Årsrapport 2021

5.2 Vaksinering, smitteutvikling og lokale restriksjoner

5.2.1 Vaksinering

5. januar 2021 satte Stavanger kommune sin første dose med koronavaksine. Vaksineringen startet i alders- og sykehjemmene, i tråd med nasjonale prioriteringer. Allerede tidlig i januar kom ny informasjon om volum og tidsplan for vaksinetilgang fra nasjonalt hold. I første halvår var tilgangen på vaksiner en begrensning internasjonalt. Etter hvert har tilgangen på vaksiner økt og dermed også tempoet i vaksineringen.

Stavanger kommune har tilbudt vaksine til innbyggere over 12 år i 2021. Vaksinering har foregått på ulike lokasjoner. Massevaksinering av befolkningen foregikk i Forum Expo i hovedsak mellom april og september. Fastlegekontorer har også hatt en sentral rolle i vaksinering av innbyggere. Vaksinetjenesten har også vaksinert i lokaler i Torgveien 15 og i Ishallen deler av året. Kommunen rigget i tillegg desentraliserte vaksinetilbud på Judaberg (Finnøy fleirbrukshall) og på Mosterøy (Mastrahallen) i to omganger.

Innbyggerne har i hovedsak bestilt vaksinetime online. Etter hvert ble det også tilbud om drop in. For å øke tilgjengeligheten, benyttet kommunen også et ambulant vaksinasjonsteam, som dro hjem til innbyggerne ved behov, og en vaksinebuss som ble tatt i bruk utpå høsten.

Med bakgrunn i den omfattende oppgave- og arbeidsmengden, inkludert detaljplanlegging og drift, etablerte kommunen en interimvirksomhet – vaksinetjenesten. Gjennom året skalerte kommunen opp og ned vaksinetilbudet i tråd med de nasjonale føringene. Det er i 2021 satt til sammen 245 706 doser av Covid-vaksinen.

Ved utgangen av 2021 hadde 91 prosent av alle innbyggere over 18 år fått dose 1 med koronavaksine, 88 prosent hadde fått dose 2 og 28 prosent hadde fått dose 3. Vaksineringen fortsetter i 2022.

5.2.2 Smitteutvikling

I 2021 var smitteutviklingen svingende fram til og med oktober før smitten steg markant. Året startet med 483 smittede i januar mot 215 smittede i oktober. Høyeste smittetall i første halvår var i april. Det ble også registrert økt smitte i skoler og barnehager ved oppstart av nytt barnehage- og skoleår. I november steg smitten igjen etter en periode med færre smitteverntiltak. I desember ble en ny virusvariant Omikron dominerende. Viruset var mer smittsomt og samtidig mindre farlig enn tidligere mutasjoner av koronaviruset. I desember ble det registrert 3746 smittede.

Figur 5.1 Smitteutvikling i Stavanger 2021 Kilde: FHI

5.2.3 Teststrategier under endring

I 2021 har Stavanger kommune på det meste hatt åpent tre teststasjoner. I løpet av 2021 er det tatt 193 049 PCR – tester på teststasjonene.

De nasjonale teststrategiene endret seg noe i løpet av året. Stavanger kommune har fulgt retningslinjene som nasjonale helsemyndigheter har lagt. I første halvdel av 2021 var kravet en kommunal testkapasitet på 5 prosent av befolkningen per uke. Etter sommeren ble dette justert ned til 1 prosent av befolkningen per uke, i tråd med fremdriften i vaksinasjonsprogrammet. Det ble planlagt for å ha mulighet til å skalere opp til 5 prosent testkapasitet innen 5 dager i perioder med høye smittetall. Stavanger kommune løste dette ved å ta i bruk flere teststasjoner når dette var nødvendig og justere personell etter behov gjennom hele perioden.

Etter sommeren valgte staten å formidle hurtigtester til alle landets kommuner for at innbyggerne selv kunne teste seg. Stavanger kommune har delt ut gratis hurtigtester til innbyggerne ved fem utdelingsstasjoner. I tillegg har barnehager, skoler og studiesteder for høyere utdanning delt ut gratis selvtester fra kommunens lager. Økt smitte utfordret kapasitetene på kommunens teststasjoner, samtidig som økt bruk av hurtigtester høsten 2021 avlastet presset på teststasjonene.

5.2.4 Lokale restriksjoner

Risikonivået i 2021 er vurdert løpende av kommunens beredskapsorganisasjon og lokale restriksjoner har i stor grad samsvart med nasjonale restriksjoner, med unntak av noen perioder hvor Stavanger kommune hadde strengere lokale innstramminger.

I løpet av 2021 har Stavanger kommune hatt en rekke restriksjoner for å håndtere smittetrykket som har oppstått i pandemiens ulike faser. Tiltak som skjenkestopp, stengte treningssentre og begrenset aktivitet på svømmehaller og bowlinghaller, spillehaller og tilsvarende steder, har rammet det lokale næringslivet. Kultur- og idrettslivet har vært sterkt preget av restriksjoner. Befolkningens mulighet for mobilitet og sosial omgang har også vært sterkt begrenset i perioder. I tillegg har barnehage og skole drevet på rødt tiltaksnivå etter nasjonale føringer perioden 15. april til 10. mai.

I takt med gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet for dose 2 og lav smitte, valgte regjeringen å fjerne de fleste nasjonale restriksjonene fra 25. september 2021. Blant annet falt én meters-regelen, antallsbegrensninger på arrangementer og restriksjonene for skjenkesteder bort. Stavanger kommune gikk da, som resten av landet, over i en fase med normal hverdag med økt beredskap. Bortfallet av restriksjonene resulterte i spontan feiring og folkeansamlinger i store deler av landet. Stavanger kommune arrangerte gjenoppdagelsesfest i november.

Lokal beredskapsstab
Beredskapsstaben har gjennom 2021 fortsatt med å være et sentralt bindeledd mellom det strategiske og taktiske nivået i kommunen.

Beredskapsstaben har gjennom 2021 fortsatt med å være et sentralt bindeledd mellom det strategiske og taktiske nivået i kommunen. I første halvår jobbet den mye med koordinering, etablering og logistikk av vaksinesenter og massevaksinering. Staben har gjennom året jobbet tett med tjenesteområdenes beredskapskoordinatorer, blant annet for å sikre situasjonsforståelse, oppfølging av kontinuitetsplaner, og etter hvert med overføring av beredskapsarbeid i linjen. Analysegruppen har foretatt fortløpende vurderinger av smittesituasjonen og utviklingstrekk, og dermed kunne iverksette tiltak og komme med anbefalinger i forsøk på å begrense smittespredning i regionen. Stab har også ivaretatt samordning mot nabokommuner, regionale statlige organ, SUS, storbynettverk, og andre viktige interessenter i regionen.

Den mer normale hverdagen tok slutt med sterk økning i smitte i november. I desember ble det igjen innført strenge nasjonale tiltak for å begrense smitten. Det ble blant annet innført nasjonalt skjenkestopp, begrensninger på arrangementer som påvirket kultur og organiserte aktiviteter og redusert sosial mobilitet. Det ble også innført nasjonalt gult nivå i barnehager og på grunnskoler.