Årsrapport 2021

4.3.4 Eksterne finanstransaksjoner

Tabell 4.12 gir en oversikt over kommunens finansinntekter og -utgifter, som består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte og avkastning fra finansforvaltningen. Summen av eksterne finanstransaksjoner utgjør en mindreutgift på kr 86,9 mill. mot justert budsjett 2021. Mindreutgiften er i stor grad knyttet til lavere rentekostnad og avdrag på investeringslån og høyere avkastning fra finansforvaltningen.

LinjeEksterne finanstransaksjoner

Alle tall i 1000 kr
Regnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikRegnskap i % av budsjettOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
1Renteinntekter, utbytte og gevinst på finansielle omløpsmidler- 478 950 - 407 923 - 71 027 117 %- 418 683 - 430 931
2Rente- og avdragsutgifter og tap på finansielle omløpsmidler 567 724 583 392 - 15 668 97 % 628 806 591 524
3Netto finansutgifter 88 774 175 469 - 86 695 51 % 210 123 160 593
Tabell 4.12 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Koronapandemien satte sitt preg på norsk økonomi også i 2021. Historisk lavt rentenivå, vaksinasjonsprogram og gjenåpning av samfunnet har bidratt til en markert oppgang i aktiviteten og en lavere arbeidsledighet enn fryktet. Økte strømpriser ga høy konsumprisvekst og den underliggende inflasjonen steg mer enn ventet og nærmet seg inflasjonsmålet. Dette førte til at Norges Bank satte opp styringsrenten fra 0 % til 0,5 % i løpet av høsten 2021. Norges Bank varslet også at renten mest sannsynlig vil bli satt videre opp i løpet av 2022. Renteutgifter på kommunens innlån, inkludert nettoeffekt av rentebytteavtaler, ble likevel kr 10,1 mill. lavere enn budsjettert. Avdragsutgiftene ble kr 5,5 mill. lavere enn budsjettert. Netto renteinntekter knyttet til startlån ble kr 4,5 mill. høyere enn budsjettert.

Stavanger kommune mottok kr 291,6 mill. i utbytte i 2021, hvorav utbyttet fra Lyse AS utgjorde kr 288,1 mill. (eierandel på 45,735 %). Samlet utbytte ble kr 3,4 mill. lavere enn justert budsjett. Dette skyldes delvis at budsjettert utbytte i forbindelse med etableringen av et nytt felles driftsselskap, Folkehallene IKS, og konvertering av de eksisterende selskapene til rene eiendomsselskap, ikke ble utbetalt som forutsatt i 2021.

Renteinntekter fra bankinnskudd ble på kr 37,1 mill., noe som er kr 5,7 mill. høyere enn budsjettert. Gjennomsnittlig likviditet på konsernkonto var på kr 2,83 mrd. i 2021. Renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse AS ble kr 1,2 mill. høyere enn budsjettert. Urealisert gevinst på kr 64,2 mill., netto realisert gevinst på kr 14,1 mill. og direkteavkastning på kr 18,2 mill. ga en samlet netto avkastning fra finansforvaltningen på kr 96,9 mill. i 2021. For en nærmere omtale av finansforvaltningen vises det til kapittel 4.6 og Årsrapport 2021 – Likviditets- og låneforvaltning.