammet. Flyktningtjenesten har satt sammen tiltakspakker som sikrer at alle som følger norsk- og samfunnskunnskapsløpet, gjennomfører de obligatoriske elementene livsmestring og foreldreveiledning innen de seks første månedene i programmet. Tiltakene er veilednings- og prosessorienterte, holdes av ansatte med spisskompetanse på de forskjellige temaene, og det er brukt tolker i alle timene.

Flere veier til utdanning og arbeid for introdeltakerne

Kommunen har som mål at minst 55 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet starter direkte i arbeid eller utdanning etter endt program. Andelen personer som begynte i jobb eller på skole, var på 40 prosent i 2021 (henholdsvis 9 prosent til arbeid og 31 prosent til utdanning). Dette er en nedgang på 10 prosentpoeng fra 2020. I tillegg gikk 23 prosent videre i grunnskole. Disse resultatene har sammenheng med at kommunen har bosatt mange uten utdanning fra hjemlandet. At flere får grunnskoleutdanning kan bety bedre resultater på sikt, da folk får grunnleggende kvalifikasjoner å bygge på.

I 2021 har jobbteamet i flyktningtjenesten samarbeidet tett med Nav Marked, som har informert introdeltakere om rettigheter og muligheter, og om situasjonen på det lokale arbeidsmarkedet. Representanter fra flere bransjer med behov for arbeidskraft har bidratt med å informere og rekruttere deltakere i introduksjonsprogrammet. I alt ble det etablert 87 nye praksisplasser i løpet av året, tallet er på samme nivå som i fjor.

Stavanger Trainee skiller seg fra et ordinært praksisløp ved at deltakerne har egen mentor på arbeidsplassen, og lønnet arbeid er et definert mål. I løpet av 2021 har åtte trainee-kandidater hatt tilknytning til ti bedrifter. Fire trainees ble ved slutten av året ansatt eller er på vei inn i ordinært lønnet arbeid ved praksisbedriftene.

Stavanger Trainee
Stavanger trainee er en metode som innebærer fem dagers arbeidspraksis per uke med en mentorordning på arbeidsplassen. I trainee-programmet blir det økt oppmerksomhet på aktuell kompetanseheving, slik som sertifiseringer og kursing.

I forbindelse med områdesatsingen på Storhaug – delprogram Nye veier til arbeid og velferd, er det opprettet et 3-årig prosjekt kalt Storhaug-prosjektet. Hovedfokuset i 2021 har vært å kartlegge kvalifikasjonene til deltakere i introduksjonsprogrammet, kartlegge relevante bransjer i lokalt næringsliv i Storhaug kommunedel og omegn, øke andelen samarbeidsbedrifter som bidrar til arbeidstrening og jobb, bidra til å øke bruk av tilbud som leder til fagbrev på arbeidsplassen for deltakere i introduksjonsprogrammet og inngå samarbeid med sosiale entreprenører.

Storhaug-prosjektet
Storhaug-prosjektet har som mål å bidra til at flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet, bedre samarbeidet mellom flyktning-tjenesten og Nav, øke strategisk samarbeid med lokalt arbeidsliv og med ideelle organisasjoner, og utforske koblinger mot sosiale entreprenører.

Deltakerantallet i introduksjonsprogrammet har totalt gått ned fra 279 til 197 deltakere ved årets slutt. Om lag 70 deltakere har i 2021 søkt om utviding av introduksjonsprogrammet utover to år, hvorav 71 prosent av søknadene ble innvilget.

Differensierte utdanningsløp i tråd med lovkrav

Deltakere med lite skolegang trenger mer tid for å kvalifisere seg til arbeid og utdanning. Cirka 50 personer har hatt videregående opplæring som programinnhold i 2021. Flere deltakere har kombinert 2–3 fag på videregående med praksisfag og/eller norskopplæring og individuelt tilpassede tiltak på henholdsvis Johannes læringssenter og flyktningtjenesten. Om lag halvparten av deltakerne har hatt grunnskole for voksne som heltidsprogram gjennom året. Ytterligere 20 personer tok kun grunnskoleengelsk på kveldstid.

Undervisningsmoduler med familierelaterte tema utviklet

Som del av det forebyggende arbeidet har oppfølging av familier med barn vært en prioritert oppgave i 2021. 34 familier har hatt behov for og fått samtaletilbud og veiledning. Undervisningsmoduler med familierelaterte tema og livsmestring er utviklet og avholdt for alle. I 2021 har i overkant av 80 personer gjennomført de nye modulene som er påbudt i integreringsloven.

Arbeid innen psykisk helse

Psykologen ved flyktningtjenesten har gjennomført ca. 200 kliniske samtaler fordelt på 20 personer, etterfulgt av henvisning til relevante instanser der det var behov. Videre har psykologen sikret faglig samarbeid med andre tjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med å utvikle prosjektet Seksuell helse ble igangsatt, og ulike samarbeidspartnere ble identifisert. Deltakere under 25 år er målgruppen for prosjektet som starter våren 2022.

Kontaktpunkter i nærmiljøene for å styrke tilhørighet og motvirke utenforskap

Arbeidet med å forhindre utenforskap, negativ sosial kontroll og radikalisering har fortsatt hatt oppmerksomhet. Alle foreldrene tilknyttet flyktningtjenesten har fått informasjon om fritidstilbudene som finnes i byen, barna har fått nye kontaktpunkter i eget nærmiljø gjennom lagidrett, kulturelle aktiviteter, og språktrening. Frivilligsentraler, bydelshus, frivillige organisasjoner, private bedrifter og offentlige virksomheter ble involvert i arbeidet. Aktivitetstilbud, arrangementer, ferieopphold og fjellturer i skoleferier og rundt høytider ble gjennomført. Grunnet koronarestriksjoner har det vært noe redusert fysisk aktivitet, men flere nettarrangementer.

Økonomi

Regnskapet for flyktningtjenesten viser et mindreforbruk på kr 6,1 mill. av en budsjettramme på kr 84,5 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 92,8. Budsjettet for introduksjonsstønad ble redusert med kr 17,2 mill. i Tertialrapport per 30.04.2021. Til tross for dette gir utbetaling av introduksjonsstønad kr 3,2 mill. i mindreforbruk.

Årsaken til et lavere antall deltakere i introduksjonsprogrammet i 2021 er en kombinasjon av at deltakere fra de store flyktningmottakene i 2016-2018 har avsluttet programmet i 2020, og færre bosettinger som følge av koronapandemien og tidvis stengte grenser.

Driften av flyktningtjenesten utgjør resterende mindreforbruk på kr 2,9 mill. Virksomheten har siden 2020 jobbet med planlagt nedtrapping av ressursinnsatsen. Samtidig har virksomheten hatt et høyt sykefravær og permisjoner som ikke fullt ut har blitt erstattet av vikarer. Høyere inntekter enn forventet bidrar også til mindreforbruket. Virksomheten har gjennomført omstillingene som lå til grunn i vedtatt budsjett.