Årsrapport 2021

7.7 Økonomi

Regnskapet for 2021 viser et samlet mindreforbruk i oppvekst og utdanning på kr 11,9 mill. Med en netto budsjettramme på kr 3,65 mrd. utgjør forbruket 99,7 prosent.

I løpet av 2021 ble budsjettrammen til oppvekst og utdanning styrket med kr 114,5 mill., hvorav kr 17,5 mill. er av økningen knyttet til økte kostnader på grunn av pandemien.

Ved behandlingen av første tertialrapport, ble oppvekst og utdanning sitt budsjett styrket med kr 9,8 mill. for å finansiere tiltakspakken KADÅITTEPÅ. Statlig tildelte midler til sårbare barn inngikk i finansieringen. Virksomhetene fikk styrket sine budsjetter, og tiltakene ble iverksatt i noe ulikt tempo ut over høsten 2021.

Det ble bevilget kr 4 mill. til opprettelse av utenforskapskommisjon. Ved utgangen av året viste resultatet for kommisjonen et mindreforbruk på kr 1,5 mill.

Barnehage

Regnskapet for barnehage, inkludert ressurssenter for styrket barnehagetilbud, viser et mindreforbruk på i underkant av kr 1,2 mill. i 2021. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,9 av den totale budsjettrammen på kr 1,3 mrd.

Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til lavere barnetall enn budsjettert. Befolkningsframskrivinger viser en nedadgående trend i årene fremover, og det er forventet en større reduksjon i barnetallene i Stavanger kommune.

Barnehagerammen ble styrket med kr 22,3 mill.  gjennom tertialrapportene, hvor kr 10 mill. ble tilført som kompensasjon for koronakostnader og kr 12,3 mill. for justering av tilskudd til private barnehager på grunn av økte pensjons- og kapitalkostnader. Kostnadene for barnehageplass i andre kommuner, for barn bosatt i Stavanger, ble noe lavere enn forventet. Samtidig har inntektene fra andre kommuner vært høyere enn budsjettert. Kostnadene ved å gjennomføre et ekstra barnehageopptak i august ble i tillegg lavere enn antatt.

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud er avviklet, og det spesialpedagogiske tilbudet er organisert i ny struktur fra august 2021. Budsjettrammen til ressurssenteret har over flere år vært lavere enn de faktiske kostnadene til spesialpedagogisk hjelp, noe som har bidratt til et merforbruk isolert sett. Dette vil også kunne være en utfordring i 2022. Ny organisering av styrket barnehagetilbud skal på sikt bidra til en bærekraftig økonomi.

Grunnskole

Regnskapet for grunnskolerammen viser et merforbruk på kr 6 mill. av en nettoramme på kr 1,67 mrd. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,4.

Skolene i Stavanger har vist god økonomistyring i et uforutsigbart år. Det er vanskelig å skille effekten av koronapandemien fra ordinær drift. Høyere sykefravær og perioder med mangel på vikarer har vært utfordrende. Foruten utfordringer knyttet til koronapandemien, har skoler med økonomiske utfordringer også jobbet systematisk med økonomistyringen. I Handlings– og økonomiplanen for 2021-2024 ble grunnskolerammen styrket med kr 40 mill. til 1.- 4. trinn. Dette har bidratt til å bedre resultatet for skolene.

SFO har de siste årene gjennomgått flere endringer som har påvirket budsjettrammen. Stavanger kommune har siden høsten 2020 tilbudt gratis SFO til første klassinger. I tillegg er det innført en nasjonal moderasjonsordning, som erstatter den lokale. Gratis SFO for førsteklassinger viste seg å bli dyrere enn først beregnet. SFO-rammen ble derfor styrket med kr 10 mill. ved behandlingen av andre tertialrapport. Styrkingen er videreført i handlings- og økonomiplanen for 2022-2025.

Stavanger kommune finansierer spesialundervisning og særskilt språkopplæring for elever i friskoler som trenger et slikt tilbud. I 2021 er det utbetalt kr 5,5 mill. mer enn budsjettert til friskoler for å dekke utgiftene til spesialundervisning og språkopplæring for elever hjemmehørende i Stavanger. Økningen skyldes at antall elever i friskoler og antall vedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring har økt. For 2022 er budsjettet til spesialundervisning og særskilt språkopplæring i friskoler økt med kr 4 mill.

