Årsrapport 2021

6.16.2 Kommunen som regionmotor i samarbeid om forsknings- og kunnskapsoverføring innen helse og omsorgstjenestene

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) er en samarbeids- og finansieringsmodell for et kunnskapsløft i kommunene, for å utvikle og å ta i bruk kunnskap. Samarbeidet skjer både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Motorkommunen
En motorkommune er en kommune med ambisjoner om og erfaring med forskning, utdanning og innovasjon. Kommunen setter av en andel av driftsbudsjettet til forskningsfinansiering. Den har en politisk vedtatt plan for forskning, utdanning og innovasjon.

En motorkommune er en kommune med ambisjoner om og erfaring med forskning, utdanning og innovasjon. Kommunen setter av en andel av driftsbudsjettet til forskningsfinansiering. Den har en politisk vedtatt plan for forskning, utdanning og innovasjon.

Motorkommunen:

  • har en kultur for kunnskapsbasert tjenesteutøvelse, bidrar til forskning, og holder oversikt over sin forskningsdeltakelse.
  • har en aktiv samarbeidsrelasjon til en eller flere akademiske institusjoner, den initierer forskningstema og den sørger for å tilbakeføre kunnskap til praksis.
  • Inviterer inn andre kommuner med kunnskapsambisjoner
  • leder klyngen av kommuner, og administrerer en tilpasset styringsstruktur.

Stavanger kommune er «motorkommunen» i Sør-Rogaland og leder kommunesamarbeidet gjennom «Klyngesamarbeid for forskning innen tjenesteområdet Helse/omsorg i Sør-Rogaland».  En overordnet målsetting for klyngesamarbeidet er å etablere et lokalt kunnskapssystem med hovedvekt på forskning for å støtte kommunene i arbeidet med å styrke sitt kunnskapsgrunnlag for å løfte kvaliteten i tjenestene og for å prioritere riktig under tiltakende økonomisk press.

Arbeidet i klyngen ledes av innovasjon og støttetjenester – forskning og utvikling, og helse og velferd. I 2021 ble samarbeidet lokalt i Sør-Rogaland konsolidert. Klyngen har også etablert et felles utviklingsprosjekt som støttes økonomisk av Statsforvalteren.

En forutsetning i KSF satsingen er at det etableres et formelt samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole er i denne sammenheng kommunenes aktuelle samarbeidspartnere. I løpet av 2021 er det gjennomført drøftinger med Universitetet i Stavanger, ved Det helsevitenskapelige fakultet, om et fremtidig samarbeid. Arbeidet har hatt god fremdrift og nødvendige avtaler forventes inngått i første del av 2022. På vegne av klyngesamarbeidet er det også startet drøftinger med VID Vitenskapelige Høgskole om et tilsvarende samarbeid. Pandemien har også i 2021 begrenset den ønskede dialogen med helse og velferd.

Fagprosjekt i regi av klyngesamarbeidet – «Kunnskapsbasert praksis som system for tjeneste -og kvalitetsutvikling»

Kommunenes tjenester må bygges på og utføres på bakgrunn av relevant og valid kunnskap. Forskning viser at implementering av ny kunnskap er en generell utfordring, og som tar lang tid. Klyngesamarbeidet for forskning ved Stavanger kommune søkte i 2021 og fikk innvilget kr 1,4 mill. fra Statsforvalteren til forsknings- og innovasjonsprosjektet Kunnskapsbasert praksis –hvordan får dette til i praksis – Kunnskapsbroen. Ved å involvere praksisfeltet for å få fram kunnskapsbehov og/eller forskningsbehov, og ved å gjøre forskningsbasert kunnskap tilgjengelig for ansatte, kan prosjektet bidra til å øke kompetanse innen kunnskapsbasert praksis og til å fremme forskningsspørsmål relevante for tjenestene.

Våren 2021 ble prosjektet presentert for Folkehelseinstituttet (FHI). Prosjektet ble vurdert som svært interessant for FHI, og det ble etablert et samarbeid om prosjektet mellom FHI og klyngen. Prosjektleder veiledes og samarbeider med fagpersoner fra FHI i utforming og drift av prosjektet.

På grunn av pandemien har ikke alle kommunene i Sør-Rogaland anledning til å delta, men resultater fra arbeidet formidles til alle. Ved inngangen til 2022 er følgende kommuner med i prosjektet: Stavanger, Sandnes, Strand, Randaberg, Gjesdal, Hå og Klepp.

Motorkommunen Stavanger har i løpet av året vært en viktig bidragsyter inn i etableringen av det regionale samarbeidsorganet i region Vest (Vestland og Rogaland) som Bergen kommune leder.