Årsrapport 2021

5.3.3 Tjenesteområdene – tilpasset drift og nye oppgaver

Regnskapet viser kr 147,6 mill. på tjenesteområdene, eksklusiv beregnede mindreinntekter, TISK- og vaksinasjonsutgifter.

Tjenesteområdene - koronautgifterÅrsregnskap 2021
Oppvekst og utdanning 45 600
Helse og velferd 78 600
By- og samfunnsplanlegging 4 400
Bymiljø og utbygging 5 600
Innbygger- og samfunnskontakt 6 000
Stab og støttefunksjoner 7 400
Sum tjenesteområdene 147 600
Tabell 5.3 Tjenesteområdene – koronautgifter. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og utdanning

Regnskapet for 2021 viser at oppvekst og utdanning har hatt koronarelaterte nettoutgifter på kr 45,6 mill. Største delen av utgiftene er økte lønnsutgifter for å håndtere smitteverntiltak og sikre forsvarlig drift av skoler og barnehager. I barnehage og grunnskole er det ansatt i midlertidige stillinger for å håndtere driften på en forsvarlig måte.  I perioder med mye sykdom og fravær blant de ansatte har det vært utfordrende å opprettholde normal drift. Skoler og barnehager har vært åpne i 2021, men med redusert tilbud i perioder med rødt tiltaksnivå.

Barnas sommer

Stavanger kommune ble tildelt kr 14,2 mill. i statlig tilskudd til sommerskole i 2021. Midlene er brukt til å tilby gratis sommeraktiviteter for barn og unge. Utgiftene utgjorde kr 11,5 mill. og resterende kr 2,7 mill. er tilbakebetalt.

KADÅITTEPÅ og kommisjon for ungt utenforskap

For å avhjelpe negative konsekvenser av koronapandemien er det i løpet av 2021 iverksatt en tiltakspakke med ulike tiltak rettet mot barn og unge; KADÅITTEPÅ. Tiltakspakken har i 2021 hatt en budsjettramme på kr 9,8 mill., hvor statlig tilskudd til sårbare barn på kr 3,2 mill. inngår i finansieringen av tiltaket.

Kommunestyret vedtok ved inngangen av 2021 å sette ned en kommisjon for ungt utenforskap innen en utgiftsramme på kr 4 mill. Ved utgangen av året er kr 2,5 mill. brukt til dette formålet.

Helse og velferd

Regnskapet for 2021 viser koronarelaterte nettoutgifter på kr 78,6 mill. for helse- og velferdstjenestene når TISK og vaksinering holdes utenfor.  Virksomhetsområder med høye koronautgifter er Nav, alders- og sykehjem og bofellesskap. De største driftsutgiftene er økte lønnsutgifter, smittevernsutstyr, medisiner, eksternt vakthold og lisenser. Tjenesteområdet har hatt en økning i sykefraværet, spesielt etter sommeren. Det har tidvis vært vanskelig å få tak i vikarer og kvalifisert personell. Dette vises igjen i de høye utgiftene til overtid. Koronautgifter hos Nav gjelder i hovedsak utbetaling av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad for deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Det vises til kapittel 8.13 mer info om sosialhjelp.

Omdisponerte ressurser utgjør kr 9,8 mill. av utgiftene. Omdisponeringen av stabspersonell har ført til nedprioritering av utviklingsoppgaver og planarbeid.

Helse og velferd mottok i 2021 tilskudd til Lavterskel korona. Prosjektet er en midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid både hos helse og velferd og oppvekst og utdanning. Mottatt tilskudd er på kr 6,2 mill. Det tar tid å bemanne opp, og midlene er derfor overført til 2022.

By- og samfunnsplanlegging

Årsregnskapet viser koronarelaterte nettoutgifter på kr 4,4 mill., hvor kr 4 mill. er omdisponerte ressurser. Ved beredskap og samfunnsutvikling har koronapandemien krevd mye ressurser. Dette har påvirket fremdriften og gjennomføringen av enkelte planlagte prosjekt gjennom året, samt for områdeløft Hillevåg.

Bymiljø og utbygging

Ved årsslutt viser regnskapet netto koronarelaterte utgifter på kr 5,6 mill. når utgifter tilknyttet den statlige vedlikeholdspakken holdes utenfor. I tillegg er det beregnet kr 13,3 mill. i lavere inntekter hos bymiljø og utbygging som ikke kommer fram av regnskapet.

Det er brukt kr 2,3 mill. på leie av eksternt vakthold og kr 2,2 mill. i økt renhold ved skoler og gymsaler. Det er i tillegg brukt midler på vedlikehold av anlegg, brakkerigger med mer.

Innbygger- og samfunnskontakt

Samlet har tjenesteområdet regnskapsført koronarelaterte utgifter på kr 6 mill., hvor kr 5,5 mill. er omdisponerte ressurser. De største utgiftspostene fremkommer under næring, kommunikasjon og innbyggerdialog. Kommunikasjonsavdelingen har en nøkkelrolle i informasjonsarbeidet rundt koronasituasjonen og har gjennomført flere kampanjer. Grunnet høyt arbeidspress er noen planlagte oppgaver utsatt eller nedprioritert.

Stab- og støttefunksjoner

Regnskapet for 2021 viser at stab- og støttefunksjoner har hatt koronarelaterte nettoutgifter på kr 7,4 mill. Kr 4,7 mill. av disse gjelder omdisponering av ressurser. Kurs- og kompetansesenteret har tapte inntekter på kr 0,9 mill. knyttet til koronapandemien. I tillegg har det påløpt merutgifter på kr 2,6 mill. i forbindelse med testing av utenlandske studenter, vakthold, beredskapskjøkken og økt bruk av ressurser hos bedriftshelsetjenesten.