Årsrapport 2021

8.12 Dagsenter og avlastning

Dagaktivitetstilbudene gjenåpnet for alle

Dagsenter og avlastning har gitt dagaktivitetstilbud til i underkant av 100 personer i 2021. Fra januar til september fikk hjemmeboende brukere tilbudet sitt på dagsentrene, mens brukere som bor i bofellesskap, fikk et dagtilbud i bofellesskapet i stedet for på dagsenter. Delingen hadde sammenheng med smittevernfaglige tilpasninger og utfordringer med tilgjengelig kapasitet i kommunens dagaktivitetssentere. Personal fra dagtilbudet til dagsenter og avlasting arbeidet i bofellesskapene for å kunne drifte dagtilbudene der. Dagtilbudene gjenåpnet for alle i september.

Utvendig renovering av Hillevåg arbeidsgård ble ferdigstilt i september 2021.

Mulighetsstudie for nytt dagaktivitetssenter

I 2021 ble det gjennomført en mulighetsstudie for nytt dagaktivitetssenter. Skisseprosjektet for senteret som skal bygges ved Mosvannet, ble vedtatt i sak 112/21 i formannskapet i august. Det nye dagaktivitetssenteret skal blant annet inneholde ny sanseavdeling, kafe og oppvarmet svømmebasseng. Rundt 50 brukere skal ha sitt tilbud her, og i tillegg skal brukere i bofellesskap uten dagaktivitetsplass kunne benytte bygget.

Avvikling av fritt brukervalg

Avviklingen av fritt brukervalg for avlastningstjenester for barn og unge ble iverksatt i 2021. Avtalen med den eksterne leverandøren ble avsluttet 1. mars. Stavanger kommune overtok da leiekontrakten til avlastningsboligen med fire plasser. Ansatte som ønsket det, fikk nytt ansettelsesforhold i kommunen, mens ledige stillinger ble lyst ut. Det ble gjennomført et informasjonsmøte med foreldre/foresatte, i tillegg til at hver enkelt fikk individuell oppstartsamtale. Alle avlastningsboligene i Stavanger kommune driftes dermed i kommunal regi. I august ble avlastningstilbudet flyttet fra den leide boligen til en kommunal bolig som ble tilrettelagt for formålet.

Stabilt omfang av avlastningstjenester

120 familier fikk avlastingstjenester i 2021. På slutten av året ventet 6 nye familier på å starte opp vedtatt avlastning, mens 11 familier ventet på å få økt antall avlastningsdøgn. Dette er på omtrent samme nivå som de foregående årene.

På slutten av 2021 startet arbeidet med å vurdere samlokalisering av avlastningsboligene, blant annet for å øke kapasitetsutnyttelsen og styrke fagmiljøet. Arbeidet fortsetter i 2022.

Full drift i boligene

Avlastningsboligene har hatt full drift i hele 2021. Det samme gjelder barne- og ungdomsboligene. Virksomheten har hatt enkelte tilfeller av koronasmitte, men fått kontroll over smittesituasjonen raskt. Pandemien har ført til økt sårbarhet knyttet til bemanning. Driften i barneboligene har vært presset grunnet stort koronarelatert sykefravær, særlig det siste halvåret.

Kompetanseheving

Opplæringsprogrammet Møte med aggresjon og vold (MAP) er et kompetansehevingstiltak som startet opp i 2021. I november ble det gjennomført instruktørutdanning for fem MAP-instruktører som skal gi videre opplæring til ansatte i virksomheten.

MAP
MAP er et helhetlig opplæringsprogram i forståelse, forebygging, håndtering og oppfølging av aggresjons- og voldsproblematikk.

Virksomheten arbeidet også med å øke kompetansen innen tegnspråk og tegn til tale som kommunikasjonsmetode.

Dagsenter og avlastning har økt sin kompetanse innen barnepalliasjon for å kunne gi et helhetlig og lindrende omsorgstilbud til de sykeste barna. Madla avlastningsbolig deltar i et barnepalliasjonsprosjekt i samarbeid med SUS og kommunens palliasjonsteam.

Økonomi

Regnskapet for dagsenter og avlastning viser et totalt mindreforbruk på kr 4,6 mill. av en budsjettramme på kr 224,5 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98. Virksomheten har hatt utgifter knyttet til koronapandemien på kr 1,6 mill. Gjennom tertialrapportene er virksomheten styrket med kr 0,8 mill. til koronapandemien, og har overført kr 3,8 mill. til bofellesskap.

Internt i virksomheten er det variasjoner mellom seksjonene. Avlastning går i balanse, bolig har mindreforbruk og dagtilbud har mindreforbruk. Det er innad i året foretatt noen justeringer mellom seksjonene som påvirker økonomien til den enkelte seksjon.

Avlastning ble i Handlings– og økonomiplan 2021-2024 styrket med kr 3 mill. for å håndtere veksten i avlastningsdøgn blant brukergrupper med høyt pleiebehov. I tillegg fikk seksjonen styrket sitt budsjett ved overtakelse av avlastningsplasser fra privat leverandør. Det har vært en omorganisering i seksjonen og noe mindre behov for akutt avlastning som også påvirker regnskapet.

Vedtatt omstilling fra Handlings- og økonomiplan 2021-2024 på kr 3 mill. ble løst gjennom omstillingsprosess i flere avdelinger i seksjon bolig, med påfølgende omdisponering av personal til andre deler av virksomheten. Bolig har brukere i skolealder som følges av personal tilknyttet bolig. Dette er kostnader som refunderes av fylkeskommunen og har bidratt positivt.

Dagtilbud har hatt redusert drift frem til september 2021 på grunn av pandemien og som følge av rehabilitering av Hillevåg arbeidsgård. Dette har ført til reduserte vikar- og transportkostnader i perioden. Det ble i 1. tertial overført kr 3,8 mill. fra dagsenter til bofellesskap, som i en periode ga dagtilbud for sine brukere.