Årsrapport 2021

5.3.2 TISK og vaksinasjon viktige koronatiltak

TISK og vaksinasjon har vært kommunens viktigste tiltak i håndteringen av koronapandemien. Samlet utgjør utgiftene til dette om lag kr 118,5 mill. i 2021.

TISK og vaksinasjonÅrsregnskap 2021
Koronasenter 33 400
Refusjoner test- 10 000
Luftveislegekontor 1 800
Luftveislegevakt 13 800
Smittesporing 14 400
Beredskapshotell 2 600
Smittevernsutstyr (sentralt lager) 4 500
Sum TISK 60 500
Sum vaksinasjon 50 900
Tilretteleggingsutgifter 7 100
Sum TISK og vaksinasjon 118 500
Tabell 5.2 TISK og vaksinasjon. Alle tall i tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene)

Ansvaret for kommunens TISK-tiltak er delt mellom Stavanger legevakt (koronasenteret og luftveislegevakt) og kommunens avdeling for sentrale legetjenester (luftveislegekontor og smittesporing). Luftveislegekontoret var i drift fra mars 2020 til august 2021.

Samlede utgifter på TISK-tiltakene utgjør kr 60,5 mill. i 2021, om lag samme nivå som i 2020. Koronasenteret har hatt en utgift på kr 33,4 mill. og refusjoner på kr 10 mill. Gjennom året er testkapasiteten skalert opp og ned i takt med behovet. Smittebølgen som rullet inn mot slutten av året gjorde at koronasenteret likevel ikke kunne skaleres ned som planlagt. På det meste har tre teststasjoner vært åpne. I perioder med ledig kapasitet har ansatte på teststasjonene bistått vaksinetjenesten med koronavaksinering i Forum Expo. Etter sommerferien fikk koronasenteret også ansvar for utdeling av hurtigtester.

Smittesporing kostet kr 14,4 mill. i 2021. Gjennom året har omdisponert personell blitt brukt i mindre grad til smittesporing. I stedet er det ansatt personell i midlertidige stillinger, noe som har gitt stabil kompetanse i smittesporingsteamet.

Luftveislegevakten har i 2021 en utgift på kr 13,8 mill. Luftveislegevakten ble opprettet for å kunne skille pasienter med og uten luftveissymptomer fra hverandre, og hindre spredning av koronasykdom. Luftveislegevakten har vært i drift i hele 2021.

Kommunen har hatt avtale med to hoteller gjennom hele 2021 for å sikre kapasitet til isolasjon- og karanteneopphold. Ett av hotellene har vært benyttet til isolasjonsopphold og det andre til karanteneopphold. Behovet for isolasjons- og karantenerom har variert gjennom året. Avtalene har kostet kr 2,6 mill. i 2021.

Forbruket av smittevernutstyr i 2021 har i all hovedsak vært dekket av leveransene kommunen mottok fra sykehusinnkjøp i 2020. Kommunen har fortsatt krav om en løpende lagerbeholdning av smittevernutstyr tilsvarende seks måneders normalforbruk. Utgifter i 2021 knytter seg til nødvendig påfyll for å opprettholde lagerbeholdning i henhold til krav samt kjøp av selvtester.

Vaksinering

Vaksineringen mot korona kostet kr 50,9 mill. i 2021. Tilbudet har blitt skalert opp og ned gjennom året i takt med nasjonale føringer. På det meste har rundt 30 årsverk vært i arbeid. Innleie fra vikarbyrå er benyttet for å ha nok kvalifisert personell. Løsningen har gitt høye utgifter.

Tilretteleggingsutgifter

Det har blitt brukt kr 7,1 mill. på tilrettelegging av teststasjoner og vaksinesenteret ved Forum. Det skyldes i hovedsak ombygging, rigging av telt og brakker og energiutgifter.