Skoleskyss har et merforbruk i 2021 på kr 6 mill. i forhold til budsjett. Hovedårsaken til merforbruket er at flere elever har rett til skoleskyss og at prisene har økt. For 2022 er budsjettet til skoleskyss økt med kr 4 mill.

Johannes læringssenter

Regnskapet for Johannes læringssenter viser et mindreforbruk på kr 0,6 mill. av en netto budsjettramme på kr 110 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 99,3.

Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 ble budsjettrammen til Johannes læringssenter redusert med kr 12,1 mill. Johannes læringssenter har tilpasset aktiviteten til de reduserte rammene.

Johannes læringssenter har hatt økt utgifter til vikarer som følge av koronapandemien. Det har kommet færre flyktninger til landet, og inntekter fra staten har derfor gått betydelig ned. Det har vært krevende å tilpasse driften til de endrede rammene, selv om staten har kompensert for noen av utfordringene gjennom tilskudd til integreringspakker. Situasjonen vil være krevende også i 2022.

Ved utgangen av 2020 mottok Stavanger kommune et særskilt tilskudd fra IMDi til opplæring i norsk og samfunnsfag. Tilskuddet på kr 5,2 mill. ble i sin helhet ble satt på disposisjonsfond. Ved behandlingen av rapportering per 31.10.2021, ble budsjettrammen til Johannes læringssenter styrket med kr 2,5 mill. av disse fondsmidlene.

Pedagogisk- psykologisk tjeneste

Regnskapet for Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) viser et mindreforbruk på kr 0,6 mill. av en netto budsjettramme på kr 61,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,9.

PPT har i de siste årene hatt store utfordringer med å rekruttere fagpersonell. Virksomhetens regnskap har derfor ofte endt med et stort mindreforbruk. I handlings- og økonomiplanen for 2021-2024 ble budsjettrammen til PPT redusert med kr 1,5 mill. som tilsvarte gjennomsnittlig mindreforbruk de siste årene.

PPT har i 2021 inngått en ny leieavtale som har gitt i lavere leiekostnader. Dette har også påvirket regnskapsresultatet.

Kulturskolen

Regnskapet for kulturskolen viser et mindreforbruk på kr 0,2 mill. av en nettoramme på kr 47,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,6.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak reduserte lønnsutgifter som følge av rimeligere erstatningsløsninger ved sykefravær.

Ungdom og fritid

Regnskapet for ungdom og fritid viser et mindreforbruk på kr 2,2 mill. av en nettoramme på kr 61 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 96,4.

Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til lavere aktivitet i 2021 som følge av pandemien. Vakante stillinger gjennom året har gitt lavere lønnskostnader.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Regnskapet for helsestasjon- og skolehelsetjenesten viser et merforbruk på kr 2 mill. av en nettoramme på kr 105,9 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101,9.

Merforbruket skyldes i all hovedsak flytte- og husleiekostnader. Virksomheten har også hatt økte utgifter til koronavaksinering av barn og ansatte i barnehage og skole.

EMbo

Regnskapet for EMbo viser et mindreforbruk på kr 0,3 mill. av en nettoramme på kr 37,4 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,2.

I takt med lavere anmodningstall fra IMDI har tjenestetilbudet ved EMbo blitt trappet ned de siste årene. Bakken bofellesskap ble lagt ned raskere enn planlagt, og virksomheten har vært forsiktig med vikarbruk og nye ansettelser.

Barnevern

Regnskapet for barnevernstjenesten viser et mindreforbruk på kr 11,3 mill. av en nettoramme på kr 260,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 95,7.

Mindreforbruket er i all hovedsak et resultat av målrettet arbeid for å forsøke å redusere antall omsorgsplasseringer. Dette er i tråd med vedtatte tiltak i tidligere handlings- og økonomiplaner og intensjonene i oppvekstreformen. En tiårig utvikling med stadig økende kostnader til omsorgsplasseringer har blitt snudd de siste to årene, og kostnadene går nå ned. Nedgangen i antallet fosterhjemsplasseringer og kjøp av tjenester er i 2021 større enn budsjettert.

Barnevernet har hatt utfordringer med høyt sykefravær. Det har vært krevende å raskt finne kvalifiserte vikarer, noe som har gitt vakanser og reduserte lønnskostnader.