Årsrapport 2021

7.3 Ta i bruk barn og unges egne ressurser

Stavanger kommune fikk i 2021 en egen strategiplan for samarbeid med barn. Strategien beskriver hvordan ledere og ansatte i Stavanger skal se og forstå barn, samarbeide med barn og bruke deres kunnskap for å utvikle gode tjenester. Virksomhetene har startet arbeidet med å implementere strategien.

Demokrati, medborgerskap og aktiv elevmedvirkning i skolen

Ungdom og fritid har god kompetanse i medvirkningsarbeid med barn og unge. På oppdrag fra Stavangers by-jubileum 2025 er det samlet innspill fra elever fra Kannik, Rennesøy, Austbø og Hinna. 102 elever har fått opplæring i demokrati og medborgerskap gjennom dette prosjektet, og kommunen har fått god innsikt i hvordan by-jubiléet kan inkludere barn og unge.

Mitt liv psykisk helse – medvirkning fra enslige mindreårige

EMbo deltar i prosjektet Mitt liv psykisk helse. Viktige fokusområder her har vært brukermedvirkning og å få fram ungdommenes stemme og ønsker. I tillegg har ungdom på EMbos aktivitetsarena Basen blitt intervjuet av i arbeidet med utgivelsen «Gi oss en sjanse, 105 ungdommer med flyktningbakgrunn gir råd til skolene». Ungdommene tas nå i større grad med i beslutninger, møter og planer som omhandler deres liv.

Samarbeid med barn og foreldre i barnevernet

Høsten 2021 fikk kommunen to nye ungdomsrådgivere i barneverntjenesten. Ungdommene har bidratt med kunnskap og med å utarbeide rutiner og prosedyrer i tjenesten og i kommunen. Ungdomsrådgiverne har også deltatt i arbeidet med kommunens nye strategi for samarbeid med barn og unge og i utenforskapskommisjonen.

Barnevernet har i 2021 opprettet en egen profil på det sosiale mediet Instagram. Gjennom denne profilen kan barn og unge gi tilbakemeldinger eller stille spørsmål.

Kommunen bruker erfaringsformidlere i sitt arbeid for å bedre samhandlingen med barn og foreldre i barnevernet. Erfaringsformidlerne bidrar til kvalitetsutvikling i tjenesten med utgangspunkt i egne erfaringer.

Kommunen arbeider kontinuerlig med å forbedre samarbeidet med etniske minoriteter i barneverntjenesten. I løpet av 2021 er det arrangert «Minoritetsdag» med tema Frykt for barnevernet. Målet med tiltaket var å øke kunnskapen blant ansatte og gjøre deltakerne bevisste på egne holdninger. Videre er det opprettet en erfaringsformidlergruppe med 18 mødre fra 5 ulike land (Irak, Libanon, Palestina, Syria og Somalia) for å innhente minoritetsfamiliers erfaringer fra kontakten med barneverntjenesten.

Stavangerstandard for hjem-skole-samarbeidet

Med grunnlag i planen Stavangerskolen 2025 – strategi for kvalitet, er det utarbeidet en standard for hjem-skolesamarbeidet. Utvalget for oppvekst og utdanning vedtok i sak 4/21 at Stavangerstandarden – kvalitetsstrategi for samarbeidet mellom hjem og skole skal legges til grunn for skolenes systematiske samarbeid med foreldrene. Stavangerstandarden er et rammeverk og består av en veileder og et egenvurderingsskjema. Standarden skal gi foreldre og ansatte relevant informasjon om hjem-skolesamarbeidet og gi rom for refleksjon og drøfting for videre kvalitetsutvikling.