Årsrapport 2021

6.16.3 Forskning i egen regi og bruk av forskerkompetanse

Et av formålene med å få flere ansatte i kommunal sektor til å ta en forskerutdanning er å gi ansatte og kommunen en mulighet til å gå i dybden og få belyst aktuelle problemstillinger innenfor eget fagområdet. Resultatene kan gi ny innsikt og bidra til videreutvikling av tjenestene.

Ansatte med en doktorgrad kan også bidra inn i utviklingen av kommunen på andre områder, både innen utrednings- og utviklingsarbeid og i ulike prosjekter. De har gjennom utdanningen oppnådd en særskilt kompetanse i å søke etter oppdatert og relevant ny kunnskap som grunnlag for beslutningsstøtte eller i tjenesteutøvelsen. I prosjektet «Kunnskapsbroen» er stipendiater og ansatte med en doktorgrad en særs viktig ressurs.

Sommeren 2021 disputerte vår første medarbeider som startet opp med en ph.d.- utdannelse i Stavanger kommune. Gradsgivende samarbeidspartner var Universitetet i Stavanger. Resultater fra doktorgradsavhandling, «The complexity of lifestyle change, motivation, and health among participants in a Healthy Life Centre» er tatt i bruk og gjennomført i tjenestene ved helsehuset i Stavanger kommune. Doktorgradsavhandling.

Forskningsresultatene gir også et godt grunnlag for å delta og bidra inn i ulike samarbeidsprosjekter med eksterne parter, spesielt innenfor folkehelseområdet. Det er startet opp drøftinger mellom Stavanger kommune ved helsehuset, UiS og SUS om et nytt folkehelseprosjekt der blant annet funn fra doktorgraden kan nyttes i videre forskning.

Kommunen har ved utgangen av 2021 et pågående doktorgradsprosjekt «Samhandling og interkommunal rehabilitering» (2020-2024) med delfinansiering gjennom den «Offentlige ph.d. ordningen». Prosjektet gjennomføres innen helse og velferd og studien følger et interkommunalt prosjekt «IKART» som er et ambulant rehabiliteringsteam for personer fra 18 til 70 år med omfattende og sammensatt rehabiliteringsbehov. Hensikten med studien er å få mer kunnskap om prosessene og samhandlingen som foregår i rehabiliteringsforløp. Hva fremmer, og hva hemmer samarbeid på tvers av nivåene.

I løpet av 2021 er det forsøkt å få etablert flere ph.d. prosjekter i kommunen. Arbeidet følges opp videre i 2022.