Årsrapport 2021

8.11 Rehabiliteringsseksjonen

Koronavaksinering og testing

Rusmiljøet i Stavanger ble prioritert for vaksinering mot covid-19 på forsommeren, for å redusere faren for smitteutbrudd før noen var vaksinert. «Stasjonen», som er et kommunalt helsetilbud for rusavhengige, gjennomførte vaksineringen i denne gruppen, både dose 1 og 2 og oppfriskningsdosen.

Ansatte på Stasjonen har også testet brukere i rusmiljøet gjennom hele pandemien. De var særlig aktive med testing under et smitteutbrudd i rusmiljøet i byen rett før jul. I forbindelse med smitteutbruddet ble stuetilbudet i Kongsgaten midlertidig stengt en måneds tid.

Klargjøring av nytt mottaks- og oppfølgingssenter for unge

K46 skal gjøres om til et mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter) for unge. Ved å gjøre dette får kommunen samlokalisert ulike tjenester til unge og gjort de mer tilgjengelige for brukerne. I løpet av 2021 er det inngått avtale om leie av nytt bygg, etterfulgt av en ombyggingsprosess. Innflyttingen skjer etter planen i første kvartal 2022.

I 2021 har K46 hatt omtrent 110 nye henvendelser, en økning på 18 prosent sammenlignet med 2020. De har hatt kontakt med totalt 160 ungdommer, noe som er en liten reduksjon fra 2020. I underkant av 20 ungdommer har vært innlagt på døgnavdelingen, dette er en økning på cirka 35 prosent sammenlignet med 2020. Koronarestriksjonene i store deler av 2020 og i de to første månedene i 2021 påvirket inntaket til døgnavdelingen.

Bedre samhandling ved manglende husleieinnbetaling

Miljøarbeidertjenesten ved rehabiliteringsseksjonen tilbyr praktisk bistand og oppfølging til beboere i kommunale boliger for mennesker med rusmiddelproblemer med eller uten samtidige psykiske lidelser. Høsten 2020 ble det utarbeidet en rutine for samhandling mellom miljøarbeidertjenesten, helse- og velferdskontorene, Nav-kontorene og leietaker ved manglende husleieinnbetaling. Erfaringene i løpet av 2021 viser at den nye rutinen fungerer etter målsettingen, og at det er blitt en klar forbedring for leietaker fra før denne rutinen forelå. Med økt samhandling kommer Nav inn i disse sakene og kan ved hjelp av sine virkemidler gå inn i problematikken med tiltak, og dermed være med og forebygge utkastelse fra bolig.

Forslag til ny organisering av ambulante oppfølgingstjenester

I 2020-2021 har kommunedirektøren gjennomført et prosjekt som omfatter ambulante oppfølgingstjenester for mennesker med rusmiddelavhengighet med eller uten samtidige psykiske lidelser. Prosjektet er en oppfølging av tiltak i kommunens planer for rus- og psykisk helsearbeid for perioden 2019-2023. Formålet med prosjektet var å kartlegge dagens ambulante oppfølgingstjenester, og utarbeide forslag til en organisering som i større grad samler disse tjenestene i en felles enhet. Prosjektet omfatter blant annet miljøarbeidertjenesten i Rehabiliteringsseksjonen, og kommunedirektøren vil ta en beslutning i løpet av første halvår 2022.

Lavere kapasitet ved Lagård dag- og nattlosji

Rehabiliteringsseksjonen har også en avdeling som tilbyr midlertidig bolig for personer som er bostedsløse, Lagård dag- og nattlosji. Dette tilbudet holder til i et gammelt bygg som har vært i dårlig forfatning. I perioden september 2019 til september 2021 er bygget pusset opp og standarden bedret. Arbeidet har medført at tilbudet har hatt redusert kapasitet i oppussingsperioden.

Aktivitetstilbud avviklet

Lavterskel sysselsetting ved LØA ble lagt ned 1. oktober 2021. Dette var et tilbud til et fåtall brukere. Brukerne har dels fått alternative tilbud, men det har vært utfordrende å finne løsninger i en pandemisituasjon. Aktivitetstilbudet ved «Huset» har også hatt begrenset drift i løpet av 2021 på grunn av pandemien.

Utsatt opplæringsprogram

Rehabiliteringsseksjonen er en viktig aktør i gjennomføringen av tiltak i Ruspolitisk temaplan 2019-2023, blant annet når det gjelder innføringen av recovery-orienterte tjenester. I løpet av 2021 skulle det utarbeides opplæringsprogram for alle virksomheter innen rus og psykisk helse, men på grunn av koronasituasjonen har kurs og seminarer som skal inngå i dette programmet, ikke blitt gjennomført.

Økonomi

Regnskapet for rehabiliteringsseksjonen viser et mindreforbruk på kr 2,7 mill. av en budsjettramme på kr 62 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 95,7.

Budsjettet tok høyde for kr 2,5 mill. til flytting og etablering av MO-Ung. Innflyttingen ble utsatt og midlene ble ikke brukt i 2021. Midler til samme formål er inkludert i Handlings- og økonomiplan 2022-2025. Virksomheten har jobbet med omstillingskrav som delvis er løst ved naturlig avgang av ansatte, samt omorganisering av tjenestetilbud.