Årsrapport 2021

7.6 Sikre tidlig og tverrfaglig innsats

Stavanger kommune arbeider for å styrke det tverrfaglige samarbeidet om tidlig innsats i barns liv. Det er etablert tverrfaglige samarbeidsteam både i barnehage og skole der flere virksomheter deltar. Både barneverntjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten har formalisert egne samarbeids- og samhandlingsavtaler med skolene.

Barseltreff med sang

Krafttak for sang
Krafttak for sang er en samhandlingsplattform for 27 aktører innen sang og sangtradisjoner.

Krafttak for sang er en samhandlingsplattform for 27 aktører innen sang og sangtradisjoner. Krafttak for sang arbeider for å skape sangaktivitet landet rundt og står blant annet bak programmene Syngende barnehage, Syngende skole, Sang i eldreomsorgen og Syngende kommune. Krafttak for sang er støttet av Kulturdepartementet.

Høsten 2021 startet kulturskolen og sentrum helsestasjon et samarbeidsprosjekt for de aller minste. Nybakte foreldre får tilbud om gratis barseltreff der musikkpedagoger deltar og inspirerer foreldrene til å synge for barna sine. Prosjektet er finansiert med midler fra Krafttak for sang. Målet er at prosjektet skal resultere i et varig samarbeid mellom kulturskolen og helsestasjonene.

Styrket barnehagetilbud er omorganisert

Fra august 2021 er arbeidet med styrket barnehagetilbud i Stavanger organisert i ny struktur. Ressurssenteret er avviklet, og oppgaver og ansatte er flyttet ut i barnehagene eller over til PPT og stab oppvekst og utdanning. Formålet med ny organisering er å inkludere den spesialpedagogiske kompetansen sterkere i barnehagenes drift, for med det å fremme barnehagenes kapasitet til å forebygge og gi alle barn som trenger det tidlig hjelp og ekstra støtte. Endringen skal være med på å støtte opp under intensjonen i Kompetanseløftet, hvor laget rundt barnet skal styrkes. I ny struktur skal hjelpen komme nærmere barnet og barnegruppene som helhet.

Tidlig innsats gjennom tverrfaglige barnehageteam

Arbeidet med å styrke og videreutvikle tidlig innsats gjennom ordningen med tverrfaglige barnehageteam er videreført i 2021. De tverrfaglige barnehageteamene består av fysio- og ergoterapitjenesten, barneverntjenesten, helsestasjonstjenesten og PPT som koordinator.

Tiltak for å rekruttere og beholde helsesykepleiere

I likhet med andre kommuner har Stavanger en utfordring med å få tak i nok helsesykepleiere. Kommunen satser derfor på videreutdanning av sykepleiere. Våren 2021 ble sju ansatte ferdig utdannet, og ved utgangen av året tar ti sykepleiere helsesykepleierutdanning ved siden av jobben. Flere ønsker å ta videreutdanning. Det er mangel på studieplasser.

Opplæringsplanen for nytilsatte er revidert og utbedret. Blant annet får den enkelte nytilsatte nå tettere oppfølging. Andre tiltak som er iverksatt for å rekruttere og beholde helsesykepleiere er veiledningsgrupper for de ansatte, lønnstillegg, fleksibel arbeidstid og tiltak for å redusere sykefravær og øke arbeidstiden blant deltidsansatte.

Stavanger kommune mangler om lag 10 årsverk for å være på Helsedirektoratets veiledende normtall for antall helsesykepleiere. Mangelen er størst i skolehelsetjenesten på barneskolene. I 2021 ble det tilsatt en kommunepsykolog, en helsesykepleier, tre psykologer og fire psykiatriske sykepleiere i skolehelsetjenesten. Sju av stillingene er finansiert gjennom tiltakspakken KADÅITTEPÅ. I skolehelsetjenesten for videregående skole ble det tilsatt to helsesykepleiere. For elevene i videregående skole innfrir Stavanger kommune nå veiledende normtall for antall helsesykepleiere i tjenesten.

Digi helsestasjon

I mai 2021 tok Stavanger kommune i bruk Digi helsestasjon, som er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbyggerne. Her kan innbyggerne på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon. Erfaringene med systemet er så langt gode.

Tidlig innsats i barneverntjenesten

Antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten økte med 2 prosent fra 2020 til 2021. Samtidig har antallet barn som mottar hjelpetiltak i barneverntjenesten gått ned. Dette skyldes målrettet arbeid for å gi barn og familier raskt et lavterskeltilbud. Slik forebygger kommunen at familiene utvikler mer omfattende behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Dette forebyggende arbeid er i tråd med intensjonene i oppvekstreformen.

Det er et uttalt mål å ha færre omsorgsovertakelser og at bruken av institusjonsplasser skal reduseres. Unge med alvorlige smerteuttrykk og komplekse familieforhold i kombinasjon med svakt utbygd tiltaksapparat i og utenfor tjenesten har imidlertid utfordret målsettingen dette året.

En evaluering av barneverntjenestens tiltaksapparat er gjennomført dette året og det er satt i verk prosesser som forenkler prosedyrer, samt forbedring og utvikling av tiltak som skal være effektive og virkningsfulle i komplekse forhold.

Barneverntjenesten deltar i tre ulike samarbeidsprosjekter med nabokommunene. Dette som forberedelser til oppvekstreformen hvor det stilles økte krav til kommunenes forebyggende arbeid, økte kostnader og overførte oppgaver på fosterhjemsområdet. Prosjektene har alle som målsetting å etablere og utvikle tiltaksapparatet, samtidig styrke samarbeidet mellom kommunene på barnevernsområdet.