Årsrapport 2021

8.15 Oppsøkende behandlingsteam

Oppfølging av brukere i 2021

I 2021 har brukertallet steget litt i forhold til foregående år, og ved årets slutt var det 73 brukere som fikk oppfølging av OBS-teamet, mot 67 fjor. 60 prosent av de som får hjelp av OBS-teamet, er menn. En trend de siste årene har vært stadig yngre brukere.

Den pågående pandemien har tidvis ført til endringer i kontaktform også i 2021. Tilpasset smittetrykk og restriksjoner har OBS-teamet holdt kontakt med brukerne på alternative måter, det vil si gått mindre inn i brukers hjem og ikke kjørt sammen i bil, men tilbrakt tid utendørs eller hatt kontakt per telefon. I perioder med lavere smittetrykk har brukerne fått ordinær oppfølging med hjelp også i hjemmet, mens de ansatte var bevisste på å holde avstand og bruke munnbind. Mange samarbeidsmøter ble også i 2021 avholdt digitalt.

OBS-teamet har tilbudt hjemmetesting for de av brukerne som har ønsket dette, og har bidratt med å tilrettelegge for vaksinering, ved å motivere, bestille time og følge til timeavtale, slik at brukerne kunne være bedre rustet til å møte smittebølgene.

Inntak- og oppstartsteamet over i drift

Inntak- og oppstartsteamet (IO-teamet) i spesialisthelsetjenesten gikk fra prosjekt til fast tiltak i mars 2021. Teamet er «inngangsporten» til avhengighetsbehandling i Helse Stavanger HF. Alle henvisninger til OBS-teamet behandles dermed i IO-teamet, hvor brukeren kartlegges og pakkeforløp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) startes opp. Dersom brukeren får pasientrettigheter og er i målgruppen til OBS-teamet, starter OBS-teamet sitt arbeid. Ved IO-teamets oppstart lånte OBS-teamet ut ressurser, og ved overgangen til fast drift ble OBS-teamet tilført midler tilsvarende det de hadde lånt ut. OBS-teamet ansatte dermed behandler og fagleder i stillingene det gjaldt.

Mer spesialkompetanse inn i OBS-teamet

OBS-teamet fortsatte satsingen på å følge opp brukernes fysiske helse i 2021, og hadde ved årets slutt et operativt legekontor i teamet. Høsten 2021 ble det ansatt en spesialsykepleier, noe som har bidratt til at teamet har kunnet styrke arbeidet med sårstell og testing for covid-19. Teamet fikk også ansatt sin andre psykologspesialist i en vakant stilling. Begge disse stillingene er stillinger som Helse Stavanger HF har ansvar for og finansierer.

Også i 2021 har teamet hatt et godt samarbeid med aktuelle organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Blå Kors, A-larm og Back in the Ring om fritidstilbud og meningsfull aktivitet, og med organisasjoner som deler ut mat.

Forslag til ny organisering av ambulante oppfølgingstjenester

I 2020-2021 har kommunedirektøren gjennomført et prosjekt som omfatter ambulante oppfølgingstjenester for mennesker med rusmiddelavhengighet med eller uten samtidige psykiske lidelser. Prosjektet er en oppfølgning av tiltak i kommunens planer for rus- og psykisk helsearbeid for perioden 2019-2023. Formålet med prosjektet var å kartlegge dagens ambulante oppfølgingstjenester, og utarbeide forslag til en organisering som i større grad samler disse tjenestene i en felles enhet.

Prosjektgruppen har foreslått at det skal etableres en ny virksomhet der en samler de ambulante oppfølgingstjenestene til målgruppen. Kommunedirektøren vil ta en beslutning i løpet av de første månedene av 2022. Dersom det etableres en ny virksomhet, vil OBS-teamet bli en del av virksomheten.

Økonomi

Regnskapet for OBS-teamet viser et mindreforbruk på kr 0,1 mill. av en budsjettramme på kr 5 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,4.