Årsrapport 2021

6.16.5 System og struktur for forskning i kommunene

Kommunene har i dag ikke et etablert system for forskning som de kan benytte seg av i forbindelse med ulike forskningsaktiviteter. Det er i løpet av året jobbet med å utvikle flere digitale løsninger som et ledd i arbeidet med å få de nødvendige systemer og strukturer på plass.

En vei inn – henvendelser om forskningssamarbeid eller innhenting av data

I løpet av 2021 har det blitt utviklet og prøvd ut digitale løsninger for henvendelser om forskningssamarbeid med Stavanger kommune, eller for studenter som søker informanter eller data i sin studie, for å systematisere dette og sikre oppfølging og arkivering.

Oversikt over egen forskning

I løpet av 2021 er det internt utviklet og prøvd ut en digital løsning for registrering av kommunens forskningsaktivitet og eller deltakelse i forskning. Registrering av kommunens samlede forskningsaktivitet i løsningen er startet opp og vil fortsette utover i 2022.

Oppbevaring av forskningsdata

Kommunen ønsker å ha eierskap til egen forskning. Det betyr at bl.a.vi må ha rutiner og systemer for oppbevaring av data i forbindelse med forskning som er i samsvar med gjeldende lovverk. I løpet av året har det i forbindelse med et nytt doktorgradsprosjekt, vært jobbet med for å sikre datahåndteringen av forskningsdata i tråd med lovverket. Dette er gjort i sammen med stipendiat, personvernombud og IT avdelingen.