Årsrapport 2021

6.2.3 Heltidskultur

Ved utgangen av 2021 jobbet til sammen 66,6 prosent av alle ansatte i 100 prosent stilling. Dette var en økning på 5,6 prosentpoeng fra 2020. Mens kvinner hadde en heltidsandel på 65,1 prosent, jobbet 71,8 prosent av menn i full stilling. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse var 84,3 prosent i 2021.

Figur 6.1 Stillingsstørrelse fordelt på kjønn, 2021

Det er store forskjeller mellom tjenesteområdene når det gjelder heltidsandelen, og det er innen helse og velferd at flest ansatte jobber deltid. I 2021 jobbet 45,2 prosent av ansatte i helse og velferd i full stilling, mens den gjennomsnittlige stillingsstørrelse var 71,8 prosent.

Figur 6.2 Stillingsstørrelse fordelt på kjønn i helse og velferd, 2021

I turnusbaserte virksomheter i helse og velferd (sykehjem, hjemmebaserte tjenester og bofellesskap), jobbet 39,2 prosent av ansatte i 100 prosent stilling i 2021. Høyest var heltidsandelen i hjemmebaserte tjenester med 45 prosent, etterfulgt av bofellesskapene med 37,3 prosent. Sykehjemmene hadde den laveste andelen heltidsansatte med 35,1 prosent.

Figur 6.3 Heltidsprosent i turnusbaserte virksomheter fordelt på kjønn, 2021

I 2021 ble det utarbeidet en overordnet plan for heltidskultur for Stavanger kommune. Samarbeids­gruppen for heltidskultur, som også består av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i helse og velferd, gjennomførte månedlige møter om fremdrift og innhold i planen. For å få økt innsikt i problemstillinger når det gjelder heltidskultur, deltok prosjektteamet våren 2021 i et faglig nettverk med andre kommuner i regi av KS. Det ble også etablert et nettverk om heltidskultur med de omkringliggende kommunene, som fremover vil gi mulighet for erfaringsutveksling og læring på tvers av kommunegrensene.

Høsten 2021 ble det gjennomført en undersøkelse om heltid og deltid blant ledere og medarbeidere i turnusbaserte virksomheter i helse og velferd. Flesteparten av respondentene mente at kommunen bør ha som mål at flere ansatte skal jobbe heltid. Mange pekte på at det rammer brukerne og den faglige kvaliteten på tjenestene når en stor andel ansatte jobber deltid, samtidig som både arbeidsmiljøet og lederes mulighet til å følge opp sine ansatte påvirkes negativt. For å få en enda bedre forståelse for heltids- og deltidsproblematikken i virksomhetene er det planlagt intervjuer med ledere våren 2022.

Den overordnede planen for heltidskultur ble vedtatt i formannskapets sak 186/21 i desember 2021. Planen synliggjør en langsiktig satsing av arbeidet med heltidskultur og strekker seg over perioden 2022 til 2030.