Årsrapport 2021

6.2.1 Arbeidskraftsbehov/rekruttering

Å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft er viktig for at kommunen skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag. Knapphet på arbeidskraft fører til økt konkurranse på enkelte områder. Det er et spesielt stort behov for kvalifisert arbeidskraft innenfor helse og omsorg, men også innenfor skole og barnehage merkes en stadig tøffere konkurranse om arbeidstakere med relevant kompetanse.

Tilgangen på kvalifisert personell er ellers i stor grad uendret innenfor de ulike tjenesteområdene. I tjenesteområdene bymiljø- og utbygging (BMU) og by- og samfunnsplanlegging (BSP) har det vært tilnærmet normal aktivitet under pandemien, og ansettelser er hovedsakelig foretatt for å dekke naturlig turnover. BSP har likevel utfordringer med å rekruttere landmålere og transportplanleggere som følge av knapphet i arbeidsmarkedet. Den oppadgående trenden i antall søkere til tekniske disipliner har fortsatt. Det kan ha en sammenheng med hvordan pandemien har påvirket det regionale arbeidsmarkedet.

For å møte behovet for arbeidskraft under koronapandemien har det vært behov for et tett samarbeid i organisasjonen. For å sikre forsvarlig drift ble det utarbeidet ulike scenarier knyttet til tilpasning av smittesporingsarbeid, teststasjoner, vaksinering, koronatelefon og omdisponering av personell m.m.

Grunnet høyt koronarelatert fravær i skoler og barnehager høsten 2021, og prognoser om fortsatt høyt fravær for våren 2022, ble det i desember 2021 iverksatt en kampanje for å skaffe vikarer. Vikarkampanjen rettet seg blant annet mot pensjonister og studenter. Det var cirka 570 søkere til sammen, og rekrutteringsprosessen med å ansette aktuelle vikarer fortsetter inn i 2022.

Det var i 2021 en liten økning i andelen pedagoger i stavangerbarnehagen. Fortsatt er det behov for å rekruttere flere. Et rekrutteringstiltak er at det gis garanti for fast jobb og veiledning for nyutdannede pedagoger i stavangerbarnehagen. Det er også utarbeidet nytt materiale i rekrutteringskampanjen til bruk både på egne nettsider, som kinoreklame og i sosiale medier. Gjennom møter med universitetsbarnehagen og praksisbarnehager blir studenter oppfordret til å velge stavangerbarnehagen som sin fremtidige arbeidsplass.

På skoleområdet var det god søkermasse til hovedutlysningen av lærerstillinger våren 2021, men det er fortsatt utfordrende for barneskolene å få tak i lærere med undervisningskompetanse på 1.-7. trinn. Det er tidvis også utfordrende å få tak i nok lærere med spesialpedagogisk kompetanse og kompetanse i fremmedspråk. Fra 2022 tilbys derfor alle med undervisningskompetanse på 1.-7. trinn, fast jobb i stavangerskolen. Gjennom universitetsskolesatsingen og praksisskoleordningen blir studenter oppfordret til å søke på ledige stillinger i stavangerskolen.

Stavanger kommune har systematisert arbeidet med å rekruttere og beholde sykepleiere gjennom en tverrfaglig arbeidsgruppe som blant annet jobber med å arrangere fagdager og rekrutteringskampanjer, deltar på yrkesmesser og jobber aktivt for å bygge opp sykepleieidentitet. Det er også etablert veiledningsgrupper for nyansatte sykepleiere ute i virksomhetene, for å heve sykepleiekompetansen og styrke rollen som sykepleier.

Rekruttering til fastlegehjemler har vært en utfordring også i 2021. Kommunen har satt i verk flere tiltak for å rekruttere og beholde fastleger, eksempelvis rekrutteringstilskudd og gjenkjøpsgaranti. Det er inngått 21 avtaler for leger i allmennspesialisering med kommunalt delfinansiert tilskudd til utdanningsaktiviteter, i kombinasjon med arbeid i fastlegehjemmel. Innløsing av fastlegehjemmel, med midlertidig allokering av kommunalt ansatt lege i allmennspesialisering, er et annet tiltak som er tatt i bruk, men bare der en ikke har fått besatt fastlegehjemmel på ordinær måte og andre rekrutteringstiltak er forsøkt først. Allokering av kommunalt ansatte leger i allmennspesialisering er i tråd med krav til kommunen som utdanningsvirksomhet. Det forventes at dette vil gi gevinstrealisering gjennom en innføring i fastlegeyrket i takt med etterspørselen. Styrking av veilederordningen for utdanningskandidater og bedre vilkår for veiledere, er et annet rekrutteringstiltak for å øke rekrutteringen til fastlegehjemler.

Det ble i mars 2021 innført ansettelseskontroll i kommunen. Tiltaket sikrer at ansatte med behov for annet passende arbeid, blir vurdert for ledige stillinger de er kvalifisert for. Dette kan være aktuelt ved omorganisering, neddimensjonering og i oppfølging av ansatte med redusert arbeidsevne. Hovedregelen er at ledige stillinger skal lyses ut internt i 14 dager før en eventuell ekstern utlysning. En konsekvens av ansettelseskontrollen er at noen rekrutteringsprosesser tar lenger tid dersom det ikke er kvalifiserte interne kandidater.

Kommunen har i 2021 opprettet temasider på intranett om rekruttering. Temasidene består av oppdaterte rutiner, maler og annen relevant informasjon om rekruttering. Det ble også utarbeidet et nettbasert kurs for ledere om rekruttering. Opplæringen skal bidra til at rekrutteringsprosesser gjennomføres på en profesjonell måte og samtidig sikre at nyansatte får en god og strukturert innfasing i virksomheten.

For å være bedre rustet for fremtiden, er det startet et arbeid for å kartlegge og analysere det fremtidige arbeidskrafts- og kompetansebehovet i kommunen. Når dette arbeidet er ferdig i løpet av 2022, vil det være mulig å gjøre jevnlige vurderinger av rekrutteringsbehovet.