Årsrapport 2021

4.3.2 Driftsutgifter

Samlet viser driftsutgiftene et merforbruk i forhold til budsjett på kr 106,4 mill. Dette må sees i sammenheng med merinntektene. Disse sammenhengene beskrives under de ulike avsnittene både i forhold til driftsinntekter og driftsutgifter. Den mest betydningsfulle sammenhengen i 2021 er sammenhengen mellom økte utgifter til vikarer og refusjonsinntektene tilknyttet sykefravær.

Hver virksomhet innen tjenesteområdene forholder seg til netto driftsrammer hvor både utgifter og inntekter er en del av totalbildet. Se kapittel 4.3.6 for nærmere omtale av tjenesteområdene.

Overføringen av de fire kommunale foretakene til basisorganisasjonen i 2021 gjør sammenligninger mellom 2020 og 2021 mindre relevante.

LinjeDriftsutgifterRegnskap 2021Justert budsjett 2021AvvikRegnskap i % av budsjettetOpprinnelig budsjett 2021Regnskap 2020
1Lønnsutgifter 5 897 625 5 635 096 262 528 105 5 291 168 5 373 497
2Sosiale utgifter 1 453 666 1 556 435 - 102 770 93 1 395 454 1 276 222
3Kjøp av varer og tjenester 3 537 531 3 769 260 - 231 729 94 3 477 323 3 479 650
4Overføringer og tilskudd til andre 1 046 799 886 700 160 099 118 801 728 1 025 198
5Avskrivninger 578 610 560 339 18 271 103 336 144 530 203
 Sum driftsutgifter 12 514 231 12 407 831 106 400 101 11 301 817 11 684 769
Tabell 4.11 Driftsutgifter 2021. Alle tall i hele tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Lønn og sosiale utgifter

Lønnsutgifter (linje 1) viser et merforbruk på kr 262,5 mill. sammenlignet med justert budsjett 2021, og viser en vekst fra 2020 på kr 525 mill. Den betydelige veksten fra 2020 skyldes i all hovedsak overføringen av de fire kommunale foretakene til basisorganisasjonen. Lønnsveksten tilknyttet dette forholdet er i størrelsesorden kr 320 mill.

Det har vært en vridning mellom fastlønn og lønn til ekstrahjelper, vikarer og overtid. Fastlønn har økt relativt mye mindre sammenlignet med 2020. Dette skyldes det økte sykefraværet i under koronapandemien, samt midlertidige ansettelser til blant annet vaksinasjon og smittesporingsarbeid. Denne situasjonen gjenspeiles på inntektssiden i forhold til refusjonsinntektene.

Forslag til statsbudsjett 2021 la til grunn en lønnsvekst i kommunal sektor på 2,2 %. I revidert nasjonalbudsjett i mai 2021 ble anslaget for lønnsveksten for 2021 oppjustert fra 2,2 % til 2,7 %.  Forhandlingene for kommunesektoren endte med en årslønnsvekst på 2,7 %, det samme som resultatet i det såkalte frontfaget.

Sosiale utgifter (linje 2) viser et mindreforbruk på kr 102,8 mill. i all hovedsak på grunn av lavere pensjon i 2021. Se punkt 4.3.3 for nærmere omtale rundt pensjon.

Avvik må også ses i sammenheng med kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen, da virksomhetene har en viss frihet til å styre innenfor disse rammene samlet.

Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester (linje 3) viser et samlet mindreforbruk på kr 231,7 mill., men er kr 57 mill. høyere enn i 2020.

Mindreforbruket må i all hovedsak sees i sammenheng med merforbruket på overføringer og tilskudd til andre (linje 4), og merforbruket på lønn (linje 1).

Energiutgiftene har på grunn av de økte strømprisene gått fra kr 74,4 mill. i 2020 til kr 125,7 mill. i 2021. Dette er en økning på kr 51 mill. (69 %). Kr 16 mill. av veksten skyldes at de fire kommunale foretakene som er overført til basisorganisasjonen er med i tallene i 2021. Viser til nærmere omtale av dette i kap. 8.

Innenfor helse og velferd identifiseres også økt kjøp fra eksterne leverandører av helse og velferdstjenester, herunder BPA ordningen, mens barnevernstjenesten kjøper mindre fra eksterne leverandører i 2021 enn i 2020.

Overføringer og tilskudd til andre

Overføringer og tilskudd til andre (linje 4) viser et merforbruk på kr 160 mill. sammenlignet med justert budsjett. Hovedårsaken til avviket skyldes kr 90 mill. i økt merverdiavgiftskompensasjon som har en motpost på inntektssiden, og kr 54 mill.  har en sammenheng med linje 3.

Avskrivninger

Avskrivninger (linje 5) er kr 18 mill. høyere enn budsjettert. Dette har imidlertid ingen praktisk betydning på resultatlinjene til kommunen da avskrivninger nulles ut før netto driftsresultat beregnes.