Årsrapport 2021

6.1 Innledning

Å rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert arbeidskraft blir en viktig oppgave for kommunen fremover. I løpet av 2021 har det kommet på plass viktige strategier og overordnede planer, som skal sikre at det jobbes systematisk med å utvikle kommunen som organisasjon og arbeidsgiver. Både ny organisasjonsstrategi og overordnet plan for utvikling av heltidskultur skal bidra til at kommunen jobber målrettet med å beholde og utvikle kompetanse, og sikrer behov for arbeidskraft i årene fremover.

Digitalisering og ny teknologi åpner for helt nye muligheter for innbyggere, virksomheter og samfunnet ellers. I 2021 ble det startet flere utviklingsprosjekter for å effektivisere manuelle arbeidsprosesser og forenkle og gjøre våre tjenester mer tilgjengelige for innbyggerne. Kommunens nye Min side-løsning er ett slikt eksempel. Løsningen skal gjøre det betydelig enklere for innbyggerne å finne informasjon om tjenester som er relevante for dem. Kommunens satsning på digitalisering har også kommet til uttrykk gjennom nye digitale løsninger i arbeidet med pandemien, for eksempel bestillingsløsninger, som har håndtert store mengder bestillere på samme tid.

Økt satsing på digitalisering fordrer også en økt satsing på informasjonssikkerhet. Kommunen har i 2021 nådd flere viktige milepæler innenfor informasjonssikkerhetsområdet, samt vedtatt et nytt styringssystem for informasjonssikkerhet og bygget et nytt og moderne datasenter.

Koronapandemien har også i 2021 i stor grad påvirket arbeidshverdagen til ansatte i Stavanger kommune. Det er stilt store krav til fleksibilitet og planlegging, for å tilpasse tjenesteleveransen i en tid med mye sykefravær og økt belastning på mange ansatte. Dette gjenspeiles også i sykefraværsutviklingen. Det var en økning i samlet sykefravær på 0,8 prosentpoeng siden i fjor. Sykefraværsarbeidet skal i 2022 styrkes med tre nye stillinger som skal sikre at det gjøres gode analyser og igangsettes tiltak for å redusere sykefraværet fremover.