Årsrapport 2021

5.3.1 Oversikt

Koronasituasjonen har også i 2021 preget økonomien på to måter; både i form av økt aktivitet for å håndtere pandemien i samfunnet og i form av å tilpasse de ordinære tjenestene til de til enhver tid gjeldende smittevernrestriksjonene. Skillet mellom de koronarelaterte utgiftene og den ordinære driften er ikke like entydig på alle områdene. Følgelig er det krevende å få fullstendig oversikt over de økonomiske konsekvensene som koronapandemien har for Stavanger kommune.

Samlet utgjør koronarelaterte utgifter kr 264 mill. i 2021. Stavanger kommune har mottatt statlige refusjoner på kr 266 mill.

Økonomiske effekter - koronaÅrsregnskap 2021
Særskilte TISK tiltak 60 500
Vaksinasjonsprogram 50 900
Tilretteleggingskostnader 7 100
Delsum TISK og vaksinasjon 118 500
Oppvekst og utdanning 45 600
Helse og velferd 78 600
By- og samfunnsplanlegging 4 400
Bymiljø og utbygging 5 600
Innbygger- og samfunnskontakt 6 000
Stab og støttefunksjoner 7 400
Delsum tjenesteområdene (eks TISK) 147 600
Tilrettelegging Stortingsvalg 1 400
Andre fellesutgifter 10 500
Integreringstilskudd netto 6 300
Investering/ombygging 2 700
Delssum felleskostnader 20 900
Sum kostnader 287 000
Refusjon sykepenger- 14 400
Refusjon arbeidsgiveravgift- 300
Delsum besparelser- 14 700
Delsum nettokostnader 272 300
Mindreinntekter ikke regnskapsført 16 400
Justert for omdisponerte ressurser- 24 800
Sum kostnader og mindreinntekter 263 900
Tabell 5.1 Økonomiske effekter korona. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

De samlede koronarelaterte utgifter på kr 264 mill. er justert for omdisponerte ressurser på kr 24,8 mill. Estimert mindreinntekter på til sammen kr 16,4 mill. inngår i tallene.

Mindreinntektene er i hovedsak knyttet opp mot reduserte billettinntekter på svømmehaller og ettergitt leie av uteområder, leie ved Forum Expo (jf. brukt til vaksinering) og skjenkeavgifter. Det har i tillegg vært mindreinntekter på dagsenter for eldre, Sølvberget, Lenden og kulturskolen.

Virksomhetene har levert gode tjenester som er tilpasset stadig skiftende smittevernstiltak. Løpende driftsoppgaver og nye oppgaver, som blant annet vaksinering, er håndtert under pandemien. I 2020 ble det i større grad brukt omdisponerte ressurser for å håndtere pandemiens utfordringer, men i 2021 er det hovedsakelig tilført nye ressurser. Ny virusvarianter med økt smittsomhet ga høyere sykefravær, også for Stavanger kommune, gjennom vinteren.  Stavanger kommune valgte å slutte seg til KS sin rammeavtale om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien. Avtalen er gjeldende fra 20. desember 2021 – april 2022. Det forventes at koronaavtalen vil gi økte utgifter i 2022.

Regnskapet viser kr 111 mill. i øremerkede tilskudd knyttet til koronapandemien, blant annet er det utbetalt kr 83,4 mill. i kommunal kompensasjon til lokalt næringsliv og tiltak som fremmer lokal næringsaktivitet. Ubrukte øremerkede tilskudd i 2021 er overført for videre bruk til 2022.