Årsrapport 2021

6.5.2 HMS-system

HAMU, AMU og HMS-grupper

HAMU (hovedarbeidsmiljøutvalg), AMU (arbeidsmiljøutvalg) og HMS-grupper er en sentral del av kommunens HMS-system. HMS-grupper har en viktig funksjon som pådrivere til godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass. Som følge av kommunesammenslåingen ble HMS-grupper etablert i nye virksomheter og avdelinger og opplæring av disse ble gjennomført høsten 2021.

Stoffkartotek

Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for farlige kjemikalier som kan medføre helsefare (jf. forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 2).

Den 1. august 2021 gikk Stavanger kommune over til ny IT-løsning for stoffkartotek. Systemeierskap og systemansvar for forvaltningssystemet er plassert i tjenesteområdet bymiljø og utbygging, mens Bedriftshelsetjenesten ved yrkeshygieniker er hovedfagansvarlig for stoffkartoteket. Ansvaret for HMS på systemnivå er delegert til tjenesteområdet økonomi og organisasjon, som på vegne av kommunedirektøren har overordnet ansvar for oppfølging av avtalen med bedriftshelsetjenesten.

Eksponeringsregister

Arbeidsgiver skal sørge for at det føres register over arbeidstakere som i sitt arbeid eksponeres for farlige kjemikalier eller biologiske faktorer, herunder koronasmitte (jf. forskrift om utførelse av arbeid kapittel 30). Krav om register gjelder spesielt der det kan gå lang tid fra den ansatte er utsatt for det skadelige forholdet, til sykdom eller skade viser seg. Bruk av eksponeringsregisteret har spesielt blitt aktualisert i forbindelse med pandemien. Eksponeringer registreres via skjema som ligger tilgjengelig for ansatte.

I løpet av 2021 ble det rapport inn totalt 481 eksponeringer, av disse var 479 knyttet til koronapandemien. Omtrent 78 prosent av eksponeringene ble innrapportert fra helse og velferd, 13 prosent fra oppvekst og utdanning og 9 prosent ble innrapportert fra innovasjon og støttetjenester.