Årsrapport 2021

6.13 Digi Rogaland

Digi Rogaland er et klyngesamarbeid mellom alle kommunene i Rogaland om felles digitale løsninger. Gjennom samarbeid skal kommunene utvikle og ta i bruk nye digitale løsninger, slik at alle som bor i Rogaland får lik tilgang til digitale kommunale tjenester. I Digi Rogaland skal kommunene løfte hverandre, og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Rogaland.

Sekretariatet i Digi Rogaland er lagt til Stavanger kommune, hvor Stavanger kommune tar et spesielt ansvar som regional digitaliseringsmotor. Samarbeid regionalt og nasjonalt mot KS og staten styrker gjennomføringskraften ved at tiltak fordeles og gjenbrukes og effekt av digitalisering lettere hentes ut.

Arbeidet i Digi Rogaland er organisert innenfor informasjonsformidling, kompetanseheving og prosjekter. Utrulling av felles nasjonale løsninger har vært prioritert.

For 2021 har Digi Rogaland jobbet med å forbedre måten nettverket arbeider sammen med KS og andre aktører, samt en mer effektiv modell for samhandling med kommunene. eHelse-området har vært prioritert i 2021, og der bl.a. DigiHelsestasjon er et prosjekt som har hatt høy prioritet. Av regionale prosjekter kan Breddeprosjekt for sensorer nevnes. Det er et prosjekt mellom Sola, Sandnes, Gjesdal, Tysvær, Karmøy og Stavanger, og er finansiert av Statsforvalteren i Rogaland. Prosjektet vil bl.a. bruke sensorer i veibanen til å redusere saltmengden, redusere miljøbelastningen og øke tryggheten for innbyggerne.