Årsrapport 2021

6.11.1 Felles kommunal journal

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger – én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger, blir lett tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig. I oktober 2021 ble det signert en oppdatert samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune og KS om det videre arbeidet med prosjektet Felles kommunal journal. Stavanger kommune er en av ni foregangskommuner. Formålet med samarbeidsprosjektet er å utarbeide et oppdatert styringsdokument for felles kommunal journal, samt utarbeide et beslutningsgrunnlag slik at samarbeidskommuner, KS og nasjonale helsemyndigheter kan ta stilling til videre veivalg i prosjektet. Stavanger kommune bidrar aktivt og betydelig i prosjektet med fem frikjøpte ressurser. Selskapet – Felles kommunal journal interim AS – er etablert som en midlertidig organisering, for å ivareta selve utredningsarbeidet fram til KS, nasjonale myndigheter og kommunene kan ta stilling til veien videre. Formålet med selskapet er å:

  • være juridisk subjekt for mottak og forvaltning av offentlige bevilgninger
  • videreføre prosjektarbeidet
  • legge grunnlag for videre organisering
  • gjennomføre forankringsprosesser

Kommunedirektøren i Stavanger er styremedlem i selskapet.