Årsrapport 2021

8.10 Tekniske hjemmetjenester

Drift under koronatiltak

2021 ble nok et år hvor koronatiltak satte sitt preg på driften hos tekniske hjemmetjenester. Ut ifra smittetrykk og smittevernanbefalinger har tiltakene gjennom året blitt justert for å sikre trygghet for brukere, ansatte og drift. Ansatte har vært delt inn i to adskilte team. I tillegg har virksomheten brukt egne biler for henholdsvis utlevering av hjelpemidler og innhenting av brukte hjelpemidler. Tiltakene har medført mer ressurskrevende arbeidsrutiner og logistikk, men en svak generell nedgang i arbeidsmengde i 2021 har kompensert for merarbeidet slik at det har vært mulig å opprettholde et normalt servicetilbud gjennom året.

Utviklingsarbeidet som var planlagt for enklere bestilling av hjelpemidler fra basissortimentet, inkludert opplæring av ansatte hos samarbeidspartnere, måtte utsettes på grunn av koronatilpasninger i driften og smittevernhensyn.

Økt mengde oppdrag for velferdsteknologiske løsninger

I 2021 har oppdragsmengden knyttet til ulike velferdsteknologiske løsninger steget hos tekniske hjemmetjenester, se også kapittel 8.6 for mer informasjon. For fallalarmer har det i perioder vært leveringsproblemer fra leverandør, noe som resulterte i noe ventetid. I oktober ble det inngått kontrakt med leverandør av e-lås. Implementeringen av e-lås starter når integrasjon mot velferdsteknologisk knutepunkt er på plass. Denne integrasjonen er viktig for å kunne hente ut gevinster fra løsningen, arbeidet er påbegynt og forventes fullført i løpet av første halvår 2022.

Ansatte i tekniske hjemmetjenester er i gang med å heve kompetansen innen velferdsteknologi, og en ansatt har fullført videreutdanning innen teknologiens plass og muligheter i helse- og omsorgsfeltet.

Økonomi

Regnskapet for tekniske hjemmetjenester viser et mindreforbruk på kr 2,1 mill. av en budsjettramme på kr 8 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 74,1.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere aktivitet som følge av koronapandemien, noe som har resultert i at ledige stillinger er holdt vakante. Det er forventet en høyere aktivitet i 2022.

Tekniske hjemmetjenester fikk i 2021 kr 0,4 mill. mer i inntekter på trygghetsalarmer enn budsjettert. Noe av dette skyldes nytt etableringsgebyr på alarmene i 2021.