Årsrapport 2021

6.7.1 Lærlinger

Stavanger kommune har i 2021 hatt oppmerksomhet på rekruttering, opplæring og utvikling av gode fagarbeidere. Opplæringskontoret er godkjent lærebedrift og har lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, institusjonskokkfaget, kontor- og administrasjonsfaget, IKT-servicefaget og andre fag i kommunal sektor. I kommunens fagopplæring inngår lærlingordningen, prosjektet Menn i helse, kvalifiseringstiltak rettet mot ufaglærte arbeidstakere som ønsker å ta fagbrev, herunder ordningen fagbrev på jobb, og praksiskandidater. Offentlige opplæringsaktører har et særlig samfunnsansvar for å bidra til å forebygge utenforskap. Dette gjør kommunen blant annet ved å legge til rette for at aktuelle målgrupper får gjennomført videregående opplæring. Måltallet er 200 lærekontrakter og inntil 15 lærlinger rekruttert gjennom prosjektet Menn i helse. Kommunen hadde gjennom året cirka 235 lærlinger. I tillegg til ordinære lærlinger, ble ordningen Fagbrev på jobb etablert i 2021. Ordningen er rettet mot ufaglærte som har et ansettelsesforhold i Stavanger kommune.