Årsrapport 2021

7.5 Arbeide systematisk for å gi alle like muligheter

Plan for inkludering av barn i lavinntekt

Barn vil være med! Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019–2022 skal gi barn i familier med lav inntekt bedre muligheter til å delta i fellesskapet på lik linje med andre barn. De 25 tiltakene i planen skal bidra til inkludering og sosial utjevning og hindre at fattigdom går i arv. Planen er særlig rettet mot barnas økonomiske livssituasjon. Pandemien har påvirket fremdriften av flere av tiltakene i planen. Generelt har det i Stavanger kommune likevel vært stor bevissthet om at barn og unge i sårbare livssituasjoner er særlig utsatt, og at tilbud til barn og unge derfor må ha høy prioritet.

Pandemien har rammet befolkningen skjevt.
Se for eksempel rapporten fra Kjøs-utvalget.

Se for eksempel rapporten fra Kjøs-utvalget. Regjeringen nedsatte i mars 2021 en ekstern ekspertgruppe (Kjøs-utvalget) for å sammenstille tilgjengelig kunnskap om de konsekvensene koronapandemien har hatt for folks livskvalitet, psykiske helse og bruk av rusmidler. Gruppen skulle også vurdere konsekvenser av pandemien for tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene til befolkningen, og foreslå tiltak for å møte de 4 aktuelle utfordringene. Ekspertgruppen begynte sitt arbeid 9. mars 2021 og leverte allerede 30. april sin rapport Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemien.

Pandemien har rammet befolkningen skjevt. Personer fra lavinntektsfamilier, eller med lite eller ingen formell utdanning, er overrepresentert blant permitterte og arbeidsledige. Dette kan føre til enda større sosial ulikhet i helse på sikt.

Sosialfaglig arbeid i et nedstengt Norge
Artikkelen Sosialfaglig arbeid i et nedstengt Norge – erfaringer fra et tiltak for lavinntektsfamilier oppsummerer erfaringer fra Nye mønstre – trygg oppvekst under den innledende korona-perioden.

Tiltaket Nye mønstre – trygg oppvekst har vært en viktig satsing i Stavanger de siste årene. Gjennom denne satsingen har utsatte familier fått en egen familiekoordinator. Selv om mange lavinntektsfamilier fikk enda større belastninger under pandemien, både økonomisk og helsemessig, viste familiekoordinatorene seg å bli en verdifull ressurs. Det tette tillitsforholdet som var utviklet før pandemien, gjorde at relasjonen ble fruktbar også under nedstengningen. Det var lettere å opprettholde god kontakt på tross av smittevernregler og fysisk avstand.

Fritid for alle

Ungdom og fritid har gjennom året gjennomført tilbud som er mangfoldige, åpne og tilgjengelige for alle barn og unge i kommunen. Uteseksjonen og fritidsklubbene har tatt ungdommer i de ulike kommunedelene med på aktiviteter som bowling, fisketur, fotballturnering, dagsturer til strendene, dyreparken, Kongeparken m.m. Tilbudet er gratis og tar sikte på å utjevne sosiale ulikheter. «Fritid for alle» disponerer også 20 prosent av plassene i ferietilbudet «Fiks ferigge ferie».

Ungjobb

Ungjobb er et subsidiert jobbtilbud for ungdom i alderen 13-17 år. I 2021 ble tilbudet utvidet til å gjelde alle kommunedelene i Stavanger, med ekstra fokus på områder med levekårsutfordringer. Utvidelsen ble realisert innenfor tiltakspakken KADÅITTEPÅ.

Jobbtilbudet ble også i 2021 preget av pandemien, men Ungjobb hadde likevel 248 ungdommer ute i arbeid sommeren og høsten 2021. 57 prosent av disse var jenter og 43 prosent gutter. 38 prosent av ungdommene hadde minoritetsbakgrunn.

Arbeidsprakis

Enslige mindreårige flyktninger som strever med å komme inn på arbeidsmarkedet har fått arbeidspraksis i sommermånedene i regi av EMbos Basen. Flere ungdommer har fått enten fast jobb eller blitt ekstravakter i ettertid, både i kommunen og privat næringsliv. Her har de også opparbeidet seg ny kompetanse og fått utvidet CV-en sin.

Grunnskole for voksne

Grunnskolen for voksne deltar fortsatt i prosjektet med utprøving av nye læreplaner. Som en del av dette prosjektet jobber de ansatte med å forbedre den kollektive vurderingspraksisen sin. Lesesatsingen som startet opp høsten 2020, har blitt fulgt opp med egne lesekurs for deltagere med ekstra behov for støtte. Kurstilbudet ble noe redusert våren 2021 på grunn av koronarestriksjonene.

Norskopplæring

Norskopplæringen ved Johannes læringssenter har høsten 2021 tatt i bruk nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap. Ansatte er blitt kurset i bruk av ulike digitale læringsverktøy.

Broen til jobb

I prosjektet Broen til jobb samarbeider Johannes læringssenter med Nav, IKEA og Sandnes Læringssenter om å integrere og inkludere flyktninger og innvandrere raskere til jobb og i samfunn. Deltakerne går gjennom et opplæringsprogram, hvor elevene skal lære norsk og samfunnsfag, samtidig som de får en praktisk innføring i norsk arbeidsliv. Høsten 2021 ble Broen til jobb-prosjektet utvidet med Nordic Choice Hotels. Erfaringene fra det første prosjektåret er gode. En god del av deltagerne er kommet ut i jobb og norskprøveresultatene er også gode. Prosjektet må så langt anses som en suksess og har ført til en tettere samhandling med Nav. På sikt ventes enda bedre resultater for deltagerne.